grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Оdluke Skupštine 2019

 • srijeda, 24 april 2019 09:03

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

 

 

 

Odluke donešene na 10. redovnoj sjednici održanoj 30.08.2019. godine (.rar)


 

Odluke donešene na 9. redovnoj sjednici održanoj  25.04.2019. godine (.rar)


Odluke donešene na sjednici održanoj 25.04.2019. godine

- Odluku o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja u predmetu broj P.210/18 koji se vodi pred Privrednim sudom Crne Gore u Podgorici  koja je usvojena na IX redovnoj sjednici Skupštine opštine Herceg Novi


Odluke donešene na 2. sjednici po hitnom postupku održanoj 15.03.2019. godine

 - ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa br.7 Ugovora o građenju br.04-1816/12 od 10.07.2012.godine

- ANEKS br. 7 UGOVORA O GRAĐENJU od 10.7.2012. godine

- ADDENDUM NO. 7 to the CONSTRUCTION CONTRACT dated on 10 July 2012

- Zaključak

Odluke Skupštine 2018

 • utorak, 29 maj 2018 13:35

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

         

Odluke donešene na sjednici održanoj 28.12.2018. godine

- Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Herceg-Novi za period do 2030. godine

- Zaključak PUP OHN do 2030. godine

Odluke donešene na sjednici održanoj 24.12.2018. godine

- Odluka O BUDžETU OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2019. GODINU

- Odluka izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu (“Sl. list Cg-opštinski propisi” broj 54/18)

- POSLOVNIK o radu Skupštine opštine Herceg Novi

-Odluka o pokretanju postupka davanja u dugoročni zakup zemljišta i prenosu ovlašćenja

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta kanalizacione infrastrukture – pumpne stanice „Igalo“, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak sa UTU - pumpne stanice „Igalo“

- Grafički prilog - pumpne stanice „Igalo“

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta kanalizacione infrastrukture – pumpne stanice „Milašinović“, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak sa UTU - pumpne stanice „Milašinović“

- Grafički prilog - pumpne stanice „Milašinović“

- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Javne rasvjete uz magistralni put Meljine – Petijevići, na potezu od kružnog toka u Meljinama do kuće Gudelja na Podima, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak sa UTU - javna rasvjeta Podi

- Grafički prilog - javna rasvjeta Podi

- Odluka o imenovanju tri člana savjeta javnog radio difuznog servisa Radio televizija Herceg Novi d.o.o.

- Odluka o usvajanju Strategije za mlade Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2022. godine

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju poreza na nepokretnosti

- Odluka o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti u sportu

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Herceg Novi za 2018. godinu broj 987/17

- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Herceg Novi za 2019. godinu

- STATUT OPŠTINE HERCEG NOVI

- PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2019. GODINU

- RJEŠENjE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Budžet i finansije

- RJEŠENjE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za imovinsko pravna raspolaganja

- RJEŠENjE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam i privredni razvoj

- RJEŠENjE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za komunalno stambenu djelatnost

- RJEŠENjE o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove kulture "Herceg fest" Herceg Novi

 Odluke donešene na sjednici održanoj 01.10.2018. godine

- Odluka o reprogramiranju duga Opštine Herceg Novi

- Odluka o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Službi komunalne policije ( „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 27/16)

- Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, Luštica

- Grafički prilog - Luštica

- Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupnog puta do Plave špilje na Luštici, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, Plava Špilja

- Grafički prilog - Plava Špilja

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Podi – lokalitet Topovi (krak 4), Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, Podi-Topovi

- Grafički prilog, Podi-Topovi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovodne mreže u Dragomirskoj ulici u Zelenici, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, u Dragomirskoj ulici u Zelenici

- Grafički prilog, u Dragomirskoj ulici u Zelenici 

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA „Dugunja“ na Ublima sa priključnim 10 kV vodom, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, Dugunja-Ubli

- Grafički prilog, Dugunja-Ubli

- Odluka o pravu davanja u zakup nepokretne imovine Opštine Herceg Novi

- Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine o osnivanju „Agencije za razvoj i zaštitu Orjena-Herceg Novi“ društvo sa ograničenom odgovornošću

-Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za turizam i privredni razvoj

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za budžet i finansije

- Rješenje o razrješenju i imonovanju člana Savjeta Javne ustanove kulture „Herceg fest“ Herceg Novi

- Rješenje o imenovanju žirija za dodjelu nagrada i povelje Opštine Herceg-Novi

Odluke donešene na sjednici održanoj 24.07.2018. godine    

- Odluka o načinu, postupku i kriterijumima raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

- Odluka o završnom računu budžeta Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji RSS „29 decembra“ Opština Herceg-Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 2 x 1000 kVA „ŽAGER“ sa priključnim 10 kV kablom u Bijeloj, Opština Herceg Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Vodice – Baošići, Opština Herceg-Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji RSS „ZELENIKA“ Opština Herceg-Novi

- Odluka o pribavljanju imovine

- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika opštine o davanju u zakup poslovnog prostora u imovini Opštine Herceg-Novi putem dostavljanja zatvorenih ponuda

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za fiksnnu telefoniju na lokaciji RSS „USTANIČKA“ , Opština Herceg-Novi

- Odluka o pribavljanju imovine radi rješavanja stambenih pitanja službenika i namještenika zaposlenih u organima lokalne uprave, posebnim i stručnim službama Opštine Herceg-Novi

 - Odluka o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika kupovinom stana pod povoljnijim uslovima

- Odluka o stipendiranju i nagrađivanju studenata

- Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o participaciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju za određene kategorije učenika

- Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga d.o.o. »Čistoća«


- PROGRAM podizanja spomen - obilježja na teritoriji Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu


 - Rješenje o imenovanju članova Savjeta za ravnopravnost polova Opštine Herceg- Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „ Sportski centar Igalo“ – Igalo o izboru izvršnog direktora

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove kulture „Herceg fest“ Herceg-Novi o izboru direktora

- Rješenje o izboru članova skupštine Turističke organizacije Opštine Herceg-Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi o izboru izvršnog direktora

- Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora “Čistoća” D.O.O. Herceg-Novi


 


Odluke donešene na sjednici održanoj 05.04.2018. godine

- Odluka o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko- pravnih odnosa između Opštine Herceg Novi i Brković Aleksandra i dr.

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Podi – lokalitet Topovi, Opština Herceg Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Čela – Modra ploča, Opština Herceg Novi

- Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnogobjekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji RBS „HOTEL DELFIN“, Opština Herceg Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u naselju Igalo – Bare, Opština Herceg Novi

- Odluka o izmjeni Odluke o realizaciji Projekta „Njega starih lica“

- Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte - Izvještaj sa javne rasprave (od 19.02.-05.3.2018.g.)

- Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnova i kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu

- Odluka o zaduženju Opštine Herceg-Novi

- Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio televizija Herceg Novi d.o.o.

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji RSS „Sutorina 1“ Opština Herceg Novi

- Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Herceg Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji RBS „ZABRĐE“, Opština Herceg Novi

 - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kratkoročnom zaduženju DOO »Čistoća« Herceg-Novi broj 19/18 od 19.03.2018. godine

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o kratkoročnom zaduženju DOO »Vodovod i kanalizacija« Herceg Novi broj 05-15/18-1 od 01.02.2018. godine


- Program uređenja prostora opštine herceg novi za 2018. godinu

- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji rbs »hotel Delfin«

- Programski zadataksa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u naselju Igalo – Bare

- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji rss »Sutorina 1«

- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji rbs »Zabrđe«

- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Podi – lokalitet Topovi

- Programski zadataksa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Čela – Modra Ploča


- Rješenje o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji Opštine Herceg-Novi

- Rješenje o izboru članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću – Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na rješenje predsjednika opštine o imenovanju glavnog administratora opštine Herceg-Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ Herceg-Novi o izboru direktora

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno stambeno“ Herceg-Novi o izboru izvršnog direktora

- Rješenje o imenovanju članova odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar Igalo” Igalo

- Rješenje o imenovanju članova odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“   Herceg-Novi

- Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg-Novi u stalnom sastavu

- Rješenje o imenovanju sekretara Skupštine opštine Herceg-Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine broj: 01-1-031-2/2018 od 03.01.2018. godine

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku predsjednika opštine broj: 01-1-031-3/2018 od 03.01.2018. godine


- Zaključak o usvajanju Izvještaja Predsjednika Opštine o ostvarivanju funkcije lokalne samouprave u 2017.godini

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za razvoj i zaštitu Orjena za 2017.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog u 2017.godini sa Planom rada i Finansijskim planom za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanjuIzvještaja o radu JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi za 2017.godinu, Izvještaj prihoda i rashoda za period 01.01. do 31.12.2017.godine, Program rada za 2018.godinu i Finansijski plan za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Programa rada D.O.O. „Čistoća“ Herceg Novi za 2018.godinu sa Finansijskim planom za 2018.godinu

- Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem D.O.O. „Čistoća“ Herceg Novi za 2017.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ za 2017. godinu sa Programom rada i Finansijskim planom za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Agencije za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi D.O.O. za 2017.godinu sa Planom rada za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Plana rada JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi za 2018.godinu sa Finansijskim planom za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Opštine Herceg Novi za 2017.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe Komunalne policije i inspekcijskog nadzora od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Komunalno stambeno„ DOO Herceg Novi za 2017.godinu sa Planom i Programom rada za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove„Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković“ Herceg Novi za 2017. godinu sa Planom i Programom rada i Finansijskim planom za 2018. godinu

- Zaključak o prestanku mandata dva člana savjeta javnog Radio difuznog servisa Radio televizija Herceg-Novi d.o.o

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu D.O.O. „Sportski centar Igalo“ Igalo za 2017 godinu sa Finansijskim izvještajem za 2017.godinu i Planom i Programom rada za 2018 godinu

- Zaključak o usvajanju Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2018.godine

- Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2018.godinu sa Planom prihoda i rashoda za 2018.godinu

Odluke Skupštine 2017

 • petak, 26 februar 2016 11:34

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

 

Odluke donešene na sjednici održanoj 26.12.2017. godine

Odluka o budžetu Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017.godinu

Odluka o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen obilježja – biste kapetanu Špiru Daniloviću

Odluka o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen obilježja – biste protojereju Savu Nakićenoviću

Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje lokalnog objekta od opšteg  interesa – radio bazne stanice mobilne telefonije HN 28 Topla, Opština Herceg Novi

Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje lokalnog objekta od opšteg interesa – radio bazne stanice mobilne telefonije „HN 09 Baošići“, Opština Herceg-Novi

Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade

Odluka o pribavljanju imovine

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata

Odluka o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan turističke organizacije Herceg-Novi za 2018. godinu

Odluka o stavljanju van snage

Odluka o zaduženju Opštine Herceg-Novi

Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i zelenog otpada na teritoriji Opštine Herceg-Novi

Odluka o mjesnim zajednicama

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg-Novi “

Odluka o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen obilježja – biste admiralu Marku Vojnoviću

Odluka o izmjenama odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto taksi prevoza na teritoriji Opštine Herceg-Novi

Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu hotela i restorana u okviru Sportskog centra Igalo

Program rada Skupštine opštine Herceg-Novi za 2018.godinu


Rješenje o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika Opštine Herceg-Novi broj:01-1-2557/17 od 17.10.2017.godine

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Herceg-Novi

Rješenje o izboru članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana savjeta javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica“ Herceg-Novi iz reda zaposlenih


- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje lokalnog objekta od opšteg interesa,privremeni objekat radio bazna stanica mobilne telefonije HN 28 Topla  

- Programski zadatak sa elementima urbanisticko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje objekta od opšteg interesa Bazne stanice HN09-''Baošići'', Herceg Novog


 

Odluke donešene na sjednici održanoj 11.10.2017. godine     

Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa u Turističkoj organizaciji Opštine Herceg-Novi

Odluka o davanju saglanosti na odluku o izmjenama statuta doo „Čistoća“ Herceg-Novi

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“

Odluka o izmjenama odluke o regulisanju drumskog saobraćaja

Odluka o izmjenama odluke o zaključenju ugovora o preuzimanju ispunjenja po sudskom poravnanju br. rs. br. 96/12 od 29.11.2012. godine

Odluka o imenovanju članova u skupštini zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda za crnogorsko primorje i opštinu cetinje “Vodacom” d.o.o.

Odluka o imenovanju člana odbora direktora „Vodacom“ d.o.o.

Odluka o izmjeni odluke o dodjeli nagrada opštine Herceg-Novi

Odluka o prodaji katastraskih parcela br. 61/15 k.o. Podi radi kompletiranja urbanističke parcele

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o donošenju statuta društva sa ograničenom odgovornošću „društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg-Novi“

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta D.O.O.„Komunalno stambeno“ Herceg-Novi, broj 02/2017 od 01.09.2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, broj 05-6/1-17 od 20.09.2017. godine

Odluka o izmjenama odluke o obrazovanju savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o davanju saglasnosti na odluku predsjednika opštine o podizanju spomen obilježja davanjem naziva „Park sv.Leopolda“


Rješenje o davanju saglasnosti na rješenje predsjednika opštine Herceg-Novi broj: 01-1-2310/17 od 27.09.2017. godine o imenovanju vršioca dužnosti glavnog administratora

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora „Parking servis Herceg-Novi“ d.o.o. Herceg-Novi

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „ Sportski centar Igalo“ Igalo

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi“ o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi“ o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za budžet i finansije Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika i člana odbora za statut i propise Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika Odbora za turizam i privredni razvoj Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika opštine Herceg-Novi broj: 01-1-1973/17 od 05.09.2017. godine o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg-Novi“

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine Herceg-Novi broj: 01-1-1760/17 od 15.08.2017. godine o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Komunalno stambeno“ Herceg-Novi

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta ju „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ Herceg-Novi o razrešenju direktora

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika opštine broj: 01-1-1972/17 od 04.09.2017. godine o razrješenju izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi

Rješenje o davanju saglasnosti na odluke Odbora direktora „Parking servis Herceg-Novi“ doo Herceg-Novi broj: 03-1-324/17 od 09.08.2017. godine i broj: : 03-1-325/17 od 09.08.2017.godine o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora „Parking servis Herceg-Novi“ d.o.o. Herceg-Novi


Odluke donešene na sjednici održanoj 11.08.2017. godine     

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o učešću opštine Herceg-Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika


Odluke donešene na sjednici održanoj 03.08.2017. godine    

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Herceg-Novi

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana NEMILA- poslovna zona

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata

Odluka o prodaji katastarske parcele br.346/2 KO Sutorina radi kompletiranja urbanističke parcele

Odluka o zaradama lokalnih funkcionera opštine Herceg-Novi

Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Herceg-Novi

Odluka o usvajanju plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period od 2016-2020.godine na teritoriji opštine herceg novi

Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka

Odluka o zaduženju Opštine Herceg-Novi

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Igalo”- Igalo

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DUP-a „Blaca-Jošica“ za kat.parcele 351, 352, 353/1 i 353/2 K.O. Jošica

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o učešću opštine Herceg-Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika

Odluka o određivanju mjesečne naknade za zakup prostorija za rad klubova odbornika


Rješenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg-Novi u stalnom sastavu

Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrada i Povelje Opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika odbora za planiranje i uređenje prostora skupštine opštine Herceg-Novi


Odluke donešene na sjednici održanoj 29.06.2017. godine       

- Odluka o izmjenama Odluke o uslovima i načinu izvođenja muzičkog programa

- Odluka o davanju saglasnosti na ugovor o prosljeđivanju sredstava kredita Opštini Herceg-Novi za realizaciju projekta vodosnabdjevanja i  odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali- Faza V - Komponenta 2

- Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu

- Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada TOHN za 2017. godinu


Odluka o izboru Predsjednika Skupštine opštine Herceg-Novi, 26.05.2017.


Rješenje o obrazovanju odbora za izbor i imenovanje Skupštine opštine Herceg-Novi, 26.05.2017. godine


Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi, 31.03.2017. godine


  14. vanredna sjednica (zakazana za 14.03.2017. godine)


  Nastavak 24. redovne sjednicе (zakazan za 13.03.2017. godine)


   13. vanredna sjednica (zakazana za 20.02.2017. godine)


   11. vanredna sjednica (zakazana za 03.02.2017. godine)

Odluke Skupštine 2016

 • petak, 26 februar 2016 11:34

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

 

         24. redovna sjednica (zakazana za 22.12.2016. godine)

           Prilog1;   Prilog2


Nastavak 23. redovne sjednice (zakazan za 24.11.2016. godine)

 10. vanredna sjednica (zakazana za 31.08.2016. godine)
  9. vanredna sjednica (zakazana za 26.07.2016. godine)

 22. redovna sjednica (zakazana za 18.07.2016. godine)

8. vanredna sjednica (zakazana za 24.06.2016. godine)

21. redovna sjednica (zakazana za 27.05.2016. godine, sa nastavkom 07.06.2016. godine)


20. redovna sjednica (zakazana za 26.04.2016.godine)


19. redovna sjednica (zakazana za 08.04.2016.godine)


7. vanredna sjednica (zakazana za 01.04.2016.godine)


 17. redovna sjednica (zakazana za 04.02.2016. godine)
6. vanredna sjednica (zakazana za 26.02.2016.godine)

16. redovna sjednica (zakazana za 18.12.2015. godine)

Odluke Skupštine 2015

 • ponedjeljak, 20 april 2015 08:00

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

 

16. redovna sjednica zakazana za 18.12.2015. godine

15. redovna sjednica zakazana za 04.12.2015. godine

14. redovna sjednica zakazana za 15.09.2015. godine


 12. redovna sjednica zakazana za 08.07.2015. godine

 • Odluka o razrješenju predsjednika Opštine Herceg-Novi

11. redovna sjednica zakazana za 29.06.2015. godine

 • Odluka o prodaji katastarskih parcela br. 268/2, 275/2 i 672/2 sve u K.O. Đenovići radi kompletiranja urbanističke parcele
 • Odluka o ostvarivanju posebnog interesa zaštite i unaprijeđenja zelenih površina na teritoriji Opštine Herceg Novi
 • Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o konstituisanju stvarne službenosti postavljanja vodova UZZ. br. 1105/2014 na dijelovima kat. parc. br.: 244, 245, 246, 247 i 250 sve u K.O. Rose i na dijelu kat. parc. 643 KO. Kumbor
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika opštine Herceg-Novi o zabrani izvođenja građevinskih radova u ljetnjem periodu broj 01-1-1039/15 od 12.06.2015. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi

nastavak 10. redovne sjednice zakazane za 26.06.2015. godine

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove "Herceg-Fest" Herceg-Novi ("Sl.list CG-opštinski propisi" br.36/13).
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove "Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg-Novi "
 • Program rada Skupštine Opštine Herceg-Novi za 2015. godinu
 • Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Herceg-Novi
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove "Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg-Novi"
 • Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Herceg-Novi.

10. redovna sjednica zakazana za 11.06.2015. godine

 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine Herceg Novi broj: 01-1-801/15 od 14.05.2015. godine.
 • Odluka o pribavljanju imovine
 • Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima
 • Odluka o ravnopravnosti polova u Opštini Herceg Novi.

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 20/15 od 19.06.2015.)


9. redovna sjednica zakazana za 29.05.2015. godine

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju Opštine Herceg-Novi ("Sl.list CG opštinski propisi", br. 12/15)
 • Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opterećenju imovine hipotekom ("Sl.list CG opštinski propisi", br. 12/15)

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 17/15 od 01.06.2015.)


8. redovna sjednica zakazana za 19.05.2015. godine

 • Odluka o podnošenju kandidature za titulu Evropske prijestonice kulture 2021. godine

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 17/15 od 01.06.2015.)


nastavak 7. redovne sjednice zakazane za 19.05.2015. godine

 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine broj 01-1-719/15
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluka kojima se propisuju novčane kazne za prekršaje
 • Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata
 • Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera
 • Odluka o prenošenju prava davanja u zakup nepokretne i pokretne imovine na Direkciju za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi
 • Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2015

 ("SL. list Crne Gore - opštinski propisi ", br. 17/15 od 01.06.2015.)


6. redovna sjednica zakazana za 28.04.2015.godine

 • Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora DOO „Komunalno stambeno“ Herceg Novi.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju DOO "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi
 • Odluka o davanju saglasnosti za opterećenje imovine hipotekom doo "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine Herceg-Novi broj: 01-1-647/15 od 23.04.2015. godine
 • Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora doo Komunalno stambeno
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Opštine Herceg-Novi za 2014 godinu

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 15/15 od 08.05.2015.)


5. redovna sjednica zakazana za 27.03.2015. godine

 • Odluka o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2015 godinu
 • Odluka o imenovanju člana Odbora direktora "Vodacom" DOO
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Igalo" Igalo
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno stambeno" Herceg-Novi
 • Odluka o konačnom regulisanju prava i obaveza na izgradnji objekta i regulaciji potoka Pijavica
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine Herceg-Novi broj: 01-1-309/15 od 06.03.2015. godine
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora "Parking servis" DOO Herceg-Novi
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" Herceg-Novi
 • Rješenje o izboru članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću - Društva za izgardnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Savjeta Javne ustanove "Gradska biblioteka i čitaonica" Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Savjeta Javne ustanove "Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković" Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/15 od 06.04.2015.)


4. redovna sjednica zakazana za 04.03.2015. godine

 • Odluka o donošenju Urbanističkog projekta "Hotel Metalurg"
 • Odluka o donošenju Urbanističkog projekta za kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole - Sutorina
 • Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada u Opštini Herceg-Novi
 • Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove kulture "Herceg fest" Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 08/15 od 10.03.2015.)


nastavak 3. redovne sjednice zakazane za 20.02.2015. godine

 • Rješenje o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/15 od 27.02.2015.)


3. redovna sjednica zakazana za 16.02.2015. godine

 • Rješenje o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju potpredsjednika opštine Herceg-Novi br. 01-1-145/2015
 • Rješenje o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju potpredsjednika opštine Herceg-Novi br. 01-1-146/2015
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za društvene djelatnosti Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za turizam i privredni razvoj Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za Statut i propise Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za komunalno stambenu djelatnost Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za imovinsko pravna raspolaganja Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za Budžet i finansije Skupštine opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 06/15 od 20.02.2015.)


2. redovna sjednica zakazana za 02.02.2015. godine

 • Odluka o izboru Predsjednika opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 05/15 od 03.02.2015.)


nastavak 1. konstitutivne sjednice zakazane za 29. 01.2015. godine

 • Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 05/15 od 03.02.2015.)

 

Odluke Skupštine 2013

 • četvrtak, 20 mart 2014 13:10

Odluke donešene na sjednicama Skupštine opštine Herceg-Novi u  2013. godini

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

14. redovna sjednica od 26.11.2013. godine

  • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine
  • Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Opštine Herceg Novi za 2013. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Hreceg Novi za 2013. godinu
  • Odluka o donošenju Detaljnog urbnističkog plana Kumbor
  • Odluka o izradi Urbanističkog projekta za kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare Škole-Sutorina
  • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora "Parking servis" DOO Herceg Novi
  • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanlizacija" Herceg Novi
  • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno stambeno" Herceg Novi
  • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Igalo" Igalo 
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja
 • Odluka o organizovanju Javne ustanove kulture "Herceg Fest" Herceg Novi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju poreza na nepokretnosti
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom linijskom drumskom saobraćaju

 (Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 36/13 od 06.12.2013.)

12. redovna sjednica od 18.9.2013. godine

 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO "Čistoća" Herceg-Novi.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU "Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković"“ Herceg-Novi
 • Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno stambeno" Herceg-Novi.
 • Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi.
 • Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Igalo"- Igalo.
 • Odluka o usvajanju protokola o saradnji između Opštine Herceg Novi i JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje"
 • Odluke o osnivanju "Parking servis" DOO Herceg-Novi.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Opštine Herceg-Novi u 2013. godini.
 • Izvještaj o stanju uređenja prostora Opštine Herceg-Novi za 2012. godinu
 • Program uređenja prostora Opštine Herceg-Novi za period septembar 2013- septembar 2014.
 • Izvještaj o radu Komisije za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Herceg-Novi (2009-2012.) za 2012. godinu i prvu polovinu 2013. godine.
 • Akcioni plan za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Opštine Herceg-Novi (2013-2014 godina).

(Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 39/13 od 2.10.2013.)

10. redovna sjednica od 2.7.2013. godine

 • Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Herceg-Novi za 2012. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju površina i uslova za postavljanje stolova i stolica na Trgu Nikole Đurkovića i Trgu Hercega Stjepana
 • Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i načinu izvođenja muzike
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove "Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković" Herceg-Novi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja
 • Odluka o davanju saglasnosti na Protokol o regulisanju međusobnih obaveza između Vlade Crne Gore, Ministarstva finansija koje zastupa ministar finansija dr Radoje Žugić, Opštine Herceg-Novi, koju zastupa predsjednik Opštine Herceg-Novi Dejan Mandić i Javno Komunalno Stambenog Preduzeća Herceg-Novi koje zastupa direktor Boris Seferović br. 01-1-876/13 od 26.06.2013. godine
 • Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele, broj: 01-3/28-13
 • Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele, broj: 01-3/29-13
 • Odluka o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe

(Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/13 od 11.07.2013.)

9. redovna sjednica od 17.04.2013. godine

 • Odluka o zaključenju sporazuma sa investitorom uzgradnje javne pješačke komunikacije - panoramskog lifta sa sporazumom
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prihvatanju Ugovora o osnivanju Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje "Vodakom" D.O.O.
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju poreza na nepokretnosti
 • Odluka o načinu privremenog skladištenja komunalnog orpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi
 • Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" - Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Savjeta Javne ustanoven "Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković" Herceg-Novi

(Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 14/13 od 30.04.2013. )

8. redovna sjednica od 12.03.2013. godine

 • ODLUKA o organizovanju Javne ustanove "Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković"
 • ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o organizovanju Javne ustanove "Gradski muzej i galerija Herceg Novi"
 • ODLUKA o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Podi
 • ODLUKA o donošenju Lokalne studije lokacije za turističko-rekreativni kompleks "Marat" - Vrbanj
 • ODLUKA o donošenju Urbanističkog projekta stambeno-poslovni kompleks "Zlatnik" u Baošićima
 • ODLUKA o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Đenovići

 (Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/13 od 29.03.2013.)

7. redovna sjednica od 21.02.2013. godine 

 • Predlog ODLUKE o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o zakupu hotela i restorana u okviru "Sportskog centra" Igalo
 • Predlog ODLUKE o usvajanju Plana zaštite od požara Opštine Herceg Novi
 • Predlog ODLUKE podizanju spomen obilježja davanjem naziva Javnoj ustanovi "Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković"

(Odluke objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 8/13 od 06.03.2013.)

6. redovna sjednica od 26.12.2012. godine (nastavak sjednice 10.1.2013.godine )

 • ODLUKA o davanju saglasnosti za izdavanje mjenice kao sredstva obezbjeđenja po overdraft kreditu
  ( "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" , br. 6/13 od 11.02.2013)
 • ODLUKA o organizaciji vršenja povjerenih poslova premještanja vozila

         ( "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" , br. 7/13 od 15.02.2013)

Odluke Skupštine 2012

 • četvrtak, 20 mart 2014 13:08

Odluke donešene na sjednicama Skupštine opštine Herceg-Novi u  2012. godini

Poštovani posjetioci,

na ovoj  stranici nalaze se Odluke koje su  usvojili odbornici  Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, Odluke su grupisane hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene. Sve Odluke su u  pdf formatu sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem.

6. redovna sjednica od 26.12.2012. godine

( Odluke su objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 02/13 od  11.01.2013.)


 5. redovna sjednica od 22.11.2012. godine

( Odluke su objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 36/12 od  07.12.2012.)


4. redovna sjednica od 14.09.2012. godine

( Odluke su objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 30/10 od  01.10.2012.)


 3. redovna sjednica od 17.07.2012. godine

( Odluke su objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 26/12 od 06.08.2012.)


2. redovna sjednica od 20.06.2012. godine

( Odluka je objavljena u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 20/12 od 29.06.2012.)


 1. konstitutivna sjednica od 07.05.2012. godine novog saziva Skupštine

( Odluka je objavljena u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 16/12 od 24.05.2012.)


 28. redovna sjednica od 21.02.2012. godine

( Odluke su objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/12 od 02.03.2012.)


 7. vanredna sjednica od 08.02.2012. godine

( Odluka je objavljena u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 06/12 od 21.02.2012.)

Odluke skupštine 2011

 • četvrtak, 20 mart 2014 12:58

Odluke donešene na sjednicama Skupštine opštine Herceg-Novi u  2011. godini

Poštovani posjetioci,

na ovoj  stranici nalaze se Odluke koje su  usvojili odbornici  Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, Odluke su grupisane hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene. Sve Odluke su u  pdf formatu sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem.

27. redovna sjednica od 29.12.2011. godine

( Odluke su objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 02/12 od 17.01.2012.)

(Odluka je objavljena u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br.01/12 od 12.01.2012.)


6. vanredna sjednica od 16.12.2011.godine

 ( Sve odluke su objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 39/11 od 23.12.2011)


26. redovna sjednica od 30.11.2011. godine

( Odluke su objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 37/11 od 09.12.2011)


25. redovna sjednica od 30.09.2011. godine

(Sve odluke su objavljene u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 31/11 od 21.10.2011)


5. vanredna sjednica od 22.7.2011. godine

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 24/11 od 05.08.2011)

 


24. redovna sjednica od  6.7.2011. godine

(Sve odluke su objavljene u "Sl. list CG - OP", br. 022/11 od 21.06.2011 godine)

 


23. redovna sjednica od 29.4.2011. godine

 (Sve odluke su objavljene u  "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 16/11 od 13.05.2011)


22. redovna sjednica od 24.02.2011. godine

(Sve odluke su objavljene u  "Sl. list CG - OP", br. 008/11-61. od 04.03.2011 godine)


4. vanredna sjednica od 18.01.2011. godine

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 05/11 od 28.01.2011)

Odluke Skupštine 2010

 • četvrtak, 20 mart 2014 12:43

Odluke donešene na sjednicama Skupštine opštine Herceg-Novi u  2010. godini

Poštovani posjetioci,

na ovoj  stranici nalaze se Odluke koje su  usvojili odbornici  Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, Odluke su grupisane hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene. Sve Odluke su u  pdf formatu sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem.

21. redovna sjednica od 28.12.2010. godine

 (Sve odluke su objavljene u  "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 03/11 od 19.01.2011)


  

20. redovna sjednica od 24.11.2010. godine

(Sve odluke su objavljene u  "Sl. list CG - OP", br. 040/10-56. od 14.12.2010 godine)


  

19. redovna sjednica od  14.9.2010. godine

 (Sve odluke su objavljene u  "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 31/10 od 01.10.2010)


 18. redovna sjednica od  6.7.2010. godine

 (Sve odluke su objavljene u  "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 26/10 od 28.07.2010)


3. vanredna sjednica od  1.6.2010. godine

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/10 od 08.06.2010)


 17. redovna sjednica od a 28.5.2010. godine

 (Sve odluke su objavljene u  "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/10 od 08.06.2010)


16. redovna sjednica od  16.4.2010. godine

 (Sve odluke su objavljene u  "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 16/10 od 27.04.2010)


15. redovna sjednica od a 19.2.2010. godine

(Sve odluke su objavljene u  "Sl. list CG - OP", br. 008/10-30. od 01.03.2010 godine)

Odluke Skupštine 2014

 • četvrtak, 20 mart 2014 12:43

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

 

6. redovna sjednica zakazana za 9.9.2014. godine

 • Odluka skraćenju mandata odbornika Skupštini opštine Herceg-Novi
 • Rješenje imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg-Novi stalnom sastavu
 • Odluka utvrđivanju broju odbornika koji se biraju Skupštinu opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 26/14 od 17.09.2014)

 

17. redovna sjednica zakazana za 17.04.2014. godine sa zasjedanjem od 10.06.2014. godine

 • Zaključak o prestanku mandata Predsjednika OpštineHerceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 18/14 od 20.06.2014)

16. redovna sjednica od 11.03.2014. godine

 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine br. 01-1-48/14-1 od 20.01.2014.god.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”
 • Odluka o učešću Opštine Herceg Novi u implementaciji Nacionalnog stambenog projekta u okviru Regionalnog stambenog programa Sarajevskog procesa
 • Odluka o produženju primjene planske dokumentacije
 • Odluka o prodaji katastarske parcele 2577/2 k.o.Topla radi kompletiranja urbanističke parcele
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove kulture “Herceg Fest” Herceg Novi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o imenovanju članova Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizije Herceg-Novi D.O.O
 • Odluka o imenovanju člana Odbora direktora "Vodacom"

 (Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi, broj 8/2014 od 24.03.2014. godine)

3. vanredna sjednica od 18.2.2014. godine

Zaključci treće vanredne sjednice Skupštine opštine Herceg-Novi

 • Zaključak broj: 01-3/85-14
 • Zaključak broj: 01-3/84-14
 • Zaključak broj: 01-3/83-14
 • Zaključak broj: 01-3/82-14

(Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi, broj 6/2014 od 27.02.2014. godine)

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi