grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javni poziv za dostavljanje ponuda za izbor strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice u Herceg Novom

  • četvrtak, 19 decembar 2019 11:39

NASLOVNAbusstationOpština Herceg Novi objavljuje javni poziv za izbor strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice na sledeći način:

-    Određena je fazna izgradnja kompleksa Autobuske stanice sa pratećim saobraćajnicama i priključcima na Jadransku magistralu i poslovno-tržnim centrom u Herceg Novom na urbanističkim parcelama UP 47, UP 48 i UP 53 u zahvatu DUP-a „Igalo-Bare“ (Sl.list CG-op.prop. br.31/11), površine cca 32.000m2, u skladu sa Idejnim rješenjem izgradnje izrađenim od strane „STUDIO GRAD“ d.o.o.Podgorica, koje je sastavni dio ovog poziva.
-    Gradnja kompleksa je predviđena u 3 (tri) faze.

Model realizacije projekta je zajednička fazna izgradnja pri čemu je učešće Opštine Herceg Novi: zemljište potrebno za izgradnju kompleksa, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za sve objekte na predmetnoj lokaciji,  revidovana tehnička dokumentacija za fazu 1 i 2, kao i za prateće saobraćajnice sa priključcima na Jadransku magistralu.

Učešće partnera je: izgradnja faze 1 i 2 sa pratećim saobraćajnicama i priključcima na Jadransku magistralu na način da su ispunjeni svi uslovi za upotrebu predmetnih objekata, izrada tehničke dokumentacije i izgradnja faze 3, troškovi uknjižbe objekta poslovno-tržnog centra iz faze 3, angažovanje Nadzornog organa za potrebe izgradnje kompletnog kompleksa Autobuske stanice sa pratećim saobraćajnicama i priključcima na Jadransku magistralu i poslovno-tržnim centrom, kao i troškovi nastali po tom osnovu.

projekat04bussPo navedenom modelu izgradnje, svi objekti u fazi 1 i 2 kao i prateće saobraćajnice sa priključcima na Jadransku magistralu će pripasti u svojinu Opštini Herceg Novi, dok će objekat poslovno-tržnog centra iz faze 3 pripasti u svojinu partneru.
Zemljište na kome se gradi kompleks Autobuske stanice sa pratećim saobraćajnicama i priključcima na Jadransku magistralu i poslovno-tržnim centrom će ostati u imovini Opštine Herceg Novi.

Partner je u obavezi da objekte iz faze 1 i 2 kao i prateće saobraćajnice sa priključcima na Jadransku magistralu izgradi i dostavi konačan izvještaj stručnog nadzora u roku od 24 mjeseca od prijave gradnje nadležnom inspekcijskom organu.
Partner je dužan da objekte iz faze 3 izgradi i stavi u funkciju u roku koji ne može biti duži od tri godine od završetka gradnje objekata iz prethodnih faza.

Rok za podnošenje ponuda je 90 (devedeset) dana od dana objavljivanja javnog poziva, počev od 20. 12. 2019. godine zaključno sa 18. 03. 2020. godine, kao poslednjim danom za podnošenje ponude.

Odabir najpovoljnijeg ponuđača će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka za izbor Strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Otvaranje ponuda će se održati dana 25.03.2020. godine u prostorijama Opštine Herceg Novi u 9 časova.
Ponuda sa najviše bodova će se smatrati najpovoljnijom, a ponuđač prvorangirani i odabrani strateški partner. Prvorangirani ponuđač je dužan da pristupi zaključenju ugovora nakon dobijanja saglasnosti Skupštine opštine na predlog ugovora.

Detaljnije o pravu učešća, opštim i posebnim uslovima, potrebnoj dokumentaciji, načinu podnošenja ponuda i bodovanju ponuda možete saznati ovdje.
Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva možete dobiti pozivom na broj telefona: 031-323-044.