grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Zakazana 10. redovna sjednica SOHN za 30.08.2019.

SOHN14052019Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi dr Miloš Bigović sazvao je 10 redovnu sjednicu za petak, 30. avgusta 2019. godine, sa početkom u 8,30 časova. Takođe, upućen je i poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća na predstojećoj sjednici Skupštine opštine Herceg Novi.

Na predloženom dnevni redu nalazi se 20 tačaka:

 1. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Herceg Novi.
 2. Predlog Odluke o povjeravanju izrade Glavnog projekta kompleksa Autobuske stanice sa pristupnim saobraćajnicama u Herceg Novom, na lokaciji UP 47,UP 48 i UP 53, DUP-a Igalo-Bare.
 3. Predlog Odluke o pokretanju postupka za nalaženje strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice u Herceg Novom.
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom u predmetu P.br.734/18.
 5. Predlog Odluke o Završnom računu Budžeta Opštine Herceg Novi za 2018. godinu
 6. Predlog Odluke o davanju u zakup stambenog prostora na katastarskoj parceli 159/1K.O. Podi, list nepokretnosti 204, zgrada 1, PD-11.
 7. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Herceg Novi za period od 2019. godine do 2024.godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“,br. 22/19).
 8. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- 10 kV kablovskog voda od MBTC 10/0,4 kV Crveni krst do DTC 10/0,4 kV Baošići, Opština Herceg Novi.
 9. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od TC 10/0,4 kV Milašinovića most do TC 10/0,4 kV Novosadsko, Opština Herceg Novi.
 10. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od TC 35/10 kV Bijela do TC 10/0,4 kV Hotel „Park“, Opština Herceg Novi.
 11. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-10 kV kablovskog voda TC 35/10 kV Klinci do Arze na Luštici, Opština Herceg Novi.
 12. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od MBTC 10/0,4 kV Zelenika do MBTC 10/0,4 kV Zmijice, Opština Herceg Novi.
 13. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-DTS 10/0,4 kV, 630 kVA „Mojdež“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu.
 14. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DTS 10/0,4 kV, 630 kVA „Nemila“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu.
 15. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DTS 10/0,4 kV, 630 kVA „Trebesin“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu.
 16. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- DTS 10/0,4 kV, 630 kVA „Žvinje“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu.
 17. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 160 kVA, „Tići 2“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN mrežu.
 18. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji RBS“Topla“, Opština Herceg Novi.
 19. Izbor i imenovanja.
 20. Odbornička pitanja i odgovori.
 21. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa „Radio Televizija Herceg Novi“ DOO („Sl.list CG-opštinski propisi“,br. 22/11 i 15/16)

 22. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 11/313, 21/13)

 23. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Herceg Novi.

 24. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV priključka i stubne trafostanice CTC 10/0,4 kV, 250 kVA “Dobreč”, Opština Herceg Novi.

Predlog dnevnog reda  i Materijal za sjednicu možete preuzeti оvdje.

Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća možete preuzeti ovdje.