grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Uticaj projekata na životnu sredinu - Rješenja

 Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo, hronološki po godinama, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, sve rješenja koja se odnose na procjenu uticaja projekata na životnu sredinu.

 

 

04.06.2020.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost Opštine Herceg Novi obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta : “NORTHSTAR“ D.O.O. Bulevar Džordža Vašingtona 44, Podgorica , donijeto Rješenje, br. 02-13-322-UPI-18/20 od 04.06.2020.god., kojim se utvrđuje  da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekte na UP 9 i UP 10, koji se realizuju u okviru projekta Ritz Carlton Montenegro (seaside restoran, valobran za zaštitu privezišta i otvorenog bazena, bazeni i beach bar), na Rosama, u zahvatu PPPN za obalno područje-Detaljna razrada lokacije Montrose ( “Sl.list CG” br. 56/18)” Opština Herceg Novi. 

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

28.05.2020.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost Opštine Herceg Novi obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta :“ NORTHSTAR “ D.O.O. Bulevar Džordža Vašingtona 44, Podgorica , donijeto Rješenje, br. 02-13-322-UPI-18/20 od 28.05.2020.god, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: Ritz Carlton Montenegro ( luksuzni turistički rizort i yaht club)”, na lokaciji koja se sastoji od katastarskih parcela broj: 1463,1464,1465,1466,1467, 1468, 1469, 1539/1,1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1563/2, 1564, , dio 1570, sve KO Rose, Opština Herceg Novi, u zahvatu PPPN za obalno područje-Detaljna razrada lokacije Montrose ( “Sl.list CG” br. 56/18)” u opštini Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

18.05.2020.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost obavještava zainteresovanu javnost da je da je nosiocu projekta  Vavić Slavku iz Herceg Novog donijeto rješenje broj: 02-13-322-UPI-3/20 od 18.05.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja  na životnu sredinu za projekat “Uređenje dijela obale-Izgradnja kupališta u Kumboru” u dužini od  cca 94 m, na lokaciji: urbanistička parcela UP DUK 1 I OP ( plaza 1), koja se sastoji od dijela katastarske parcele 37 KO Kumbor, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio  “Eko-centar” DOO  iz Nikšića.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)

Elaborat (.pdf)


 

09.04.2020.

Obavještenje da je nosiocu projekta „Plaža Perla“ D.O.O. iz Herceg Novog, ul.Baošići bb, donijeto Rješenje, br. 02-13-322-UPI-14/20 od 09.04.2020.god, kojim se utvrđuje  da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  projekat  : ֦ Uređenje dijela obale - uređenje djelimično uređenog kupališta  DUK 1 ( betonske I mješovito nasute plaže ), na lokaciji : urbanistička parcela  UP 50 koja se sastoji od katastarskih parcela broj br. 766, 767, 768/1 K.O. Baošići, opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

31.03.2020.

Obavještenje da je nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ A.D. iz Podgorice, Moskovska 29, donijeto Rješenje, br. 02-13-322-UPI-13/20 od 31.03.2020.god, kojim se utvrđuje  da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  projekat  Bazna stanica mobilne telefonije »Portonovi«, na dijelu katastarske parcele broj 674/1 K.O.Kumbor, Opština Herceg Novi

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

18.03.2020.

Obavještenje da je nosiocu projekta A.D. Crnogorski telekom iz Podgorice donijeto rješenje broj: 02-13-353-UPI-107/2019 od 18.03.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat  o procjeni uticaja Bazne stanice mobilne telefonije “Topla” u Herceg Novom  na životnu sredinu, na dijelu katastarske  parcele  broj  1775/3  KO Topla, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio   Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - Zavod za ekologiju  iz Podgorice

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)

Elaborat (.pdf)


 

03.03.2020.

Obavještenje br. 02- UPI-1109/25 izdato od starane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, koja obavještava da je nosiocu projekta Preduzeću “China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul. Nova Dalmatinska bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1109/22 od 03.03.2020.god, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena sa ležišta “ Sitnica”, na katastarskim parcelama broj 4107/11 , 4107/12   i 4107/13 KO Kruševice u obuhvatu PPPN za obalno područje Crne Gore, koji je uradio “ Biotehnički centar” iz Bijelog Polja.

Postupak je sprovela Agencija za zaštitu prirode i životne sredine,   po zahtjevu investitora „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice

Obavještenje (.pdf)


06.02.2020.

Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, obavještava da je  preduzeću “OHM Mamula Montenegro” d.s.d. iz Tivta , donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1416/22 od 06.02.2020.god, kojim je data saglasnost na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju podmorskog kabla 10 kV za napajanje ostrva Lastavica, tvrđava Mamula I trafostanica 10/0,4kV na UP 1, zona E, katastarska parcela broj 3438 KO Radovanići i dio mora u zahvatu DSL za sector 34, Opština Herceg -Novi.

Obavještenje (.pdf)


22.01.2020.

Obavještenje da je nosiocu Preduzetniku Šešelj Radenku iz Herceg-Novog, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-82/2019 od 22.01.2020.god., kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu projekat funkcionisanja samostalne zanatske radnje „Klesar“, na katastarskoj parceli 625 K.O.Mojdež, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 17.01.2020.

Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, obavještava da je Ministarstvu ekonomije Crne Gore, Rimski trg 46, Podgorica, donijeto Rješenje br. 02-UPI-1495/14 od 14.01.2020.godine, određivenju obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Jadransko-jonskog gasovoda-dionica za Crnu Goru.

Obavještenje (.pdf)


25.12.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je nosiocu projekta Preduzeću “Krušo” d.o.o., donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1393/21 od 25.12.2019.god, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Izvođenja radova na rudarskim projektima eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Kruševice I”, u zoni KP-MS koncesiona područja-ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1f, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 2092/1, 2093, 2094 KO Kruševice u obuhvatu PPPNOP ( “Sl.list CG “ Opštinski propisi” br.56/16).”, Opština Herecg Novi.

Obavještenje (.pdf)


25.12.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da  da je nosiocu projekta Preduzeću “Krušo” d.o.o., donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1394/21 od 25.12.2019.god, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Izvođenja radova na rudarskim projektima eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Kruševice II”, u zoni KP-MS koncesiona područja-ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1g, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 4653/1 i 5068/1 KO Kruševice u obuhvatu PPPNOP ( “Sl.list CG “ Opštinski propisi” br.56/16).”, Opština Herecg Novi.

Obavještenje (.pdf)


16.12.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta Slavku Vaviću iz Herceg Novog, ul.Ustanička 52, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-99/2019 od 16.12.2019.god., kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu projekat “Uređenje dijela obale - izgradnja kupališta u Kumboru”, u dužini cca 94 m, na lokaciji : Urbanistička parcela UP DUK 1 i OP (Plaža 1), koja se sastoji od dijela kat.parc. br. 37 K.O.Kumbor,Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


10.12.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, obavještava  da je nosiocu projekta “Bekommerc” d.o.o. iz Herceg-Novog, ul. Prijevor bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena sa ležišta “Sitnica” na katastarskim parcelama br.4107/11 ,4107/12, 4107/13 sve K.O. Kruševice u zahvatu PPPN za obalno područije Crne Gore, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Elaborat (.pdf)


 29.11.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, obavještava  da je nosiocu projekta Ministarstvu ekonomije Crne Gore iz Podgorice , ul. Rimski trg 46, Komisija koju je formirala Agencija za određivanje obima i sadržaja Elaborata , donijela Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Jadransko -jonskog gasovoda -dionica za Crnu Goru.

Obavještenje (.pdf)


 

29.11.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ A.D. iz Podgorice, Moskovska 29, donijeto Rješenje, broj br.02-13-353-UP I -92/2019. god. od 29.11.2019.god., kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Bazna stanica mobilne telefonije »Topla«, na dijelu katastarske parcele broj 1775/3 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


12.11.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta D.O.O.“KLIKOVAC”iz Podgorice, donijeto rješenje broj: 02-13-353-UPI-79/2019 od 12.11.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje “HOTELA 5*” u Kumboru, na urbanističkoj parceli UP 17, koja se sastoji od kat.parc.br. 417/1 i 417/2 K.O.Kumbor, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio D.O.O. „Studio synthesis architecture & design “ iz Podgorice.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)

Elaborat (.pdf)


 

29.10.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještava zainteresovanu javnost da je Preduzeću “Tenth planet” d.o.o. iz Tivta, donijeto rješenje,broj: 02-UPI-1254/22 od 28.10.2019.god., kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja T2, kategorije 4* I 5*- faza 2 i faza 3, koji se planira na UP2, koju čine katastarske parcele broj 1519/3, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526/1, 1526/2, 1535 i dijelovi katastarskoh parcela 1519/1, 1527/1, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 KO Mrkovi u zahvatu Lokalne studije lokacije “ Mrkovi-Njivice”, Opština Herceg-Novi

Obavještenje (.pdf)


 

29.10.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je preduzeću “OHM Mamula Montenegro” d.s.d. iz Tivta , donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1416/6 od 29.10.2019.god, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju podmorskog kabla 10 kV za napajanje ostrva Lastavica, tvrđava Mamula I trafostanica 10/0,4kV na UP 1, zona E, katastarska parcela broj 3438 KO Radovanići i dio mora u zahvatu DSL za sector 34, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


28.10.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je preduzeću “KRUŠO” DOO, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1393/6 od 28.10.2019.god, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izvođenje radova na rudarskim projektima eksploatacije tehničkog građevinsog kamena na ležištu “Kruševice I”, u zoni KP-MS koncesiona područja-ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1f, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 2092/1, 2093 i 2094 KO Kruševice u obuhvatu PPPNOP( Sl.list CG, Opštinski propisi br. 56/16) Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


28.10.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je preduzeću “KRUŠO” DOO, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1394/6 od 28.10.2019.god, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izvođenje radova na rudarskim projektima eksploatacije tehničkog građevinsog kamena na ležištu “Kruševice II”, u zoni KP-MS koncesiona područja-ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1g, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 4653/1 I 5068/1 KO Kruševice u obuhvatu PPPNOP( Sl.list CG, Opštinski propisi br. 56/16) Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


 

19.09.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je nosiocu projekta preduzeću “Bokić” d.o.o. iz Herceg Novog, ul. Druge Dalmatinske 60, donijeto Rješenje, br. 02-UPI-1218/9 od 18.09.2019.god. kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena sa ležišta ”Bjelotina” u zoni KP-MS koncesiona područja- ležišta mineralnih sirovina na lokaciji koja se sastoji od kat.parc.br. 4570, 4571, 4572, K.O.Krušđevice, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


 03.09.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta “SIGNATURE INVESTMENTS MONTENEGRO DOO“ iz Herceg Novog, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-68/2019 od 03.09.2019.god., kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat POSTROJENjE ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA (PPOV) “, na UP 13, koja se sastoji od kat.parc.br.41 K.O. Mrkovi, u zahvatu PPPN za obalno područje – Detaljna razrada lokacije Mrkovi-Bijela stijena, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

30.08.2019

Obavještenje da je nosiocu projekta  D.O.O. “KLIKOVAC“  iz  Podgorice, ul.Mahala bb, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-67/2019  od  30.08.2019.god., kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  projekat  “HOTEL 5*“ u Kumboru, na urbanističkoj parceli UP 17,koja se sastoji od kat.parc. br. 417/1 i 417/2 K.O.Kumbor, Opština  Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


29.08.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je preduzeću “S & M” d.o.o. iz Herceg Novog, Bijela bb, donijeto Rješenje, br: 02-UPI-982/20 od 29.08.2019.god. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za adaptacioju benzinske pumpe na kat.parc. br. 845/5 K.O.Bijela, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


 

07.08.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta  doo "Signature Investments Montenegro"  donijeto rješenje da je potrebna izrada Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja 1A faze objekata turističkog naselja na Luštici".       

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

29.07.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje dva podzemna rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu kat.parc.br. 674/1 K.O.Kumbor, u zahvatu DSL " Sektor 5 - "Izmjene i dopune" za prostor bivše kasarne "Orjenski  bataljon", Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


24.07.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta A.D. Crnogorski telekom iz Podgorice, Moskovska 29, donijeto rješenje broj: 02-13-353-UPI-48/2019 od 16.07.2019.god, kojim se utrvđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za instalaciju opreme/uređaja za fiksnu telefoniju na lokaciji "Bokeška", na dijelu kat.parc.br.2232 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

22.07.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je  nosiocu projekta “Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg-Novog, ul.Braće Grakalića br. 94, donijeto Rješenje, br: 02-UPI-748/22 od 17.07.2019.god., kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu postavljanje podzemnog rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu katastarske parcele broj 674/1 KO Kumbor, u zahvatu DSL "Sektor 5 - Izmjene i dopune" za prostor bivše kasarne "Orjenski bataljon", Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


 

24.06.2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je  nosiocima projekta Aleksić Mileni, Danici, Damjanu i Neveni, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-550/22 od 24.06.2019.god, kojim je data saglasnost na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu zaadaptaciju benzinske pumpe na UP 40, katastarska parcela 2530/2 KO Topla Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


 

17.06.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta Društvu za telekomunikacije “MTEL” d.o.o. iz Podgorice, donijeto rješenje broj: 02-13-353-UPI-16/2018 od 17.06.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja za Baznu stanicu mobilne telefonije „HN 28 Topla“ na životnu sredinu, na kat.parc. 1418/8 K.O.Topla, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio  Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - Zavod za ekologiju iz Podgorice.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


12.06.2019.

Obavještenje da je nosiocu D.O.O.”BEKOMMERC” iz Herceg Novog, donijeto rješenje broj: 02-13-353-UPI-82/2018 od 12.06.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Izgradnje, rekonstrukcije objekata-kompleks za proizvodnju betona i betonske galanterije,   Sutorina, Servisna zona, na kat.parc.br. 622/3 K.O.Trebesin, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradilo preduzeće PRIVATNA USTANOVA ”BIOTEHNIČKI CENTAR” iz Bijelog Polja.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


03.06.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je  nosiocu projekta “Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg-Novog, ul.Braće Grakalića br. 94, donijeto Rješenje, br: 02-UPI-748/7 od 03.06.2019.god., kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu za postavljanje podzemnog rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu kat.parc.br. 674/1 K.O.Kumbor, u zahvatu DSL “Sektor 5 – Izmjene i dopune” za prostor bivše kasarne “Orjenski bataljon”, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


14.05.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je preduzeću “Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, ul. Braće Grakalića br.94, donijeto Rješenje, br. 02-UPI-69/22 od 14.05.2019.god. kojim je data saglasnost na Elaborat procijene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vodova Sistema za grijanje i hlađenje za kompleks “Portonovi” , na kat.parc.br. 674/1 K.O.Kumbor, u zahvatu DSL-a “Sektor 5-izmjene i dopune” za prostor bivše kasarne “Orjenski bataljon” u Kumboru, Opština Herceg Novi, koji je uradio “Medix”d.o.o. iz Podgorice.

Obavještenje (.pdf)


07.05.2019.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je obavještenje da je nosiocima projekta Aleksić Mileni, Danici, Damjanu i Neveni iz Herceg Novog, donijeto Rješenje, br. 02-UPI-550/6 od 07.05.2019.god. kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu za adaptaciju benzinske pumpe na UP 40, kat. parc. br. 2530/2 K.O.Topla u Meljinama, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


04.04.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta D.O.O. “ALEPIVO” iz Herceg Novog, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-104/2018 od 04.04.2019.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat mini pivare “Mala novska pivara” , na kat. parc. br. 22/60 KO Sutorina, Opština Herceg Novi.  

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

02.04.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta da je nosiocu projekta, D.O.O. “KONEVA” iz Herceg Novog donijeto rješenje broj: 02-13-353- UP I-46/2018 od 02.04.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Uređenje obale na katastarskoj parceli 291 KO Baošić, Opština Herceg Novi, od 14.03.2019.god., koji je za potrebe nosioca projekta izradio D.O.O.“EKOBOKA PROJEKT” iz Herceg Novog.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

19.03.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta Konstantinu Ivanoviču Strukovu, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-20/2019 od 19.03.2019.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Projekat II faze izgradnje turističkog naselja na Luštici “ Izgradnja depadansa uz hotel »DOBRA LUKA « 5 * (pet zvjezdica )” na UP2 i UP7, dio katastraskih parcela 1530, 1531 i 1532 K.O.Brguli, Opština Herceg Novi.  

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


11.03.2019.

Obavještenje da je nosiocu Borisu Zlokoviću iz Bijele, donijeto rješenje broj: 02-13-353-UPI-68/2018 od 11.03.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “IZGRADNjA OBJEKTA - GRADSKOG HOTELA” u Herceg Novom, na urbanističkoj parceli UP 1, zona 5-MC, koja se sastoji od kat.parc.br. 1569 i 1570/2 K.O.Topla, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio d.o.o. „ EKO-CENTAR“ iz Nikšića.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

01.03.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta Krivokapić Veselinu iz Herceg Novog, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-9/2019 od 01.03.2019.god., kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat   UREĐENjE DIJELA OBALE-UREĐENjE KUPALIŠTA, na kat.parc. 350 i 355 KO Baošići, kao i dijelu kat.parc. 347/2 KO Baošići, Opština Herecg Novi”.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


18.01.2019.

Obavještenje da je nosiocu projekta, OPŠTINI HERCEG NOVI, Trg Maršala Tita 2, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-103/2018 od 18.01.2019.god., kojim se utvrđuje da nije   potrebna izrada elaborata procjena uticaja na životnu sredinu za Izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa “ Vodovodne infrastrukture na poluostrvu   Luštica” na   dijelovima kat.parc.br. 100/1, 100/2, 100/6, 100/7, 100/8, 100/10, 991, 990 sve KO Zabrđe, 1566/1, 1566/2, 1569, sve KO Rose, 3429 KO Radovanići, 1541 KO Mrkovi , na Luštici, Opština   Herecg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

 


28.12.2018.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu,   dostavila je obavještenje da je nosiocu projekta “OHM Mamula Montenegro” d.s.d. iz Tivta donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-396/38 od 28.12.2018.god, kojim je data saglasnost na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju I izgradnju hotela na lokaciji Ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, na UP i UP 2 u zahvatu Državne studije lokacije „Sektor 34”, katastarska parcela 3438 KO Radanovići Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)


 

19.11.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, DOO “TEHNOMAX” Podgorica, donijeto rješenje broj: 02-13-353- UP I-81/2018 od 19.11.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za privremeni privredni objekat “TEHNOMAX”, na kat.parc.br. 6501 KO Sutorina, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio D.O.O. „EKOBOKA PROJEKT “ iz Herceg Novog.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


01.11.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta  Konstantinu Ivanoviču Strukovu, donijeto rješenje broj: 02-13-353-UPI-66/2018 od 01.11.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Izgradnje I faze Turističkog naselja T1 – Centralnog objekta - Hotel »DOBRA LUKA« 5 * (pet zvjezdica ) sa pratećim sadržajima”, na UP 1 u zahvatu LSL za lokalitet “Kočišta -Brguli” na Luštici, kat.parc.br. 1532 K.O.Brguli, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio d.o.o. „ EUROPROJEKT“ iz Podgorice.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


25.10.2018.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu,   dostavila je obavještenje da je Preduzeću, Eni Montenegro BV" iz Podgorice, Europoint zgrada, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, 4 sprat, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-101/2-02-1612/13 od 24.10.2018.godine, o određivanju obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za bušenje istražnih bušotina u bloku 5 u podmorju Crne Gore.

Obavještenje (.pdf)


23.10.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, Crnogorskom telekomu a.d. Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-76/2018 od 23.10.2018.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za Instalaciju opreme / uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “ZELENIKA”, na dijelu kat.parc.br. 297 K.O. Kuti, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


23.10.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, Crnogorskom telekomu a.d. Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-77/2018 od 23.10.2018.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za Instalaciju opreme / uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “ USTANIČKA”, na dijelu kat.parc.br. 1783 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


23.10.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, Crnogorskom telekomu a.d. Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-78/2018 od 23.10.2018.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za Instalaciju opreme / uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “ULICA 29.DECEMBRA”, na dijelu kat.parc.br. 912 K.O. Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

27.09.2018.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu,   dostavila je obavještenje da je Nosiocu projekta "Carine" d.o.o. iz Podgorice, ul.Slobode br.43, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-1594/5 od 26.09.2018. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Izgradnju hotela na urbanističkim parcelama UP15, UP16 i UP17, koje čine katastarske parcele br. 415/2 i 414 i djelovi katastarskih parcela br.416 i 415/1 KO Kumbor, u zahvatu Državne studije lokacije "Sektor 5", Opština Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


10.08.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta DOO “TEHNO MAX” Podgorica, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-57/2018 od 10.08.2018.god., kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat “PRIVREMENI PRIVREDNI OBJEKAT”, na kat.par.6501 KO Sutorina, Opština Herecg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


10.08.2018.

Obavještenje da je Zloković Borisu donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-58/2018 od 10.08.2018.god., kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat   “IZGRADNjA OBJEKTA-GRADSKOG HOTELA”, na urbanističkoj parceli broj UP 1, zona 5-MC, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 1569   i 1570/2 KO Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


10.08.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta Konstantinu Ivanoviču Strukovu donijeto rješenje da je za izgradnju   Turističkog naselja T1- Centralni objekat - Hotel "Dobra Luka "5 * sa pratećim sadržajima na Luštici ,  potrebna procijena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


08.08.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta   D.O.O.”REBRACOMMERCE” iz Herceg-Novog, donijeto rješenje broj: 02-13-353-UPI-49/2018 od 08.08.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Postavljanje privremenog privrednog objekta – hale, namjene farma koka nosilja“, na katastarskoj parceli 316 K.O.Kameno, Opština Herceg-Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio d.o.o. „ EKO-CENTAR“ iz Nikšića.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


19.07.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta Simić Kaduni iz Herecg Novog , donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-52/2018 od 19.07.2018.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu,za projekat “POSTAVLjANjE PRIVREMENOG MONTAŽNOG OBJEKTA ZABAVNOG PARKA ” na kat.parc.br. 563/3 K.O.Baošići , Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


10.07.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, Društvu za telekomunikacie “MTEL” D.O.O. iz Podgorice donijeto rješenje broj: 02-13-353- UP I-37/2018 od 10.07.2018.godine, kojim je data saglasnost na “Elaborat o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije “ HN 09 Baošići” na životnu sredinu, na kat.parc.br. 913/8 K.O.Baošići, Opština Herceg Novi”, koji je za potrebe nosioca projekta izradio Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu-Zavod za ekologiju-Podgorica.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 03.07.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta DOO “ Koneva” Herceg Novi, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-46/2018 od 03.07.2018.god., kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat   “UREĐENjE DIJELA OBALE-UREĐENjE KUPALIŠTA u zoni Morskog dobra u dužini od cca 46 m”, planirano da se gradi na kat.par.291 KO Baošići i dijelu akvatorija do kat.parc.290 KO Baošići, Opština Herecg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


22.06.2018.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu,   obavještava, da je preduzeću “Energean Montenegro Limited ”DSD iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 102, Capital Plaza, A78-sprat 4, donijeto Rješenje , br. 02-UPI-101/2-02-915/16 od 20.06.2018.god. o određivanju obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za “Seizmička 3D istraživanja u blokovima 26 i 30 u podmorju Crne Gore”

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


20.06.2018.

Obavještenje  da je nosiocu projekta Vanji Lutovac iz Podgorice, ulica Branka Stamatovića br.6, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-44/2018 od 20.06.2018.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu,za projekat “ZABAVNI PARK - LUTOVAC” na dijelu kat.parc.br. 131 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


12.06.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta Hisen Beriši iz Herceg Novog, Drenovik bb, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-40/2018 od 12.06.2018.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat funkcionisanja “ AUTOSERVISA BERI BROTHERS” Herceg Novi na kat.parc.br.   622/2 K.O.TREBESIN (SERVISNA ZONA IGALO), Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


07.06.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta CRNOGORSKOM TELEKOMU A.D. IZ PODGORICE, ul. Moskovska 29, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-UPI-38/2018 od 07.06.2018.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Instalaciju opreme/uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “Sutorina”, na dijelu kat.parc.br. 4988 K.O.Sutorina, Opština Herceg Novi.

Obavještenje .pdf)

Rješenje (.pdf)


30.05.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, Milošu Bojaniću iz Herceg Novog donijeto rješenje broj: 02-13-353- UP I-12/2018 od 30.05.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Uređenja dijela obale- Javno dijelimično uređeno kupalište u Đenovićima”, na kat.parc.br. 661/1 i 661/2 K.O.Đenovići, Opština Herceg Novi, PPPPMD-Sektor 5, koji je za potrebe nosioca projekta izradio D.O.O. „EKO-CENTAR “ iz Nikšića

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 07.05.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta MTEL  iz Podgorice, donijeto Riješenje br. 02-13-353-UPI-27/2018 od 07.05.2018.godine, da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Baznu stanicu mobilne telefonije “HN 09 Baošići”, na. kat. parc. br. 913/8 K.O. Baošići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 19.03.2018.

Obavještenje da je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine , koja sprovodi proceduru, donijela rješenje kojim se utvrđuje da je za rekonstrukciju  i izgradnju hotela na lokaciji Ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, na  UP1 i UP2 u zahvatu Državne studije lokacije »Sektor 34«, katastarska parcela 3438 K.O.Radovanići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)


22.02.2018.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu,   dostavila je obavještenje da je Nosiocu projekta “ Ferienanlage Luhmann/Prahl/Reisenberg/Sander-Beuerman " zastupan preko adv.kancelarije »Šimrak«,  ulica Braće Grakalića br.5, Herceg Novi, donijeto Rješenje, broj: 101/2-02-1022/20 od 13.02.2018.god kojim je data saglasnost na Elaborat procijene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje kompleksa seoskog stanovanja u funkciji turizma- etno selo »Malo selo« na urbanističkim parcelama: UP 9, UP10,UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15, UP 16, definisana  LSL »Sasovići«, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


22.02.2018.

Obavještenje  da je nosiocu projekta, doo "MTEL" iz Podgorice  donijeto Rješenje o potrebi procijene uticaja na životnu sredinu za projekat Postavljanje  Bazne stanice mob. telefonije "HN28 Topla" 

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


21.02.2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta D.O.O."D.A.J.M.I."iz Herceg Novog, donijeto Rješenje, kojim je data saglasnost na Elaborat procijene uticaja na životnu sredinu za projekat " Privremeni poslovni objekat -autolimarska radionica"  na k.p. 4808 K.O.Sutorina.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)

 


 

 

 

22.12.2017.

Obavještenje da je nosiocu projekta D.O.O. “ŠKORPION” iz Herceg-Novog, ul. Trebinjska bb, donijeto Rješenje, broj:02-13-353-110/2017 od 22.12.2017.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat “Postavljanje i izgradnja privremenog privrednog objekta – skladište”, na kat.parc.br. 621/15 K.O.Trebesin, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


21.12.2017.

Obavještenje da je nosiocu projekta »Ferienanlage Luhmann/Prahl/Reisenberg/Sander-Beuerman« zastupan preko adv.kancelarije »Šimrak«,  ulica Save Kovačevića, Savina, Herceg Novi,   donijeto rješenje br.: UPI-101-1556/1-02-1022/6 OD 01.11.2017, kojim se utvrđuje da je  potrebna  procjena uticaja na životnu sredinu  za izgradnju kompleksa seoskog stanovanja u funkciji turizma- etno selo »Malo selo« na urbanističkim parcelama: UP 9, UP10,UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15, UP 16, definisana   LSL »Sasovići«, Opština Herceg Novi.

 Obavještenje (.pdf)


12.12.2017.

Obavještenje da je nosiocu projekta, D.O.O."COMPANY D.A.J.M.I." iz Herceg Novog donijeto Rješenje o potrebi procijene uticaja na životnu sredinu za projekat "Postavljanje privremenog privrednog objekta - u funkciji autolimarske radionice" na kat.parc.br 4808 K.O.Sutorina

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


11.10.2017.

Obavještenje da je nosiocu projekta, D.O.O.”GEA INVEST” iz Herceg Novi, donijeto rješenje broj: 02-13-353-79/2017 od 11.10.2017.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za Glavni projekat “Vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije”, na kat.parc.br. 30/5, 30/7, 30/8, 672/1, 671/1, 9, 26, i 20/5 sve K.O.Đenovići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


02.08.2017.

Obavještenje da je nosiocu projekta D.O.O. ”ADRIA TRANSPORT” iz Herceg-Novog, donijeto rješenje broj: 02-13-353-41/2017-1/1 od 02.08.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Privremeni poslovni objekat – Sala za vjenčanja“, na katastarskoj parceli 6007   K.O. Sutorina, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio D.O.O. „EKOBOKA PROJEKT “ iz Herceg-Novog.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


18.07.2017.

Obavještenje da je nosiocima projekta D.O.O. “PAPAGAJ” i D.O.O. “TOPLA INVEST” iz Herceg Novog, donijeto rješenje broj: 02-13-353-49/2017-1/1 od 18.07.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Uređenja dijela obale u Đenoviću”, na dijelovima kat.parc.br. 670 K.O.Đenovići i kat.parc.br. 749 K.O.Baošići, Opština Herceg-Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradila D.O.O. „EKOBOKA PROJEKT “ iz Herceg-Novog.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


19.06.2017.

Obavještenje da je za projekat “UREĐENjE DIJELA OBALE” u Kamenarima, na lokaciji koja nije katastarski označena, a nalazi se ispred kat.parc.br.266, 268 i 269 K.O.Jošica, nosioca projekta D.O.O. “SEA TRADE” iz Kotora, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

10.05.2017.

Obavještenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat “UREĐENjE DIJELA OBALE - UREĐENjE KUPALIŠTA”, na dijelovima kat.parc.br. 670 K.O.Đenovići i kat.parc.br. 749 K.O.Baošići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


04.05.2017.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu,   obavještava da je preduzeću “Eni Montenegro BV” iz Podgorice, Europoint zgrada, ul. Svetlane Kane Radević br.3, 4 sprat, donijeto Rješenje, br. :02-UPI-492/13 od 24.04.2017.god., o određivanju obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za “Seizmička istraživanja u blokovima 4, 5, 9 i 10 u podmorju Crne Gore”.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


24.04.2017.

Obavještenje da je nosiocu projekta “ ADRIA TRANSPORT” d.o.o. iz Herceg-Novog, za projekat “Izgradnja privremenog privrednog objekta – hala”, na kat.parc.br. 6007 K.O.Sutorina potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


10.04.2017.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu,   dostavila je obavještenje da je Nosiocu projekta “Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog donijeto Riješenje br: 02-UPI-1882/20 od 04.04.2017.god., kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za čišćenje dijela morskog dna iskopavanjem i nasipanjem dovezenim materijalom u cilju formiranja plaže, u zoni kupališta (DUK) i zoni turizma (T2) za objekte sa namjenom “Turističko naselje”, u zahvatu DLS- a Sektor 5- izmjene i dopune “u za prostor bivše kasarne “Orjenski bataljon” u Kumboru, Opština Herceg Novi, koji je uradio “MEDIX” iz Podgorice, koje je potrebno objaviti na zvaničnom sajtu opštine Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

15.03.2017.

Obavještenje da je nosiocu projekta D.O.O. “ FORTIS MONT” iz Herceg Novog, Stepenište 28. Oktobra 5, donijeto Rješenje, broj: 02-13-353-23/2017 od 15.03.2017.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za projekat “Eksploatacija šljunkovitog kamenog nanosa za sopstvene potrebe”, na kat.parc.br. 670/2 K.O.Kameno, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


28.02.2017.

Obavještenje da je nosiocu projekta, d.o.o.”HARD DISCOUNT LAKOVIĆ” iz Podgorice, donijeto rješenje broj: 02-13-353-17/2017 od 28.02.2017.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Postavljanje privremenog privrednog objekta – Hala, namjene tržni centar sa pratećim sadržajima“, na katastarskim parcelama 6389/1, 6389/2, 6389/3, 6389/4, 6390,6391, 6086/2, 6388 i 6392 K.O. Sutorina, Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradio d.o.o. „EKO-CENTAR“ iz Nikšića.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

21.02.2017.

Obavještenje da je da je nosiocu projekta d.o.o. “AGENCIJI ZA IZGRADNjU I RAZVOJ HERCEG-NOVOG” iz Herceg-Novog, Partizanski put 1, donijeto Rješenje, broj:02-13-353-18/2017 od 21.02.2017.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat Avanturistički park na Vrbanju, na katastarskim parcelama br: 781, 780/1, 780/2 i dio 3170 K.O.Kruševice, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 20.02.2017.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosiocu projekta “Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg-Novog donijeto Riješenje br: 02 – UPI - 69/7 od 20.02.2017.god., kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju vodova sistema za grijanje i hlađenje za kompleks “Portonovi”, na kat.parc.br. 674/1 K.O.Kumboru, u zahvatu DSL-a “Sektor 5 – izmjene i dopune” za prostor bivše kasarne “Orjenski bataljon” u Kumboru, Opština Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


 

07.02.2017.

Obavještenje da je za projekat “ Postavljanje privremenog privrednog objekta – hale, namjene tržni centar sapratećim sadržajima”, na kat.parc.br. 6389/1, 6389/2, 6389/3, 6389/4, 6390, 6391, 6086/2, 6388 i 6392 sve K.O.Sutorina, nosioca projekta “Hard discount Laković” d.o.o. iz Podgorice, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 

 

01.12.2016.

Obavještenje da je nosiocu projekta „ALART INTERNATIONAL CG“ iz Budve, donijeto Rješenje, broj:02-13-353-110/2016 od 01.12.2016.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat Kompleks objekata, u zoni „MN“- površina mješovite namjene, na UP 88 koja se sastoji od katastarskih parcela br: 1867, 1868/1, 1868/7, 1868/8, 1868/9, 1868/10, 1868/11,1868/12,1868/13,1868/14 i 1868/15 K.O.Podi, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


15.11.2016.

Obavještenje da je donijeto rješenje broj: 02-13-353-99/2016 od 15.11.2016. god., kojim se nalaže nosiocu projekta Milošu Bojaniću, da izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Uređenja dijela obale - javno djelimično uređeno kupalište u Đenovićima, na kat.parc.br.661/1 i 661/2 K.O.Đenovići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


11.11.2016.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je donijela Rješenje broj: 02-UPI-1399/26 od 08.11.2016.god., kojim je data saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za remedijaciju tla lokacije brodogradilišta "Bijela", na kat.parc. 766/1, 766/2 i 2934 K.O.Bijela, Opština Herceg-Novi, koji je uradio Konzorcijum Ambiente s.c., DBA Progetti S.p.a , Smart Environmental Solution i Medix d.o.o.

Obavještenje (.pdf)


 04.11.2016.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je donijela Rješenje broj: 02-UPI-1882/5 od 28.10.2016.god., kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za čišćenje dijela morskog dna iskopavanjem i nasipanjem dovezenim materijalom  u cilju formiranja plaže, u zoni kupališta  (DUK) i zoni turizma (T2) za objekte sa namjenom “Turističko naselje”, u zahvatu DLS- a Sektor 5- izmjene i dopune “u za prostor bivše kasarne “Orjenski bataljon”, u Kumboru, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)


12.08.2016.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je donijela Rješenje broj: 02-UPI-1250/17, kojim je data saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju postojećeg objekta u turistički objekat - hotel, na katastarskoj parceli br. 1262/15 K.O. Topla, DUP Topla, Opština Herceg-Novi, koji je uradio "Institut za razvoj i  istraživanja u oblasti zaštite na radu" iz Podgorice.

Obavještenje (.pdf)


03.08.2016.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je donijela Rješenje broj: 02-UPI-1306/5, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za remedijaciju tla lokacije brodogradilište "Bijela", na katastarskim parcelama 766/1, 766/2 i 2934 K.O. Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)


02.08.2016.

Obavještenje da je nosiocu projekta „ LEGASISTEM“ DOO iz Herceg-Novog, donijeto Rješenje, broj:02-13-353-74/2016 od 02.08.2016.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za izgradnju privremenog privrednog montažnog objekta-hale, sa namjenom skladištenje, pakovanje i prodaja sviježe i zamrznute ribe, na katastarskoj parceli broj 3029/2 K.O.Sutorina, Herecg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


11.07.2016.

Obavještenje da je nosiocu projekta JP ZA UPRAVLjANjE MORSKIM DOBROM CG iz Budve, donijeto rješenje broj: 02-13-353-16/2016 od 11.07.2016.god., kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Uređenja obale na dijelu k.p.749 K.O.Baošići/po projektu za kupališni plato/, Opština Herceg-Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradila D.O.O. „Ekoboka projekt“ iz Herceg-Novog.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


31.05.2016.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je donijela Rješenje broj: 02-UPI-1859/25, kojim je odbijen zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom stare škole u Sutorini, Opština Herceg-Novi, koji je uradio »Ekoboka Projekt« doo iz Herceg-Novog.

Obavještenje (.pdf)


 04.05.2016.

Obavještenje da je nosiocu projekta JP ZA UPRAVLjANjE MORSKIM DOBROM CG iz Budve, donijeto rješenje broj: 02-13-353-63/2016 od 04.05.2016. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za uređenje plaže hotela Park - Bijela na kat.parc.br. 375,376,377/1 i 377/2 K.O. Jošice, Opština Herceg-Novi .

Оbavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


03.03.2016.

Obavještenje da je nosiocu projekta JP ZA UPRAVLjANjE MORSKIM DOBROM CG iz Budve, donijeto rješenje broj: 02-3-353-116/2015 od 02.03.2016. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Uređenja dijela obale u Kumboru - Izgradnja ponte u svrhu zaštite postojeće, Kumbor, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Rješenje (.pdf)


12.01.2016.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je nosiocu projekta JPU „NAŠA RADOST“ iz Herceg-Novog, Branka Ćopića 7, donijeto Rješenje, broj:02-3-353-115/2015 od 12.01.2016.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za Izgradnju kotlarnice, na katastarskoj parceli broj 2467 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


11.01.2016.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je preduzetniku Petru Radoviću iz Herceg-Novog, donijeto Rješenje, broj:02-3-353-113/2015 od 11.01.2016.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za AUTO SERVIS PODI, na katastarskoj parceli broj 1552/2  K.O.Podi, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


11.01.2016.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je preduzetniku Jovici Radović iz Herceg-Novog, donijeto Rješenje, broj:02-3-353-112/2015 od 11.01.2016.god., kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za AUTO-MOTO SERVIS „PODI“, na katastarskoj parceli broj 1716/1 K.O.Podi, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)

 

      


30.12.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je Preduzeću JP » Morsko dobro« d.o.o. iz Budve, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1911/9 od 30.12.2015.god., kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju-dogradnju trajektnog pristaništa na katarskoj parceli broj 275/2 i dijelu katastarske parcele 356 K.O.Đurići, Opština Herceg-Novi, koji je uradio »Medix« d.o.o. iz Podgorice.

Obavještenje (.pdf)


30.11.2015.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje br.02-UPI-1464/13 od 20.11.2015.god., kojim je preduzeću „Rus Invest Group“ d.o.o. Herceg-Novi data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za polaganje podzemnog 35 Kv kabla od TS 110/35 Kv Podi do TS Baošići koji je uradio »Eko-Centar« d.o.o. iz Nikšića.

Obavještenje (.pdf)


 23.11.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je preduzeću DOO “KOVAČEVIĆ MG“  Rješenje, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat kamenorezačka radionica na kat.parc.br. 1016/8   K.O.Podi, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 19.11.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, kojim se utvrđuje da je za projekat Uređenja dijela obale u Kumboru sa izgradnjom ponte u svrhu zaštite postojeće plaže, na lokaciji ispred kat.parc.br.229/1 K.O.Kumbor, na prostoru koji se graniči sa kat.par. 231 K.O. Kumbor u okviru DSL-a sektor 5, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 10.11.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine obavještava da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje br. 02-UPI-1599/21 od 10.11.2015.godine, kojim je nosiocu projekta, preduzeću "Imperio Holdings Limited" d.o.o. iz Herceg-Novog, Ul. Braće Perišića bb, data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelskog kompleksa "Lazaret" u Meljinama, Opština Herceg-Novi, a koji je uradio "Ekoboka Projekt" d.o.o. iz Herceg-Novog.

Obavještenje (.pdf)


 12.10.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine obavještava da je Agencija za zaštitu životne sredine preduzeću "Imperio Holdings Limited" d.o.o. iz Herceg-Novog, Ul. Braće Perišića bb, donijela Rješenje br. 02-UPI-1599/6 od 12.10.2015.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelskog kompleksa "Lazaret" u Meljinama, Opština Herceg-Novi.

Оbavještenje (.pdf)


 18.09.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, kojim se utvrđuje da je za projekat Izgradnja ugostiteljsko kupališnog platoa u Baošićima, na lokaciji koja je sastavljena od dijela kat.parc.br.749 K.O.Baošići, u zahvatu PPPPNMD - sektor 5, nosioca projekta Mladena Tadića iz Baošića, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 09.09.2015.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje br. 02-UPI-1362/19 od 09.09.2015.godine, kojim je nosiocu projekta, „CARINE“ d.o.o. iz Podgorice, data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelskog kompleksa, na urbanističkoj parceli 68, koja se sastoji od katastarskih parcela 314/1 i 314/3 i na urbanističkoj parceli broj 69, koju čini katastarska parcela 314/3, dok su planirane zelene površine predviđene na katastarskoj parceli 314/2 KO Jošice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Blaca-Jošica“, Opština Herce-Novi.

Obavještenje (.pdf)


 10.08.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine obavještava da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje nosiocu projekta - "Carine" d.o.o. iz Podgorice,  br:02-UPI-1362/5 od 10.08.2015. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju Hotelskog kompleksa na urbanističkoj parceli 68, koja se sastoji od katastarskih parcela 314/1 i 314/3 i na urbanističkoj parceli broj 69, koju čini katastarska parcela 314/3, dok su planirane zelene površine predviđene na katastarskoj parceli 314/2 KO Jošice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Blaca-Jošica“, Opština Herce-Novi.

Obavještenje (.pdf)


02.07.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, kojim je data saglasnost nosiocu projekta, DOO "MTEL" iz Podgorice, na Elaborat procjene uticaja projekta izgradnje Radio bazne stanice „HN25 Hotel Plaža“ na životnu sredinu, čija se realizacija planira na kat.parc.br.2157 i 2155 KO Topla, Opština Herceg Novi, u postupku sprovedenom na zahtjev nosioca projekta, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list RCG “, broj 80/05 i “Sl.list CG “, 40/11, 27/13).

Оbavještenje (.pdf)

Rješenje(.pdf)


02.07.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, kojim je data saglasnost nosiocu projekta, DOO "MTEL" iz Podgorice, na Elaborat procjene uticaja projekta izgradnje Radio bazne stanice „HN20 Klinci“ na životnu sredinu, čija se realizacija planira na kat.parc.br.238 KO Rose, Luštica, Opština Herceg Novi, u postupku sprovedenom na zahtjev nosioca projekta, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list RCG “, broj 80/05 i “Sl.list CG “, 40/11, 27/13).

Оbavještenje (.pdf)

Рješenje (.pdf)


28.05.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, kojim se utvrđuje da je za Radio baznu stanicu mobilne telefonije „HN 20 Klinci“ , čija se realizacija planira na lokaciji koja se nalazi na kat.parceli br. 238 K.O.Rose, nosioca projekta DOO „MTEL-a“ iz Podgorice, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


28.05.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, kojim se utvrđuje da je za Radio baznu stanicu mobilne telefonije „HN 25 Hotel Plaža“ , čija se realizacija planira na krovnoj površini postojećeg objekta Hotel Plaža, na kat.parcelama br. 2157 i 2155 K.O.Topla, nosioca projekta DOO „MTEL-a“ iz Podgorice, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


19.05.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za auto servis zanatsku radnju, na kat.parc. 1903/2 K.O. Topla, Opština Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


22.04.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, kojim je data saglasnost nosiocu projekta, doo „ YU FAMILY“ iz Herceg Novog, na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za privremenu autopraonicu i vulkanizersku radnju, na kat.parc.br.98/2 K.O.Sutorina, Opština Herceg-Novi, koji je za potrebe nosioca projekta izradilo d.o.o. „Ekoboka projekt“ iz Herceg-Novog.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


09.04.2015.

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje br. 02-UPI-315/19 od 06.04.2015.godine, kojim je, preduzeću „Carine“ d.o.o. Podgorica, data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju novih turističkih kapaciteta u sklopu hotelskog kompleksa "Delfin" kategorije 4*, Opština Herceg-Novi, a koji je uradio "Medix" d.o.o. iz Podgorice.

Obavještenje (.pdf)


02.04.2015.

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, kojim je data saglasnost nosiocu projekta, Balić Maksimu iz Kamenara, na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Automehaničarske radnje „Balić“ u Kamenarima, na kat.parc.br.90/2 K.O.Jošice, Opština Herceg-Novi, koji je za potrebe nosioca projekta  izradila d.o.o. „Ekoboka projekt“ iz Herceg-Novog.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


18.03.2015.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje br. 02-UPI-315/5 od 16.03.2015.godine, kojim se utvrđuje da preduzeću „Carine“ d.o.o. Podgorica, je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju novih turističkih kapaciteta u sklopu hotelskog kompleksa "Delfin" kategorije 4*, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)


16.02.2015

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje, broj: 02-4-353-3/2015 od 13.02.2015. godine kojim se utvrđuje da nosiocu projekta Musaev Muslimu Sultanoviču iz Herceg Novog  nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju porodičnog stambenog objekta na urbanističkoj parceli koja se sastoji od kat.parc.br.254 K.O.Kuti u Zelenici, Opština Herceg Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


12.02.2015.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje br. 02-UPI-56/7 od 09.02.2015.godine, kojim se utvrđuje da preduzeću „Rus Invest Group“ d.o.o. Herceg-Novi, je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za polaganje podzemnog 35kV kabla od TS 110/35kV Podi do TS Baošići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)


02.02.2015.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se utvrđuje da preduzeću doo“Autoekstra“, vlasnika Balić Mitra, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za autopraonu na kat.parc.br. 224/2  K.O.Baošići u Baošićima, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


05.01.2015.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje broj: 02-UPI-1469/25 od 30. decembra 2014. godine, kojim je data saglasnost preduzeću „Azmont Investments" d.o.o. Herceg-Novi na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izvođenje radova na iskopavanju morskog dna i odlaganje iskopanog materijala u zoni luke nautičkog turizma (marine) u Kumboru, Opština Herceg-Novi, koje je uradio "Medix" d.o.o. iz Podgorice.

Obavještenje (.pdf)

,

31.12.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se za projekat autoelеktričarske zanatske radnje, čiji je nosilac Marković Nenad, utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, na katastarskoj parceli br. 432 KO Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


26.12.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se za projekat automehaničarske radionice u Kamenarima, čiji je nosilac Balić Maksim iz Kamenara, utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, na kat.parc.br.90/2 K.O.Jošice, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 02.12.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se nosiocu projekta, DOO "YU FAMILY" iz Herceg-Novog, utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za autopraonu i vulkanizerski servis, na kat.parc.br. 98/2 K.O. Sutorina, Opština Herceg-Novi.

Оbavještenje (.pdf)

Rјešenje (.pdf)


 29.10.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se  utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za auto- perionicu „Monza“ u Bijeloj na kat.parc.br. 435 K.O. Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


29.10.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za Samostalnu vulkanizersku radnju „SABI“, na kat.parc.br. 54 K.O.Đenovići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


 29.08.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se, nosiocu projekta - „M:TEL" d.o.o iz Podgorice, daje saglasnost na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za radio-baznu stanicu  „ HN 08 HOTEL DELFIN“, čija se realizacija planira na dijelu kat.parc.581/1 KO Bijela u Bijeloj , Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


21.08.2014.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje broj: UPI-551/16 od 19. jula 2014. godine, kojim je data saglasnost Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore iz Budve na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju i uređenje plaže na lokaciji Đenovići kod "Mula Vojvodića", na kat.parc.br. 647, uz katastarsku parcelu br.672 KO Đenovići, Opština Herceg-Novi, koji je za potrebe nosioca uradio "EKOBOKA PROJEKT" d.o.o. Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


19.08.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se nosiocu projekta, a.d. Crnogorski telekom iz  Podgorice, utvrđuje da je za  Baznu stanicu mobilne telefonije „Zabrđe“ koja se nalazi na dijelu kat.parc.br.692 K.O.Zabrđe, Opština Herceg-Novi,  potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


19.08.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se nosiocu projekta, a.d. Crnogorski telekom iz  Podgorice, utvrđuje da je za  Baznu stanicu mobilne telefonije „Španjola“ koja se nalazi na dijelu kat.parc.br.1720 K.O.Topla, Opština Herceg-Novi,  potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


05.08.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se nosiocu projekta, Tauzović Nenadu iz Bijele, daje saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Kiosk sa boksovima za pranje vozila, čija se realizacija planira na kat.parc.442  K.O.Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


21.07.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se nosiocu projekta, „MTEL“ doo iz Podgorice,   utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju Bazne stanice mobilne telefonije „HN 08 Hotel Delfin-Bijela“, na dijelu  kat.parc.br.581/1 K.O. Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


09.07.2014.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje broj: 02-UPI-134/22 od 30.06.2014. godine, kojim je data saglasnost preduzeću "Azmont Investments" d.o.o. Herceg-Novi na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju luksuznih turističkih vila u Kumboru, a koji je uradio "Medix" d.o.o. iz Podgorice.

Rješenje (.pdf)


30.06.2014.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje broj: 02-UPI-205/18 od 25.06.2014. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa pet zvjezdica na urbanističkim parcelama broj UP 90 i UP 91 KO Kumbor, Opština Herceg-Novi, koji je uradio "Medix" doo iz Podgorice.

Rješenje (.pdf)


24.06.2014.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje broj: 02-UPI-815/7 od 17.06.2014.god, kojim se utvrđuje da preduzeću- „Wireless Montenegro” d.o.o. iz Podgorice, Ul. 19. Decembra bb, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu „Žvinje“ u Opštini Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


24.06.2014.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje broj: 02-UPI-813/7 od 17.06.2014.god, kojim se utvrđuje  da preduzeću - „Wireless Montenegro” d.o.o. iz Podgorice, Ul. 19. Decembra bb,  nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu „Luštica“ u Opštini Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


23.06.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se nosiocu projekta, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore - Uprava pomorske sigurnosti Bar,  daje saglasnost na Elaborat  procjene uticaja na životnu sredinu za « Infrastrukturne objekte za instalaciju radarske i antenske opreme u okviru projekta VTMIS-a » u sklopu programa IPA/11,za uspostavu nadzora pomorskog saobraćaja, na lokaciji katastarske parcele, broj 988 K.O. Zabrđe, na poluostrvu Luštici, Opština Herceg-Novi, koji je za potrebe nosioca projekta, uradio D.O.O. EKO-CENTAR iz Nikšića.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


19.06.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu  za projekat samouslužna autopraona u Bijeloj, čija se izgradnja planira na kat.parc.br. 442 K.O. Bijela, Opština Herceg-Novi, čiji je nosilac Tauzović Nenad iz Bijele.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


18.06.2014.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje broj: 02-UPI-204/19 od 13.06.2014. godine kojim je data saglasnost preduzeću "Azmont Investments" d.o.o. Herceg-Novi na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju marine sa 250 vezova u Kumboru, a koji je uradio "Medix" d.o.o. iz Podgorice.

Rješenje (.pdf)


05.06.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se, nosiocima projekta - „Puerto Novo LTD“ Budva i Zhuperina Elene iz Budve, daje saglasnost na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za uređenje plaže-kupališta i izgradnju ponte, na kat.parc.br. 1/1 K.O. Rose na Luštici, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


05.06.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosiocu projekta, preduzeću: "Azmont Investments" d.o.o. iz Herceg-Novog, donijeto rješenje, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, apart hotela i garažnog prostora sa 900 parking mjesta, na urbanističkim parcelama broj UP42 do UP89 KO Kumbor, Opština Herceg-Novi, koji je za potrebe Nosioca projekta uradio "Medix" d.o.o. iz Podgorice.

Rješenje (.pdf)


29.04.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za obavljanje zanatske djelatnosti zamjene plastičnih i staklenih djelova na automobilima u SZR „FORD“,  na kat.parc 423/3 KO Topla u Herceg-Novom,  u svojini preduzetnika  Radulović  Dejana.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


15.04.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje kojim je data saglasnost na  Elaborat o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije „ Hotel Metalurg“ na životnu sredinu,  na lokaciji „Hotel Metalurg“-Igalo (krovni dio zgrade), na dijelu kat.parc.br.619 K.O. Topla , Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)


11.04.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za postavljanje i izgradnju privremenog objekta "Infrastrukturni objekti za instalaciju radarske i antenske opreme u okviru projekta VTMIS-a", na kat.parc.br. 988 K.O. Zabrđe, na Obosniku na Luštici, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)

Rješenje (.pdf)

19.03.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine donio je Rješenje da je potrebna procjena uticaja za uređenje plaže i izgradnju ponte na Rosima.

Obavještenje i Rješenje (.pdf)


31.1.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava  zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Nikčević Ljubici iz Herceg-Novog, donijeto Rješenje kojim je data saglasnost na Elaborat  procjene uticaja na životnu sredinu za Poslovni objekat – samouslužnu praonu  (I faza izgradnje stambeno poslovnog objekta), K.O.Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje i Rješenje (.pdf)


31.1.2014.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, donio je Rješenje kojim se daje saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na  životnu sredinu uređenog  kupališta  u zahvatu Urbanističkog projekta „Žager-hotelski kompleks “, na  UP br.4 koja se sastoji od   kat.parc. 1589, 1590, 1591, 1592  K.O.  Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje (.pdf)
Rješenje (.pdf)


21.1.2014.

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine HercegNovi donio je Odluku o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu prostora u zahvatu Urbanističkog projekta kompleksa mješovite namjene "VILDOR“ u Igalu, ukupne površine od 1,83 hektara.

Odluka (.pdf)

,

30.12.2013.

Agencija za zaštitu životne sredine  je donijela Rješenje broj 02 -UPI – 86/24 od 30.12.2013. odine kojim je data saglasnost Opštini Herceg-Novi na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju sanitarne deponije "Duboki Do". Izgradnja sanitarne deponije se planira na urbanističkoj parceli UP1, koju čine katastarske parcele broj 660 i 661, kao i djelovi katastarskih parcela broj 662, 659 i 665/2 KO Žlijebi i katastarske parcele broj  1465, 1469, 1470 i 1471, kao i djelovi katastarskih parcela broj 1466/2, 1473 i 1474 KO Ubli, u zahvatu Lokalne studije za sanitarnu deponiju "Duboki Do“, Opština Herceg-Novi, koji je uradilo Preduzeće "Ekoboka projekt“ d.o.o. iz Herceg-Novog.

Rješenje (.pdf)


27.12.2013.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je firmi AD Crnogorski telekom iz Podgorice, Rješenjem broj 02-4-353-65/2013 data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu na Projekta izgradnje bazne stanice mobilne telefonije "TKC H-N“ na zgradi pošte u Herceg-Novom, na kat.parc.br.1245/3 K.O.Topla, Opština Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


25.12.2013.

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje broj 02-UPI-1311/25 od 23.12.2013. godine kojim je data saglasnost preduzeću "Primorje" a.d. iz Tivta na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije hotela Centar, KO Topla, opština Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


20.12.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Herceg-Novi obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Crnogorskom telekomu A.D. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj 02-4-353-33/2013  od 18.12.2013.godine, kojim je data saglasnost na  Elaborat o procjeni uticaja  na životnu sredinu  bazne stanice mobilne telefonije "Kamenari" Herceg-Novi, čija se realizacija planira na lokaciji Kamenari - krov Osnovne škole, dijelu kat.parc.br.61  K.O.Jošice, Opština Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


18.12.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Herceg-Novi obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta donijeto Rješenje broj: 02-4-353-64/2013 od 13.12.2013.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Radio baznu stanicu mobilne telefonije "Debeli brijeg" na lokaciji  objekt MUP-a, Opština Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


18.11.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Herceg-Novi obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta donijeto Rješenje broj: 02-4-353-67/2013 od 14.11.2013.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za izgradnju porodične stambene zgrade na području uže zone sanitarne zaštite izvorišta Opačica, čija se realizacija planira na K.O.Kuti u Zelenici, Opština Herceg-Novi.

Rješenje (.pdf)


13.11.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosicu projekta, doo "Politropus Alternative" iz Tivta donijeto Rješenje broj: 02-4-353-70/2013 od 13.11.2013.godine kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za  izgradnju uređenog kupališta u zahvatu UP "Žager-hotelski kompleks".

 
Rješenje
(.pdf)


22.10.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je za Poslovni objekat - samouslužna praona (I  faza izgradnje stambeno poslovnog objekta),čija se realizacija planira na kat.parc.782/1 K.O.Topla, Opština Herceg-Novi, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Rješenje
(.pdf)


7.10.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, "Modesta group" DOO iz Herceg-Novog, donijeto Rješenje broj: UPI-718/24  od  30.09.2013.godine, kojim je data saglasnost na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izdradnje Postrojenja za sakupljanje, transport i obradu opasnog otpada – otpadnih vozila na katastarskoj parceli brpj 6512 KO Sutorina, Igalo, Opština Herceg-Novi, koju je sprovela Agencija za zaštitu životne sredine.

Rješenje (.pdf)


24.9.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, DOO MTEL-u iz Podgorice, donijeto Rješenje broj: 02-4-353-39/2013  od  24.09.2013.godine, kojim je data saglasnost na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Radio baznu stanicu mobilne telefonije "HN17SITNICA", čija se realizacija planira na dijelovima kat.parc.3833/1 i 3822/1  K.O.Kruševice, Opština Herceg-Novi.
Rješenje (.pdf)


18.07.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je konstatovao da zahtjev nosioca projekta Crnogorski telekom a.d. iz Podgorice za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji "Hotel Metalurg“ u Igalu sadrži podatke za odlučivanje i donio rješenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu . (preuzmi)


15.07.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je konstatovao da zahtjev nosioca projekta Crnogorski telekom a.d. iz Podgorice za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Radio baznu stanicu mobilne telefonije "DEBELI BRIJEG“sadrži podatke za odlučivanje i donio rješenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu . (preuzmi)


15.07.2013.

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je konstatovao da zahtjev nosioca projekta Crnogorski telekom a.d. iz Podgorice za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Baznu stanicu mobilne telefonije "TKCHERCEG NOVI“  sadrži podatke za odlučivanje i donio rješenje da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu . (preuzmi)


17.06.2013.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  nosiocu projekta DOO "MTEL", donijeto Rješenje broj: 02-4-353-22/2013  od 17.06.2013.godine, kojim se utvrđuje da je, za Radio baznu stanicu mobilne telefonije "HN17Sitnica", čija se realizacija planira na dijelovima kat.parc.3833/1 i 3822/1 K.O.Kruševice, Opština Herceg-Novi, potrebna procjena uticaja na životnu sredinu. (preuzmi)


17.06.2013.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  nosiocu projekta Šušić Milutinu, donijeto Rješenje broj: 02-4-353-26/2013  od 17.06.2013.godine, kojim je utvrđeno da nije potrebna procjena uticaja na   životnu sredinu za  projekat izgradnje porodičnog stambenog objekta, na kat. parceli broj 3086/1 K.O. Kuti u Herceg Novom (preuzmi)


25.02.2013.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  nosiocu projekta Crkvi Svete Trojice,   donijeto Rješenje broj: 02-4-353-1/2013  od 25.02.2013.godine, kojim je utvrđeno da nije potrebna procjena uticaja na   životnu sredinu za  projekat rekonstrukcije parohijalnog doma u postojećim gabaritima, na kat. parceli broj 55 K.O. Kuti u Herceg Novom (preuzmi)

01.02.2012.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  nosiocu projekta Miliji Lazoviću,   donijeto Rješenje broj: 02-4-353-55/2012  od 01.02.2013.godine, kojim je utvrđeno da nije potrebna procjena uticaja na   životnu  za  projekat izgradnje   porodične satmbene zgrade sa ekonomskim objektom seoskog gazdinstva, na kat.parc 87/1 KO Kuti  u Herceg Novom. (preuzmi)


07.08.2012.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  nosiocu projekta, A.D.Crnogorskom Telekomu iz Podgorice, donijeto Rješenje broj: 02-4-353-16/2012  od 07.08.2012.godine, kojim je data saglasnost na   Elaborat procjene uticaja na životnu projekta izgradnje Radio-bazne stanice mobilne telefonije "Dragomir" , na kat.parc. 699/2 KO Sasovići u Zelenici ,Opština Herceg -Novi, koji je za potrebe nosioca projekta uradio Institut "Sigurnost" d.o.o. iz Podgorice. (preuzmi)


24.02.2012.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  nosiocu projekta,  Društvu za telekomunikacije "M:TEL" DOO donijeto Rješenje broj: 02-4-353-23/2011  od 20.02.2012.godine, kojim je data saglasnost na   Elaborat procjene uticaja na životnu  za radio-baznu stanicu " Bijela HN 08" , na dijelu kat.parc. 1012/1 KO Bijela ,Opština Herceg -Novi, koji je za potrebe nosioca projekta uradio „LARS FIRE “ DOO iz Podgorice. (preuzmi)

12.12.2011.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  nosiocu projekta,  Društvu za telekomunikacije "M:TEL" DOO donijeto Rješenje broj: 02-4-353-22/2011  od 12.12.2011.godine, kojim je data saglasnost na   Elaborat procjene uticaja na životnu  za radio-baznu stanicu " Hotel Metalurg HN 12" , na dijelu kat.parc. 619 KO Topla ,Opština Herceg-Novi, koji je za potrebe nosioca projekta uradio „LARS FIRE “ DOO iz Podgorice. (preuzmi)


19.09.2011.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je  nosiocu projekta, „ JP „ČISTOĆA“ Herceg Novi , donijeto Rješenje broj: 02-4-353-12/2011  od 16.09.2011.godine, kojim je data saglasnost na   Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta za Reciklažni centar u Meljinama, na dijelu kat.parc. 1980/1 KO Topla ,Opština Herceg Novi, koji je za potrebe nosioca projekta uradio „Biro za urbanizam i projektovanje“ DOO iz Herceg Novog. (preuzmi)

7.6.2010.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, Kabinetu Predsjednika  opštine Herceg-Novi, donijeto rješenje broj 02-4-353-61/2009 od  7.6.2011. godine kojim se daje saglasnost  na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), čija je realizacija planirana  na dijelu kat.parc.br.1981/1  K.O.Topla u Meljinama, Opština Herceg-Novi. (preuzmi)


20.09.2010.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je za Kabinet predsjednika  opštine Herceg Novi, donijeto rješenje broj 02-4-353-61/2010 od  20.09.2010.godine kojim se odbija zahtjev za davanje saglasnosti  na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV),čija je realizacija planirana  na dijelu kat.parc.br.1981/1  K.O.Topla u Meljinama,Opština Herceg Novi,koji je za potrebe nosioca projekta uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu- Zavod za Ekologiju iz Podgorice.(preuzmi)


20.09.2010.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je za Moric Neđeljka, donijeto rješenje broj 02-4-353-54/2010 od  20.09.2010.godine kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu za projekat  izgradnje „Poljoprivrednog objekta - uljara“ na Luštici. (preuzmi)


02.09.2010.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je za Kosović Milivoja, donijeto rješenje broj 02-4-353-51/2010 od  02.09.2010.godine kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovnog objekta sa namjenom stovarište građevinskog materijala i skladište sa kancelarijskim prostorom . (preuzmi)


25.06.2010.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je za Aniskin Mikhaila, donijeto rješenje broj 02-4-353-37/2010 od  25.0362010.godine kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu projekta  rekonstrukcije stambeno-poslovnog objekta. (preuzmi)


 25.03.2010.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je za JP „Morsko dobro“ iz  Budve, donijeto rješenje broj 02-4-353-11/2010 od  25.03.2010.godine kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu projekta  Konstruktivne sanacije kamenog mosta kod Citadelu Herceg Novom. (preuzmi)

18.05.2009.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je za DOO „SATURNUS“ iz  Herceg Novog , donijeto rješenje broj 02-4-353-34/2008 od 23.03.2009.godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje privremenog poslovnog  objekta  sa namjenom AUTOPRAONE  na kat.parc.br.76/2 K.O.Podi u Meljinama,Opština Herceg Novi,koji je za potrebe nosioca projekta uradilo Društvo za projektovanje i investicije doo„ARHIJAS“  iz  Herceg Novog. (preuzmi)


18.05.2009.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je za DOO „COMPANY D.A.J.M.I.“ iz  Herceg Novog,donijeto rješenje broj 02-4-353-18/2008 od 18.05.2009.godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Poslovnog  objekta  sa namjenom AUTOCENTAR na kat.parc.br.6015 K.O.Sutorina,Opština Herceg Novi,koji je za potrebe nosioca projekta uradilo Društvo za projektovanje,inžinjering,konsalting i trgovinu „MAJAART & TO“iz Podgorice. (preuzmi)

08.09.2008.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je za DOO „REBRACOMMERCE“ iz  Herceg Novog , donijeto rješenje broj 02-4-353-16/2008 od 08.09.2008.godine kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje privremenog poslovno-proizvodnog objekta FARME KOKA NOSILJA na katastarskoj parceli broj317  K.O.Kameno, koji je za potrebe nosioca projekta uradilo preduzeće „Medix“d.o.o. iz   Podgorice. (preuzmi)