logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Захтјев за одређивање обима и садржаја елабората о процјени утицаја на животну средину

Уз захтјев је потребно приложити:

1. Документацију предвиђену у Прилогу 1 Правилника о садржају документације која се подноси уз захтјев за одређивање обима и садржаја елабората о процјени утицаја на животну средину ("Сл.лист ЦГ," бр. 14/07) :

-  оптште информације,

-  опис локације,

-  опис пројекта,

-  опис разматраних алтернатива,

-  опис сегмената животне средине.

-  опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину,

-  опис мјера предвиђених у циљу спрјечавања, смањења или отклањања значајног штетног утицаја на животну средину.

-  податке о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације

 

2. Попуњен упитник из Прилога 2 Правилника о садржају документације која се подноси уз захтјев за одређивање обима и садржаја елабората о процјени утицаја на животну средину ("Сл.лист ЦГ," бр. 14/07)

 

3. Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 50,00 еура, у складу са тарифним бројем 27. Одлуке о локалним административним таксама (Сл.Лист ЦГ - општински прописи, бр.03/11, 29/13, 08/14)