Заказана 12. редовна сједница Скупштине општине Херцег Нови за 28. јануар

SOHN2020HNПредсједавајућа Скупштине општине Херцег Нови Драгана Станишић заказала је XII  (дванаесту) редовну сједницу Скупштине општине Херцег Нови за дан 28.01.2020.године (уторак) у просторијама Скупштине општине Херцег Нови (велика сала) са почетком у  08,30 часова, са следећим предлогом дневног реда:

1.    Избор предсједника Скупштине општине Херцег Нови.
2.    Предлог Одлуке о измјени Статута Општине Херцег Нови („Сл.лист ЦГ-општински прописи – број 01/19 и 37/19).
3.    Предлог Одлуке о одређивању назива насеља, улица и тргова на територији Општине Херцег Нови.
4.    Предлог Одлуке о радном времену.
5.    Предлог Одлуке о утврђивању акустичних зона на територији Општине Херцег Нови.
6.    Предлог Одлуке о учешћу Општине Херцег Нови у заједничкој изградњи објекта у зони мјешовите намјене.
7.    Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о порезу на непокретности у Општини Херцег Нови („Сл.лист Црне Горе – општински прописи“, бр.55/19).
8.    Предлог Одлуке о стицању имовине.
9.    Предлог Одлуке о доношењу Локалног програма социјалног становања Општине Херцег Нови за период 2020.-2021.године.
10.    Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-стубне трафостанице СТС 10/0,4 кВ, 250 кВА „Дугуња“, са уклапањем у ВН и НН мрежу („Сл.лист Црне Горе – општински прописи“ бр.43/19).
11.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изг%1?адњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 кВ, 1 x 630 кВА „Бр.1“ Радованићи са 10 кВ прикључним кабловским водом, Општина Херцег Нови.
12.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 кВ, 1 x 630 кВА  Радованићи са 10 кВ прикључним кабловским водом, Општина Херцег Нови.
13.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 кВ, 2 x 630 кВА „Бргули“ са 10 кВ прикључним кабловским водом, Општина Херцег Нови.
14.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса –уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС ХН 31 Кумбор.
15.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – саобраћајнице на Жвињама.
16.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – приступног пута у Мељинама.
17.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – надземног пролаза (пасареле) у Бијелој.
18.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса –надземног пролаза (пасареле) у Зеленици.
19.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса –регулације дијела бујичног потока Немила на потезу кружног тока у Мељинама.
20.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса-изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Водице-Баошићи-крак 1.
21.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу канализационе инфраструктуре (биопречишћивач) у Мрковима на Луштици.
22.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Сушћепан.
23.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационе инфраструктуре у МЗ Поди – локалитет насеља „Бока“ и код трафо-станице, Општина Херцег Нови.
24.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – јавне гараже.
25.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – пјешачко-бициклистичке стазе у дијелу путног појаса уз јадранску магистралу, на потезу од тржног центра „Лаковић“ до мотела „Виногради“ у Суторини, Општина Херцег Нови.
26.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС ПОРТО НОВИ, Општина Херцег Нови.
27.    Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – објекта канализационе инфраструктуре (биосептичког пречишћивача) на локацији која се састоји од дијела кат парц.бр.5905 КО Суторина у Њивицама, Општина Херцег Нови.
28.    Предлог Одлуке о конституисању стварне службености у корист ДОО ЦЕДИС из Подгорице ради постављања енергетских кабловских водова у дијелу катастарских парцела у КО Поди, КО Сасовићи и КО Баошићи.
29.    Предлог Одлуке о подизању спомен обиљежја давањем назива улици „Улица Елизе Дуковић Ломбардић“ у Општини Херцег Нови.
30.    Предлог Одлуке о подизању спомен обиљежја Јефту Гојковићу  у Општини Херцег Нови.
31.    Предлог Одлуке о подизању спомен обиљежја Зулфикару Зуку Џумхуру у Општини Херцег Нови.
32.    Предлог Одлуке о доношењу Локалног акционог плана за превенцију и борбу против вршњачког насиља Општине Херцег Нови за период од 2020. до 2022.године.
33.    Предлог Одлуке о допуни Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта („Сл.лист ЦГ-општински прописи“, бр.16/09 и 40/09).
34.    Предлог Одлуке о допуни Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ број 37/03, 8/04).
35.    Предлог Одлуке о измјени Одлуке о начину и роковима плаћања туристичке таксе („Сл.лист Црне Горе – општински прописи“ број 26/08, 37/11, 17/15).
36.    Предлог Одлуке о давању сагласности на Измјене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Општине Херцег Нови за 2019.годину.
37.    Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Херцег Нови („Сл.лист РЦГ-општински прописи“ број 2/05 и „Сл.лист ЦГ-општински прописи“ број 14/18).
38.    Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Херцег Нови за 2020.годину.
39.    Предлог Одлуке о измјени Одлуке о одређивању локације за привремено складиштење неопасног грађевинског и зеленог отпада на територији Општине Херцег Нови („Сл.лист ЦГ-општински прописи“, број 01/18).
40.    Предлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о забрани извођења грађевинских радова у љетњем периоду (“Сл.лист Црне Горе-општински прописи“, број 28/16).
41.    Предлог Програма рада Скупштине општине Херцег Нови за 2020.годину.
42.    Извјештај о реализацији туристичке сезоне 2019.године са Анкетом туриста.
43.    Извјештај о раду Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе Општине Херцег Нови за 2018.годину.
44.    Предлог Одлуке о усвајању Програма рада  ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2020.годину.
45.    Предлог Одлуке о усвајању Плана и програма рада  ДОО „Комунално стамбено“ Херцег Нови за 2020.годину.
46.    Предлог Одлуке о усвајању Програма рада и финансирања ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови за 2020.годину.
47.    Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавне установе „Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови.
48.    Предлог Одлуке о усвајању Програма рада и Финансијског плана Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ Херцег Нови за 2020.годину .
49.    Предлог Одлуке о усвајању Програма рада и Финансијког плана „Паркинг сервис Херцег Нови“ д.о.о. Херцег Нови за 2020.годину.
50.    Предлог Одлуке о давању сагласности  на План рада и ФИнансијски план ДОО „Спортски центар“ Игало -Игало за 2020.годину.
51.    Извјештај о раду и пословању ЈУК „Херцег фест“ за 2018.годину.
52.    Информација о стању у области образовно васпитне дјелатности на подручју Општине Херцег Нови на крају школске 2018/19 и почетку школске 2019/2020. године.
53.    Избор и именовања:
- Предлог Рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ Херцег Нови.
ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ
-    Предлог Рјешења о образовању Одбора за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Одбора за избор и именовање Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Одбора за буџет, привреду и развој Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Одбора за планирање простора и комунално-стамбену дјелатност Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Одбора за друштвене дјелатности Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Одбора за имовинско правна располагања Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Савјета за давање назива насеља, улица и тргова Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Савјета за заштиту животне средине Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Савјета за права лица са инвалидитетом Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о образовању Савјета за родну равноправност Скупштине општине Херцег Нови.
-    Предлог Рјешења о давању сагласности на Одлуку одбора директора Д.О.О. „Чистоћа“ Херцег Нови о избору извршног директора.
-    Предлог Рјешења о давању сагласности на Одлуку одбора директора „Паркинг сервис“ Д.О.О. Херцег Нови о избору извршног директора.
-    Предлог Рјешења о давању сагласности на Одлуку Савјета јавне установе „Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић“ о избору директора.
54.    Одборничка питања и одговори.

Материјале за сједницу можете преузети овдје.

Позив невладиним организацијама за пријаву учешћа можете преузети овдје.

FaLang translation system by Faboba