logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба за заједничке послове и информационе системе

 

Начелник: Борис Обрадовић, дипл. економиста

тел/факс: 031 322-370

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


Служба за заједничке послове и информационе системе обавља послове кроз двије организационе јединице, и то:

Одсјек за информационе системе

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одсјек за грађански биро и заједничке послове

тел/факс: 031 322-370

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове и информационе системе, Објављено дана 12.02.2018. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове и информационе системе, Објављено дана 26.07.2018. године

 


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)

ЧЛАН 22

Служба за заједничке послове и информационе системе врши послове који се односе на:

 • Обезбјеђивање јавности и транспарентности рада органа Општине и учешћа становништва у вршењу јавних послов, вођење и ажурирање wеб-сајта Општине, објављивање нацрта аката које доноси Скупштина и предсједник општине, објављивање Плана и програма учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, објављивање обавјештења о организовању трибина и округлих столова, објављивање извјештаја о резултатима јавне расправе, дневног реда сједница Скупштине, донијетих аката, обавјештавање о активностима које предузимају органи локалне самоуправе и управе;

 • Организовање функционисања службе информатике за органе локалне управе, јавне службе и установе чији је оснивач локална самоуправа, у циљу успостављања јединственог информационог система;

 • Планирање и учествовање у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у општини и позивног центра, израђивање плана, предлагање и организовање увођења нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих;

 • Давање упуства за коришћење подсистема: израђивање планова за опремање, набављање опреме и предузимање мјера за одржавање рачунарских средстава, старање о функционисању рачунарске мреже и размјени података у њима;

 • Спровођење и организовање мјера заштите података;

 • Вршење послова писарнице, пријем, евидентирање и отпремање аката, завођења дјеловодника и уписника у аутоматску обраду података, вођење поступка издавања радних књижица и уписивања података о степену стручне спреме, вршење архивирања предмета и излучивање регистраторског материјала; послове доставе службених аката органа локалне управе, службе Скупштине општине - отпремање службене поште;

 • Старање о наплати административне таксе, праћење динамике обраде и рјешавања података у првостепеном управном поступку пред органом локалне управе, давање информација грађанима о надлежностима појединих органа локалне управе и самоуправе, упућивање на начин и поступак рјешавања појединих захтјева и спровођење упуства о поступању органа локалне управе са грађанима;

 • Обављање послова који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију употребе службених возила;

 • Обезбјеђивање и вршење заштите зграде Општине и свих других објеката у којима су смјештени органи Општине, јавне установе у складу са прописима;

 • Обављање послова портирске службе, послова на успостављању веза преко телефонске централе, помоћно-техничке послове у вези са употребом заставе и грба Општине, послове копирања и повезивања штампаних материјала;

 • Обављање послова текућег и инвестиционог одржавања објеката у којима су смјештени органи управе, мјесне заједнице, вршење осигурања службеника и имовине Општине , реализације набавке материјала и опреме ;

 • Вођење евиденције о информатичкој опреми у органима локалне управе;

 • Послове одржавања хигијене службених просторија;

 • Остваривање сарадње са невладиним организацијама у областима за које је основан;

 • Вршење и других послова из надлежности локалне управе за које је основан;