logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Уређење објекта водозахвата Опачица

PSOPACICA25042019У оквиру текућег одржавања објеката у марту су започели радови на уређењу и адаптацији објеката на водозахвату Опачица у Кутском пољу. Овим радовима уређена је унутрашњост објекта каптаже гдје бораве диспечери, затим кровна изолација, али и интервенције на уређењу вањског дијела око објеката, гдје су сплетови машинских и електро инсталација, саопштавају из техничке службе предузећа “Водовод и канализација”.

Опачица је најважнији локални водни ресурс Општине Херцег-Нови, и заправо је подземна акумулација смјештена испод плодног површинског тла. У овом изворишту ниво воде у карстном каналу током хидролошког минимума је око 4m .н.м, а прелива на 7m .н.м. Сливно подручје Опачице је површине око 18 km2 и захвата локалитете: Кути, Марићи, Ластва и дијелом Поди.
Каптирање Опачице изворишта извшено је 1963. године према пројекту инжињера Данила Маића. Исте године је изграђена пумпна станица „Опачица“, која је била опремљена са двије пумпе капацитета по 30  литара у секунди које су воду црпиле са дубине од 7 метара, као и потисни цјевовод АЦ ДН 300mm, којим је пумпна станица повезана са градским водоводом Херцег Новог и системом снабдијевања до Бијеле.
У данашње вријеме максимална издашност Опачице је 150 l/s, и представља резервни водни ресурс, за случај недовољног обезбијеђења дотока воде из ХЕТ-а. Прошле године Опачица је стављена у функцију од 7. јула до 7. септембра, за надопуну система снабдијевања.  
Посљедња већа акција на реконструкцији и уређену спроведена је 2009. године када је извршена замјена електромашинске опреме и уграђене четири нове потопне пумпе снаге по 90 kw. Тада је извршена и замјена старог управљачког ормара савременим, са фреквентним регулаторима.
У марту ове године започела је прва фаза уређења и адаптације објеката и опреме ове пумпне станице. Током марта и априла извршени су радови на унутрашњем уређењу објеката који су обухватили замјену електро и водоводних инсталација, керамичарске и молерско-фарбарске радове и опремање објеката неопходним мобилијаром. Такође су започети радови на уређењу околине објеката замјеном дотрајалих инсталација на самом изворишту и њиховом заштитом.
Од прошле године „Водовод и канализација“ је започео израду катастра загађивача Опачице са пописом септичких јама и упојних бунара, а као дио студије заштите Опачице која треба да да смјернице за будуће озбиљније и ревносније понашање у домену изградње објеката према просторним и еколошким параметрима овог водног потенцијала Општине Херцег-Нови. Нажалост, конурбанизацијом је развијена изградња стамбених и мањем дијелом привредних објеката, у зони подручја утицаја на површински и геолошки слив Опачице, а без битних смјерница о забранама и лимитима изградње. У току је израда карте септичких јама и упојних бунара, као и анализа све досадашње техничке докуменатације.
 Циљ свих ових активности је максимална могућа заштита водног ресурса Опачице, а за шта би било од значаја просторно заокружавање бунарских шахтова заједно са објектима каптаже у једну цјелину, тако да  саобраћајница остане изван ових објеката.