logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Oдлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину

 

Уз  захтјев је потребно приложити следећу документацију:

  • Опис локације
  • Опис пројекта (Рјешење о локацији са урбанистичко-техничким условима)
  • Опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину
  • Попуњен упитник о утицају пројекта на животну средину (упитник као и сва објашњења можете добити у канц.бр. 90).
Садржај документације која се подноси уз захтјев за одлучивање

о потреби процјене утицаја

 

1. Опште информације

 

   (a)  податке о носиоцу пројекта (назив правног лица/предузетника, име и презиме одговорног лица, адреса, регистрациони/лични број, бројеве телефона, фаx-а и е-маил адресу);

   (б)  главне податке о пројекту (пун и скраћен назив, локација, адреса).

 

2.  Опис локације

Осјетљивост животне средине у конкретном подручју које може бити изложено негативном утицају пројеката мора бити узето у обзир, а нарочито у погледу:

   (а)  постојећег коришћења земљишта;

   (б)  релативног обима, квалитета и регенеративног капацитета природних ресурса;

   (в)  апсорпционог капацитета природне средине, уз обраћање посебне пажње на следеће:

-   мочваре;

-   приобалне зоне;

-   планинске и шумске области;

-   посебно заштићена подучја (природна и културна добра);

-   густо насељене области.

3.   Карактеристике пројекта

Карактеристике пројекта морају се размотрити уз посебно вођење рачуна о:

   (а)  величини пројекта;

   (б)  могућем кумулирању са ефектима других пројеката;

   (в)  коришћењу природних ресурса и енергије;

   (г)  стварању отпада;

   (д)  загађивању и изазивању непријатних мириса;

   (ђ)  ризику настанка удеса (акцидента), посебно у погледу супстанци које се користе или техника које се примјењују, у складу са прописима.

 

4.  Карактеристике могућег утицаја пројекта на животну средину

Могући значајни утицаји пројекта морају се разматрати у односу на карактеристике утврђене тач. 1 и 2 овог прилога, а нарочито узимајући у обзир:

   (а)  обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику);

   (б)  природу прекограничног утицаја;

   (в)  обим и сложеност утицаја;

   (г)  вјероватноћу утицаја;

   (д)  трајање, учесталост и вјероватноћу понављања утицаја.

Административна такса:

1. За издавање рјешења о потреби процјене утицаја на животу средину – 50,00 €

2. За одлучивање по захтјеву странке о обиму и садржају елабората о процјени утицаја на животну средину – 50,00 €

3. За давање сагласности на елаборат процјене утицаја на животу средину – 50,00 €.