logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за финансије, туризам и економски развој

вд секретара: Ирена Вучковић

звање: дипл. економиста

тел/факс: 031 323-512

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Савјетница за трезор

Илка Маловић, дипл. економиста

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за буџет

Љиљана Лучић, дипл. економиста

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за јавне набавке

Зорица Беговић, дипл. економиста

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за туризам

Бранка Гарић, дипл. економиста

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за привредне дјелатности

Станка Јововић, дипл. правник

Самостална савјетница I у рачуноводству

Милена Рајковић, дипл. економиста

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији

Секретаријата за финасије, туризам и економски развој

 

Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

 

 
Члан 15

Секретаријат за финансије, туризам и  економски развој :

 • припрема и утврђује нацрт буџета општине; припрема извјештаје о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлаже смјернице на основу којих се планирају приходи и расходи за наредну годину које утврђује Предсједник општине; израђује Стручно упутство о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања буџета; прописује ближи садржај и форму захтјева за додјелу буџетских средстава; израђује нацрт Одлуке о привременом финансирању; прати коришћење одобрених средстава потрошачких јединица по динамици коју одобри Предсједник општине; припрема планове извршења буџета, завршни рачун буџета, одлуке о задуживању Општине Херцег Нови; расписивање општинског зајма; послове увођења општинског самодоприноса; прибавља мишљење Министарства финансија на предложени ниво и структуру потрошње, политику зарада, капатилне издатке, изворе финансирања, ниво суфицита и дефицита;
 • управља консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима и води евиденцију о постојећем дугу општине; одобрава, отвара  подрачун и ближе одређује начин коришћења ових рачуна; води главне књиге трезора и помоћне књиге; обавља финансијско планирање и управља готовинским средствима; врши контролу расхода и извршава  буџет; обрачунава и исплаћује зараде и накнаде службеника органа и служби, као потрошачких јединица; управља дугом и анализира задуженост; обавља буџетско рачуноводство и извјештавање;
 • учествује у припреми прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализира ефекте примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике; припрема информативне и друге стручне материјале за Предсједника општине и Скупштину; припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа у овој области; врши и друге послове из надлежности општине у овој области.
 • прати стање у привреди; прикупља  и обрађује податке о привреди; даје мишљење о могућем утицају развоја појединих дјелатности на укупни развој локалне привреде; прати пословање привредних субјеката, статус и степен њихове трансформације преко надлежних институција; утврђује програм активности и начин стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу; учествује у изради програма развоја општине, појединих дјелатности и вишегодишњег инвестиционог плана; остварује сарадњу и пружа информације заинтересованим субјектима за развој предузетништва, а посебно малих и средњих предузећа, у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима; прати цијене услуга за област занатства; прати снабдјевеност основним робама локалног становништва; учествује у стварању услова и организовању сајмова и других сличних манифестација;
 • врши послове локалне управе сагласно прописима о туризму који се односе на сарадњу са туристичким организацијама  и другим привредним субјектима из области туризма и угоститељства и комплементарим дјелатностима; доноси програме мјера и активности за припрему туристичке сезоне и прати реализацију истих; сачињава информације  о реалзацији предвидјених активности и оствареном туристичком промету на мјесечном и годишњем нивоу; учествује у раду координационог тијела за припрему и праћење туристичке сезоне и доставља информације републичком координационом тијелу и ресорном министарству;прикупља и обрадјује податке о оствареном туристичком промету и другим показатељима, сарадјује са Монстатом и надлежним министарством; рјешава у поступку по захтјевима за категоризацију и добијање одобрења за услуге смјештаја у објектима из надлежности локалне управе (собе, апартмани, земљиште за камповање), као и поступак категоризације ресторана; врши набавку и дистрибуцију табли са ознаком категорије из своје надлежности; води поступак и издаје одобрења за ангажовање живе музике и за продужење радног времена дужег од редовног угоститељских објеката; води регистар издатих одобрења; врши овјеру књиге „Пописа гостију” и осталих обавезних евиденција према  важећим прописима; даје мишљење и податке другим службама на њихов захтјев, а у сврху израде планова, програма и будућих инвестиционих активности, предузетништва и слично; учесвује у давању мишљења код доношења прописа првенствено из области туризма;
 • утврђује испуњеност услова пословних простора у погледу техничке опремљености и других прописаних услова за обављање дјелатности (угоститељство, вршење услуга и др), привредних друштава и предузетника;  утврђује испуњеност минимално-техничких услова за обављање дјелатности у привредним објектима; утврђује услове за обављање дјелатности без коришћења пословне просторије; утврђивање испуњености услова за обављање ауто-такси превоза, јавног превоза теретним моторним возилима и превоз за путника чамцем; води регистар пријављених трговинских и занатских дјелатности; издаје одобрење за екплоатацију  минералних сировина (пјесак, шљунак и камен) као и друга одобрења за дјелатности из надлежности локалне самоуправе;
 • прати стање и предлаже мјере за подстицање пољопривреде, сточарства и заштите биља и припрема прописе из ове области; даје сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта; рјешава по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе; предлаже мјере за заштиту пољопривредног земљишта од елементарних непогода; предлаже мјере за сузбијање пољских штета; издаје увјерења индивидуалним произвођачима о сопственој производњи пољопривредних производа; води евиденцију о старачким надокнадама, односно социјалном обезбјеђењу старачких домаћинстава која се искључиво баве пољопривредом;
 • припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника општине; припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа из области за коју је основан;
 • припрема предлог плана јавних набавки за општину, води цјелокупан поступак јавних набавки за све органе локалне управе у складу са законом, води евиденцију јавних набавки и сачињава извјештај о реализованим јавним набавкама на годишњем нивоу;
 • остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основан;
 • врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Секретаријата;
врши и друге  послове из надлежности локалне управе, за које је основан.