logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за финансије, туризам и економски развој

в.д. секретарка: Ирена Вучковић

звање: дипл. економисткиња

тел/факс: 031 323-512

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Савјетница за трезор

Илка Маловић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за буџет

Љиљана Лучић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за јавне набавке

Зорица Беговић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за туризам

Бранка Гарић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Савјетница за привредне дјелатности

Станка Јововић, дипл. правница

Самостална савјетница I у рачуноводству

Милена Рајковић, дипл. економисткиња

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, туризам и економски развој

Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, туризам и економски развој

Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, туризам и економски развој број: 02-2-113/2017

 

 

У Секретаријату за финансије, туризам и економски развој раде:


 1. Вучковић Ирена
 2. Лучић Љиљана
 3. Маловић Илка
 4. Рајковић Милена
 5. Џелетовић Владимир
 6. Замбелић Славка
 7. Славић Маја
 8. Радовић Сандра
 9. Недовић Драгица
 10. Гарић Бранка
 11. Јанковић Маја
 12. Стојковић Маја
 13. Килибарда Марио
 14. Јововић Станка
 15. Поповић Божана
 16. Бубало Јадранка
 17. Вилов Сања
 18. Јанчић Лидија
 19. Танасијевић Гордана
 20. Ратковић Дејана

 


 

Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

 

 
Члан 15

Секретаријат за финансије, туризам и  економски развој :

 • припрема и утврђује нацрт буџета општине; припрема извјештаје о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлаже смјернице на основу којих се планирају приходи и расходи за наредну годину које утврђује Предсједник општине; израђује Стручно упутство о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања буџета; прописује ближи садржај и форму захтјева за додјелу буџетских средстава; израђује нацрт Одлуке о привременом финансирању; прати коришћење одобрених средстава потрошачких јединица по динамици коју одобри Предсједник општине; припрема планове извршења буџета, завршни рачун буџета, одлуке о задуживању Општине Херцег Нови; расписивање општинског зајма; послове увођења општинског самодоприноса; прибавља мишљење Министарства финансија на предложени ниво и структуру потрошње, политику зарада, капатилне издатке, изворе финансирања, ниво суфицита и дефицита;
 • управља консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима и води евиденцију о постојећем дугу општине; одобрава, отвара  подрачун и ближе одређује начин коришћења ових рачуна; води главне књиге трезора и помоћне књиге; обавља финансијско планирање и управља готовинским средствима; врши контролу расхода и извршава  буџет; обрачунава и исплаћује зараде и накнаде службеника органа и служби, као потрошачких јединица; управља дугом и анализира задуженост; обавља буџетско рачуноводство и извјештавање;
 • учествује у припреми прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализира ефекте примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике; припрема информативне и друге стручне материјале за Предсједника општине и Скупштину; припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа у овој области; врши и друге послове из надлежности општине у овој области.
 • прати стање у привреди; прикупља  и обрађује податке о привреди; даје мишљење о могућем утицају развоја појединих дјелатности на укупни развој локалне привреде; прати пословање привредних субјеката, статус и степен њихове трансформације преко надлежних институција; утврђује програм активности и начин стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу; учествује у изради програма развоја општине, појединих дјелатности и вишегодишњег инвестиционог плана; остварује сарадњу и пружа информације заинтересованим субјектима за развој предузетништва, а посебно малих и средњих предузећа, у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима; прати цијене услуга за област занатства; прати снабдјевеност основним робама локалног становништва; учествује у стварању услова и организовању сајмова и других сличних манифестација;
 • врши послове локалне управе сагласно прописима о туризму који се односе на сарадњу са туристичким организацијама  и другим привредним субјектима из области туризма и угоститељства и комплементарим дјелатностима; доноси програме мјера и активности за припрему туристичке сезоне и прати реализацију истих; сачињава информације  о реалзацији предвидјених активности и оствареном туристичком промету на мјесечном и годишњем нивоу; учествује у раду координационог тијела за припрему и праћење туристичке сезоне и доставља информације републичком координационом тијелу и ресорном министарству;прикупља и обрадјује податке о оствареном туристичком промету и другим показатељима, сарадјује са Монстатом и надлежним министарством; рјешава у поступку по захтјевима за категоризацију и добијање одобрења за услуге смјештаја у објектима из надлежности локалне управе (собе, апартмани, земљиште за камповање), као и поступак категоризације ресторана; врши набавку и дистрибуцију табли са ознаком категорије из своје надлежности; води поступак и издаје одобрења за ангажовање живе музике и за продужење радног времена дужег од редовног угоститељских објеката; води регистар издатих одобрења; врши овјеру књиге „Пописа гостију” и осталих обавезних евиденција према  важећим прописима; даје мишљење и податке другим службама на њихов захтјев, а у сврху израде планова, програма и будућих инвестиционих активности, предузетништва и слично; учесвује у давању мишљења код доношења прописа првенствено из области туризма;
 • утврђује испуњеност услова пословних простора у погледу техничке опремљености и других прописаних услова за обављање дјелатности (угоститељство, вршење услуга и др), привредних друштава и предузетника;  утврђује испуњеност минимално-техничких услова за обављање дјелатности у привредним објектима; утврђује услове за обављање дјелатности без коришћења пословне просторије; утврђивање испуњености услова за обављање ауто-такси превоза, јавног превоза теретним моторним возилима и превоз за путника чамцем; води регистар пријављених трговинских и занатских дјелатности; издаје одобрење за екплоатацију  минералних сировина (пјесак, шљунак и камен) као и друга одобрења за дјелатности из надлежности локалне самоуправе;
 • прати стање и предлаже мјере за подстицање пољопривреде, сточарства и заштите биља и припрема прописе из ове области; даје сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта; рјешава по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе; предлаже мјере за заштиту пољопривредног земљишта од елементарних непогода; предлаже мјере за сузбијање пољских штета; издаје увјерења индивидуалним произвођачима о сопственој производњи пољопривредних производа; води евиденцију о старачким надокнадама, односно социјалном обезбјеђењу старачких домаћинстава која се искључиво баве пољопривредом;
 • припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника општине; припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа из области за коју је основан;
 • припрема предлог плана јавних набавки за општину, води цјелокупан поступак јавних набавки за све органе локалне управе у складу са законом, води евиденцију јавних набавки и сачињава извјештај о реализованим јавним набавкама на годишњем нивоу;
 • остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основан;
 • врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Секретаријата;
врши и друге  послове из надлежности локалне управе, за које је основан.