logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за комуналне дјелатности и екологију

в.д. Секретар: Александар Ковачевић

звање: дипл. инжењер заштите од ерозије и уређење бујица

тел. 031/321-052 локал 302

 

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за комуналне дјелатности и екологију

У Секретаријату за комуналне дјелатности и екологију раде:        

 1. Ковачевић Александар
 2. Вуковић Татјана
 3. Влаовић Данијела
 4. Матковић Јованка
 5. Мијовић Милијан
 6. Јокић Софија
 7. Прелевић Бранко
 8. Ћуковић Павле
 9. Тушуп Ђуро
 10. Биговић Милица
 11. Бехљуљевић Самира

          Пеулић Илија


 

Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

ЧЛАН 14

Секретаријат за комуналне дјелатности и екологију

 •     уређује односе и обезбјеђује развој комуналних дјелатности; прати реализацију инвестиционих програма у области за коју је основан, а које финансира локална самоуправа; врши кординацију дјелатности са мјесним заједницама.
 •      води евиденцију назива, граница насеља, улица и тргова и одређује бројеве зграда;
 •      води евиденцију комуналних и отпадних вода, корисника и загађивача водопривредних објеката и постројења;
 •     води евиденције из области заштите животне средине; утврђује опште услове и издаје одобрење за привремено заузимање јавних површина постављањем жардињера и других комуналних објеката;
 •      уређује односе и води поступак у области становања и одржавање стамбених зграда и станова, обезбјеђује остваривање јавног интереса на инвестиционом одржавању заједничких дјелова стамбених зграда и радова који се изводе као хитне интервенције на згради; рјешава у случају усељења у посебне или заједничке дјелове стамбене зграде без закљученог уговора о закупу или ако је уговор о закупу истекао;
 •       води евиденцију водотокова, води управни поступак и издаје водне услове, водну сагласност и водну дозволу; 
 •      доноси локални план управљања отпадом, води катастар загађивача, даје сагласност на план управљања отпадом произвођача комуналног отпада, издаје дозволе за прераду или одстрањивање комуналног отпада, даје сагласност на сакуплање односно транспорт комуналног отпада, води евиденцију о комуналном отпаду;
 •       издаје еколошку дозволу и друге управне акте из области заштите животне средине;
 •     врши послове унапређења и заштите околине, природе и природних добара; утврђује услове за рад на заштићеним објектима природе; спроводи поступак и издаје еколошке сагласности на планску документацију, координира активности на унапређењу и заштити животне средине од штетних утицаја; обезбјеђује вршење дезинсекције, дезинфекције и дератизације;
 •      учествује у изради прописа којма се уређују послови развоја, изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења и управљања општинским путевима (локални путеви, улице у насељима и некатегорисани путеви); прописе којима се уређује јавни превоз путника у градском и приградском линијском саобраћају; предлаже пројекат регулације саобраћаја и измјене у режиму саобраћаја; одређује врсте паркиралишта; утврђује саобраћајне услове везане за организацију паркиралишта на којима се врши наплата накнаде за паркирање возила и накнада за паркирање и чување возила; утврђује услове и издаје одобрења за постављање заштитних путних елемената дуж јавних путева из надлежности локалне управе; издаје саобраћајне сагласности на пројектну документацију за прикључење локације на јавни пут из надлежности локалне управе; даје сагласности за постављање електро и ПТТ каблова у појасу општинских путева; издаје одобрења и услове за прекопавање јавних површина намјењених за саобраћај возила и пјешака; издаје одобрења за постављање рекламних натписа (паноа) у путном појасу који је у надлежности локалне управе; учествује у издавању одобрења за постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима; издаје одобрења за кретање моторних возила у зонама са посебним режимом саобраћаја; доноси План линија и расписује и спроводи конкурс за избор превозника за обављање јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају; региструје и овјерава ред вожње по појединим линијама; издаје одобрења за локацију и саобраћајне услове за привремена такси стајалишта; прати стање изградње, одржавања, коришћења и заштите путева из надлежности локалне управе, као и комуналних објеката из ове области; учествује у поступку израде урбанистичких планова у дијелу саобраћајне инфраструктуре; води евиденцију и издаје лиценце за обављање превоза у друмском саобраћају из надлежности локалне управе; издаје одобрења за превоз за личне потребе;
 •      врши управни надзор и послове у вези са остваривањем права оснивача према јавним службама у областима за које су основане, даје мишљење и припрема предлог акта о давању сагласности на статут јавних служби из надлежности локалне самоуправе, односно на статут јавних служби којима је повјерено обављање управних послова; рјешава по жалбама на првостепена рјешења јавних служби којима је повјерено вршење јавних овлашћења;
 •     припрема информативне и друге стручне материјале за органе локалне самоуправе, припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења прописа у области за коју је основан;
 •      остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основан;
 •      организује и прати припрему и реализацију приоритетних пројеката у општини о чему редовно упознаје предсједника;
 •      врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Секретаријата;
 •      врши и друге послове из надлежности локалне управе, за које је основан.