grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Секретаријат за туризам, економски развој и предузетништво

в.д. Секретарка: Мемаровић Сузана

звање: дипл. економисткиња

тел: 031/321 052  лок. 272

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

 


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво, Објављено дана 01.11.2018. године

Одлука о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво, Објављено дана 31.01.2019. године

Одлука о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво, Објављено дана 01.02.2019. године

Одлука о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво, Објављено дана 05.03.2019. године

Одлука о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво, Објављено дана 23.08.2019. године

Извјештај о раду за 2018. и 2019. годину Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво

Годишњи план и програм рада Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво за 2020. годину

Одлука о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво, Објављено дана 05.03.2021. године

Одлука о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво, Објављено дана 01.06.2021. године

Одлука о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и предузетништво, Објављено дана 24.11.2021. године

 


 

Надлежности
 
Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/18 од 24.08.2018)

Члан 17

Секретаријат за туризам, економски развој и предузетништво врши послове управе који се односе на:

   - Припремање прописа и предлога активности за подстицање равномјерног регионалног развоја Општине прилагођавањем потреба развоја на општинском и регионалном нивоу са приоритетима развоја на нивоу Црне Горе у складу са средствима обезбијеђеним на нивоу Државе, Општине и средствима за развој из Фондова Европске Уније, праћење и предлагање мјера за спровођење Стратегије регионалног развоја Црне Горе за регију и општину, учествовање у припреми и поступку доношења Стратешког плана развоја Општине, израду и достављање Министарству годишњег извјештаја о реализацији развојних пројеката, предлагање спровођења подстицајних мјера за равномјерни регионални развој Општине у складу са Законом и Стратегијом и учешће у спровођењу подстицајних мјера, учешће у изради програма развоја општине и појединих дјелатности; прикупљање и ажурирање информације о заинтересованости предузећа за улагања, пројектима подршке донаторским активностима и кредитним линијама за предузећа и предузетнике; праћење стања, прикупљање и обрада података о иницијативама за развој појединих привредних дјелатности и њиховог значаја за развој предузетништва, учествовање у процес приватизације јавних предузећа из комуналне дјелатности, анализирање и предлагање аранжмана за укључивање приватног сектора и услова за додјељивање концесија, учествовање у реализацији државних мјера стимулације развоја стратешких привредних грана (пољопривреда, туризам) и прикупљање и обрада података у циљу сагледавања потенцијала у овим областима и њихове валоризације; припремање програма активности и начина стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу; остваривање сарадње и пружање информације заинтересованим субјектима за развој предузетништва а посебно малих и средњих предузећа, у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима; давање сугестија и подршке за реализацију појединих иницијатива;

   - Припрема прописа и других аката којима се стимулише политика развоја малих и средњих предузећа и предузетника/пореска политика: пореске стопе, олакшице и ослобађање од плаћања, формирање базе података и др.;

   - Учествовање у промовисању и реализацији активности за развој туризма у општини; предлагање најбољих предузетника и привредних друштава за додјелу одговарајућих награда у области туризма и пољопривреде; учествовање у стварању услова и организовању сајмова и других сличних манифестација; давање сугестија и подршке за реализацију појединих иницијатива путем кредита, учествовање у промовисању и реализацији активности за развој туризма, иницирање и реализовање промоције атрактивних туристичких дестинација општине, обављање припремних радњи и израду прописа о оснивању локалне туристичке организације; учествовање у раду Скупштине локалне туристичке организације и остваривање одговарајуће сарадње;

   - Припрема прописа којим се уређује радно вријеме у дјелатностима од непосредног интереса за грађане и одређивање подручја у којима се може обављати одређена дјелатност;

   - Праћење стања у привреди; прикупљање и обраду података о привреди; давање мишљења о могућем утицају развоја појединих дјелатности на укупни развој локалне привреде; праћење пословања привредних субјеката, статус и степен њихове трансформације преко надлежних институција; утврђивање програма активности и начин стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу; учешће у изради програма развоја општине, појединих дјелатности и вишегодишњег инвестиционог плана; остваривање сарадње и пружање информација заинтересованим субјектима за развој предузетништва, а посебно малих и средњих предузећа, у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима, праћење цијене услуга за област занатства, праћење снабдјевености основним робама локалног становништва; учешће у стварању услова и организовању сајмова и других сличних манифестација;

   - Вршење послова локалне управе сагласно прописима о туризму који се односе на сарадњу са туристичким организацијама и другим привредним субјектима из области туризма и угоститељства и комплементарну дјелатностима, доношење програма мјера и активности за припрему туристичке сезоне и праћење реализације истих, сачињавање информација о реализацији предвиђених активности и оствареном туристичком промету на мјесечном и годишњем нивоу, учешће у раду координационог тијела за припрему и праћење туристичке сезоне и достављање информације републичком координационом тијелу и ресорном министарству, прикупљање и обраду података о оствареном туристичком промету и другим показатељима, сарадњу са Монстатом и надлежним министарством, рјешавање у поступку по захтјевима за категоризацију и добијање одобрења за услуге смјештаја у објектима из надлежности локалне управе (собе, апартмани, земљиште за камповање), као и поступку категоризације ресторана; вршење набавке и дистрибуције табли са ознаком категорије из своје надлежности, вођење поступка и издавање одобрења за извођење музичког програма (извођење и емитовање музике уз употребу електро-актустичних и акустичних уређаја са електричним озвучењем и извођење музике уз употебу актустичних уређаја без електричног озвучења), одобрења за продужење радног времена дужег од редовног угоститељских објеката, вођење поступка и издавање одобрења за одржавање концерата на јавним површинама, вођење регистра издатих одобрења, вршење овјере књиге "Пописа гостију" и осталих обавезних евиденција према важећим прописима, давање мишљења и података другим службама на њихов захтјев, а у сврху израде планова, програма и будућих инвестиционих активности, предузетништва и слично, учешће у давању мишљења код доношења прописа првенствено из области туризма;

   - Утврђивање испуњености услова пословних простора у погледу техничке опремљености и других прописаних услова за обављање дјелатности (угоститељство, вршење услуга и др), привредних друштава и предузетника, утврђивање испуњености минимално-техничких услова за обављање дјелатности у привредним објектима, утврђивање услова за обављање дјелатности без коришћења пословне просторије, утврђивање испуњености услова за обављање ауто-такси превоза, јавног превоза теретним моторним возилима и превоз за путника чамцем, издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности у складу са Законом, пријава за обављање трговинске и занатске дјелатности и вођење регистра пријављених трговинских и занатских дјелатности, издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина (пјешак, шљунак и камен) као и друга одобрења за дјелатности из надлежности локалне самоуправе;

   - Праћење стања и предлагање мјера за подстицање пољопривреде, сточарства и заштите биља и припремање прописа из ове области, давање сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта, рјешавање по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, предлагање мјера за заштиту пољопривредног земљишта од елементарних непогода, предлагање мјера за сузбијање пољских штета, издавање увјерења индивидуалним произвођачима о производњи пољопривредних производа, вођење евиденције о старачким надокнадама домаћинствима која се искључиво баве пољопривредом;

   - Припрему информативних и других стручних материјала за Скупштину, предсједника општине и главног администратора, припрему стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа из области за коју је основан;

   - Остваривање сарадње са невладиним организацијама у областима за које је основан;

   - Вршење послова нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Секретаријата;

   - У оквиру Секретаријата за економски развој образује се Одјељење за инвестиције. Одјељењем за инвестиције руководи руководилац одјељења и преко Одјељења припрема се Стратешки план развоја Општине, прикупљају се и ажурирају информације о заинтересованости домаћих и страних привредних субјеката за улагања, прикупљају се и ажурирају информације о текућим инфраструктурним пројектима на подручју општине Херцег Нови, прати се стање на реализацији текућих инфраструктурних пројеката, прикупљају се и обрађују подаци о иницијативаамза развој појединих привредних дјелатности и анализа значаја дјелатности за привредни развој општине Херцег Нови, анализирају се и предлажу аранжмани за укључивање приватног сектора и услова за додјељивање концесија;

   - Припрему извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода за Скупштину, предсједника општине и Главног администратора;

   - Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга

   - Вршење и других послова из надлежности локалне управе, за које је основан.