grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Organi lokalne uprave

Оdlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg-Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 43/17 od 13.10.2017),utvrđuje se organizacija lokalne uprave Opštine Herceg Novi, obrazuju se organi lokalne uprave, osnivaju posebne i stručne službe, utvrđuje njihov djelokrug i način rada, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad lokalne uprave.

Lokalna uprava Opštine Herceg Novi vrše poslove utvrđene Zakonom, Statutom Opštine Herceg Novi i drugim aktima.

U vršenju poslova iz svog djelokruga organi lokalne uprave donose opšte akte (pravilnike, odluke) i pojedinačne akte (rješenja).

Lokalna uprava:

 • Izvršava zakone, druge propise i opšta akta;
 • Priprema nacrte odluka i drugih propisa koje donosi Skupština opštine i predsjednik opštine;
 • Vrši upravni nadzor;
 • Vrši stručne i druge poslove koje im povjeri Skupštine opštine i predsjednik opštine;
 • Rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama fizičkih, pravnih i drugih lica;
 • Vodi javne i druge evidencije propisane zakonom i opštim aktima;

 

Za vršenje poslova uprave obrazuju se sekretarijati, direkcije i uprave.
Za vršenje specifičnih poslova osnivaju se posebne službe.
Za vršenje stručnih poslova osnivaju se stručne službe.

Sekretarijati su :

 1. Sekretarijat za kulturu i obrazovanje;
 2. Sekretarijat za lokalnu samoupravu;
 3. Sekretarijat za društvene djelatnosti i medjunarodnu saradnju;
 4. Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju;
 5. Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost;
 6. Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode;
 7. Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo;

Direkcija je:

 1. Direkcija za imovinu i zastupanje

Posebne službe su:

 1. Komunalna policija;
 2. Služba za inspekcijske poslove
 3. Služba za zajedničke poslove;
 4. Služba zaštite i spašavanja;
 5. Služba za unutrašnju reviziju;
 6. Služba za praćenje usaglašenosti propisa.

Stručne službe su:

 1. Kabinet predsjednika opštine;
 2. Služba glavnog administratora;