grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

v.d. Sekretar: Bajčeta Željko

zvanje:

tel: 031//324-849

e-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Objavljeno dana 25.10.2018. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Objavljeno dana 23.01.2019. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Objavljeno dana 30.01.2020. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Objavljeno dana 17.02.2021. godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Izvještaj o radu za 2019. godinu Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Poslovnik o radu Komisije za utvrđivanje jednokratne pomoći za porodična domaćinstva bez prihoda radi prevazilaženja posledica epidemije zaraznih bolesti Covid-19, 14.05.2020

Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti Opštine Herceg Novi, 12.04.2021

Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u JU ''Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi'', 15.12.2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za lokalnu samoupravu, 22.12.2021.


 Matična služba

 Tel: 031/321-052 lokal 207

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 30/18 od 24.08.2018)

Član 12

Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove uprave koji se odnose na:

   - Praćenje i unaprijeđivanje lokalne samouprave;

   - Izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave, izradu propisa o mjesnim zajednicama i poslove vezane za osnivanje i rad mjesnih zajednica, vođenje registara mjesnih zajednica, usklađivanje i usmjeravanje mjesnih zajednica u vršenju poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane, organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice;

   - Uređenje odnosa i primjenu propisa iz oblasti socijalne i dječije zaštite, obezbjeđenje kućne njege i pomoći starim i invalidnim licima, vođenje evidencije o licima koja su u stanju socijalne potrebe, odlučuje o ostvarivanju prava na jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe koja imaju prebivalište u Opštini Herceg Novi, obezbjeđivanje poklon paketića za novorođenčad i druge vidove naknade djeci koje propiše Opština,

   - Izradu propisa u oblasti socijalne i dječije zaštite, sprovođenje propisa iz oblasti socijalne i dječije zaštite, rješavanje o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, zaštite starih i lica sa invaliditetom, kontrolu namjenskog korišćenja jednokratne novčane pomoći i pomoći u kući, prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti, rješavanje u ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, preduzimanje mjera za rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica sa nadležnim državim organima;

   - Pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Predsjednika opštine i Skupštinu opštine, stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih odluka iz djelokruga rada Sekretarijata;

   - Vršenje poslova upravnog nadzora, davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na Statut, Program rada i pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta ustanovama iz oblasti socijalne i dječije zaštite (JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju);

   - Postupak zaključenja braka, matični registar knjige vjenčanih, izdavanje elektronskih i javnih isprava;

   - Izradu propisa o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika, izradu propisa koji se odnose na pečate;

   - Rješavanje u postupku po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata,

   - Pripremu izvještaja i informacija o stanju u oblasti kao i pripiremu drugih materijala za skupštinu, predsjednika opštine i glavnog administratora;

   - Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.