zgradaohn2022Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavila je prvi Javni poziv za davanje u zakup nepokretnosti u zgradi br.1 i br.3 na kat.parc.270 KO Kumbor putem javnog nadmetanja, na period od godinu dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, i to:

- PD 1 - Dom kulture u prizemlju stambeno-poslovne zgrade br.1 površine 100m2;
- PD 2 – Škola za osnovno obrazovanje na prvom spratu strambeno-poslovne zgrade br.1 površine 120m2;
- PD 2 - Poslovni prostor organa lokalne uprave na prvom spratu Zgrade Mjesne zajednice br.3 površine 72m2;
- PD 3 - Poslovni prostor organa loklane uprave na drugom spratu Zgrade Mjesne zajednice br.3 površine 64m2, po početnoj cijeni u iznosu od 800,00 eura mjesečno, odnosno 9.600,00 eura za čitav period trajanja zakupa koja cijena se plaća odmah po zaključenju ugovora o zakupu.
Predmetne nepokretnosti se daju u zakup za potrebe obavljanja obrazovne djelatnosti. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne prostore svakog radnog dana.
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg Novi, broj: 510-208-95, uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na tenderu“.
Rok za podnošenje ponuda je 18.08.2022.godine. Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: OPŠTINA HERCEG-NOVI, DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE (sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U ZGRADI BR.1 I BR.3 NA KAT.PARC.270 KO KUMBOR – NE OTVARAJ), zaključno sa 18.08.2022.godine, do 14,00 časova dok traje prijem pismena u Gradjanskom birou Opštine Herceg Novi.
Registracija učesnika će se obaviti 19.08.2022.godine u Velikoj sali Opštine Herceg Novi sa početkom u 8:45 časova, a javno nadmetanje - aukcija će se održati istog dana, sa početkom u 9 časova u Velikoj sali Opštine Herceg Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje.
Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052 lokal 257 ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.
O uslovima i potrebnoj dokumentaciji za prijavu, više u tekstu Javnog poziva.