МЗ Баошић: Јавни позив за давање у закуп пословног простора и локација за постављање објеката привременог карактера

Мјесна заједница Баошић је објавила Јавни позив за давање у закуп  пословног простора и локација за постављање објеката привременог карактера  прикупљањем затворених писаних понуда.

Ради се о закупу пословног простора испод трибина пливалишта у Баошићу, те локацијама за постављање објеката привременог карактера на кат.парцелама 769/1, 540/2 и 541 КО Баошић, као и локације на катастарској парцели бр.414/2 КО Баошић- мјесна пијаца.
Мјесна заједница је донијела одлуку да због пандемије изазване Covid-19 изађе у сусрет будућим закупцима а тиче се плаћања закупнине на начин што ће пола, од укупног понуђеног закупа уплатити на жиро рачун МЗ на дан потписивања Уговора, а остатак најкасније до 1.8.2021.г.
Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту на жиро рачун Мјесне заједнице Баошићи, број: 510-5334-43, као и предузетници који су измирили обавезе према Мјесној заједници по основу закупа или других трошкова који произилазе из раније закључених уговора .
Период подношења пријава је од 24.05.2021.године до 2.6.2021.г.
Издавање у закуп ће се вршити прикупљањем затворених писаних понуда које се достављају на адресу: МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАОШИЋ , са назнаком „Понуда-не отварај“, (на коверти навести број пословног простора /локације за који се даје понуда), закључно са 2.6.2021.године до 14,00х. Отварање понуда извршиће се јавно дана 3.6.2021.г. са почетком у 19.00 часова.
Детаљније о условима и начину учешћа на овом Јавном позиву линк .

FaLang translation system by Faboba