Захтјеви и обрасци

 

Поштовани посјетиоци,

на овој страници налазе се, по припадности груписани, захтјеви и обрасци заједно са обавјештењима о документацији коју је неопходно предати. Захтјеви се подносе на стандардизованим обрасцима, који се налазе у .pdf формату и могу се преузети. Назначену административну таксу можете уплатити и на шaлтеру поште у згради локалне управе (Одлука о локалним административним таксама, "Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 003/11 од 19.01.2011, 029/13 од 02.10.2013, 008/14 од 24.03.2014, 025/15 од 17.07.2015, 032/15 од 18.09.2015).
Сви захтјеви се предају у Грађанском бироу, осим ако није другачије наглашено.

 

 

1. Матична служба, култура и образовање,стипендирање

1.   Пријава вјенчања
2.   Документа која се добијају у матичној служби
3.   Финансирање ђачког превоза
4.   Новчана накнада за разне врсте студентских помоћи
5.   Додјела студентских стипендија
6.   За добијање студентских олакшица и студентских стипендија
7.   Усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама у одговарајући образовни програм
8.   Захтјев за утврђивање посљедњег усмјеравања
9.  Захтјев за финансирање ђачког превоза ученика без родитељског старања
10.  Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи даровитим ученицима и студентима

2. Tуризам, економски развој и предузетништво

1.

  Пријава заната

2.

 Захтјев за добијање Одобрења за извођење музичког програма

3.

Oдобрење за рад објекта у продуженом радном времену

4.

  Увјерења о чињеницама о којима орган води службену евиденцију

5.

  Упис у регистар предузетника-пољопривредника

6.

  Издавање увјерења о пољопривредној производњи

7.

  Остваривање права на старачку накнаду

8.

Захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности

9.

 Захтјев за издавање одобрења за обављање дјелатности пружања услуга изнајмљивања возила (rent-a-car) 

10

Пријава за обављање угоститељских услуга у домаћинству и упис у ЦТР - физичко лице

11.

Пријава за обављање угоститељских услуга у домаћинству и упис у ЦТР - правно лице

12.

Захтјев за категоризацију смјештајних просторија у домаћинству

13.

Захтјев за категоризацију лица који имају трајни упис у ЦТР

14.

Захтјев за одређивање категоризације ресторана

15.

Захтјев за добијање одобрења за пружање туристичких услуга на купалишту

16.

ПРИЈАВА О обављању дјелатности пружања услуга наутичког туризма

17.

Пријава за обављање угоститељских услуга - организовање кампа на свом земљишту и упис у ЦТР

18.

Образац за пријаву идеја-Женско предузетништво

19.

Захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности за вријеме празника МИМОЗЕ

20.

Захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности за вријеме новогодишњих празника

21.

Захтјев за престанак обављања угоститељске дјелатности

22.

Захтјев за издавање одобрења за обављање дјелатности пружања услуга изнајмљивања превозних средстава

23.

Захтјев за обављање туристичких услуга које укључују спортско-рекреативне и авантуристичке активности

24.

Захтјев за трајни престанак обављања туристичке дјелатности

   

3. Стамбено комунални послови, саобраћај и екологија

1.

 Издавање саобраћајне сагласности

2.

 Издавање одобрења за улазак возила у зони забране кретања возила

3.

 Издавање (Лиценце, одобрења) за превоз (путника, терета) у унутрашњем друмском саобраћају

4.

 Издавање одобрења за постављање реклама

5.

 Издавање одобрења за радове на општинском путу

6. 

 Издавање водних услова

7.

 Издавање водне сагласности

8.

 Издавање водне дозволе

9.

 Поступак исељења

10.

 Захтјев за издавање одобрења за кретање теретних возила улицама са ограничењем носивости

11.

Захтјев за одлучивање о потреби процјене израде елабората за пројекте за које се може захтјевати израда елабората

12.

 Захтјев за одређивање обима и садржаја елабората о процјени утицаја на животну средину

13.

 Захтјев за давање сагласности на елаборат о процјени утицаја на животну средину

4. Просторно планирање и изградња

1.

 Издавања урбанистичко-техничких услова

2.

Захтјев за издавање одобрења за постављање, односно изградњу помоћног објекта

3.

Захтјев за издавање урбанистичко техничких услова - привремени објекат

4.

 Издавање употребне дозволе

5.

Захтјев за легализацију бесправног објекта

6.

Захтјев за легализацију дијела бесправног објекта

7.

 Захтјев за давање сагласности Главног градског архитекте

 

 

5. Финансије, порези и таксе (Локални јавни приходи)

1.

 Упутство за плаћање из иностранства - Incoming Payment Instruction –swift

2.

 Пријава пореза на непокретност

3.

Захтјев за брисање забиљежбе терета

4.

 Прирез порезу на доходак физичких лица

5.

 Локалне комуналне таксе

6.

 Члански допринос туристичким организацијама

7.

 Боравишна такса

8.

 Обрачун грађевинске дозволе

9.

 Умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта по основу рјешавања стамбеног питања

10.

 Захтјев за издавање увјерења-правно лице

11.

 Захтјев за издавање увјерења-физичко лице

12.

 Жиро-рачуни локалних јавних прихода

13.

 Неки важнији изводи из Закона о порезу на непокретности и из Закона о пореској администрацији

6. Овјере, преписи, радне књижице

1.

 Овјере

2.

 Радне књижице

3.

 Увјерење о животу

4.

 Издавање копија архивског материјала

5.

Регистрација уговора о запошљавању радника код послодаваца, односно власника самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи

7. Социјална питања, борилачко-инвалидска заштита, једнократне помоћи

1. Социјална питања и борилачко-инвалидска заштита

FaLang translation system by Faboba