grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност

в.д. Секретар: Дејан Радонић

звање: дипл. правник

тел. 031/321-052 локал 302

 

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


 

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност, 17.12.2019 године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност, Oбјављено дана 30.01.2019. године

 
 


 

  Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)


Члан 16

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност врши послове управе који  се односе на:

 •      Израду прописа из комуналне и стамбене области, саобраћаја и путева, прописа којима се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности и организовања послова у вршењу комуналних дјелатности и услови коришћења комуналних услуга односно комуналних производа, припремање-израду прописа о условима коришћења, чувања и одржавања комуналних објеката, одржавање чистоће, уређивање општине  и других насеља, припремање-израду прописа којима се утврђују комуналне таксе;

 •      Обезбјеђивање развоја комуналних дјелатности (снабдијевање водом за пиће, одвођење отпадних и атмосферских вода, јавна чистоћа, јавна расвјета, уређивање и одржавање паркова и других јавних површина, одржавање пијаца и пружање услуга на њима, одржавање и уређивање гробља, азила за напуштене животиње, локалне путне инфраструктуре) и праћење реализације инвестиционих програма у овој области које финансира Општина;

 •      Израду програма развоја комуналних дјелатности и праћење остваривања истих;

 •      Утврђивање општих услова и издавање одобрења за привремено заузимање јавних површина, утврђивање услова и издавање одобрења за раскопавање јавних површина;

 •     Вођење евиденције назива и граница насеља, улица и тргова и одређивање бројева зграда;

 •     Вођење евиденције комуналних и отпадних вода, корисника и загађивача водопривредних објеката и постројења;

 •     Израду  прописа и других аката из стамбене области, праћење стања одржавања стамбених зграда, рјешавање у случају усељења у заједничке или посебне дијелове стамбене зграде без закљученог уговора о закупу стана или ако је уговор о закупу истекао;

 •      Вођење управног  поступка и издаје водне услове, водну сагласност и водну дозволу и води евиденцију водотокова;

 •     Учествовање у изради локалог  плана управљања отпадом, вођење регистара загађивача, давање сагласности на план управљања отпадом произвођача комуналног отпада, издавање дозволе за прераду или одстрањивање комуналног отпада, давање сагласности на сакупљање односно транспорт комуналног отпада, вођење евиденције о комуналном отпаду, доношење управних аката из области из заштите животне средине, на унапређење и заштиту околине, природе и природних добра, утврђивање услова за рад на заштићеним објектима природе, спровођење поступка и давање еколошке сагласности на планску документацију, координирање активности на унапређењу заштите животне средине од штетних утицаја, обезбјеђивање услова за спровођење дезинсекције, дезинфекције и дератизације;

 •      Припремање-израду прописа којима се уређују послови развоја, изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења и управљања општинским путевима (локални путеви, улице у насељима и некатегорисани путеви) и комуналним објектима, прописе којима се уређује јавни превоз путника у градском и приградском линијском и ванлинијском саобраћају;

 •      Израду предлога пројекта регулације саобраћаја и измјене у режиму саобраћаја, одређивање врсте паркиралишта, издавање одобрења и услова за паркиралишта на којима се врши наплата накнаде за паркирање возила или накнаде за паркирање и чување возила, издавање одобрења и утврђивање услова за изградњу привремених паркиралишта, издавање одобрења и услова за привремено резервисање мјеста на паркиралишту или другим јавним површинама правним лицима, издавање саобраћајне сагласности, утврђивање услова и издавање одобрења за привремено постављање заштитних ограда и других комуналних објеката дуж саобраћајних површина, издавање одобрења за постављање огласно-рекламних паноа дуж саобраћајних површина на локалним путевима, улицама у насељима и некатегорисаним путевима, доношење одлуке о потпуној или дјелимичној забрани саобраћаја и измјени режима саобраћаја за вријеме извођења радове на путевима (локални путеви, улице у насељима и некатегорисани путеви), издавање одобрења за кретање моторних возила у забрањеним зонама у складу са законом и другим прописима;

 •      Одређивање аутобуских и такси стајалишта, издавање одобрења за постављање аутобуских стајалишта, доношење плана линија и расписивање и спровођење конкурса за избор превозника за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, издавање привременог одобрења другом превознику за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, за линије од којих је превозник сам одустао или које су му одузете, утврђивање, регистровање и овјеравање реда вожње по појединим линијама, праћење цијена услуга превоза у линијском и ванлинијском превозу путника и давање мишљења и припрема предлога аката о давању сагласности на исте,  издавање одобрења за локацију и саобраћајне услове за привремена такси стајалишта ;

 • Праћење стања изградње, одржавања, коришћења и заштите путева из надлежности локалне самоуправе као и комуналних објеката, вођење евиденције и издавање лиценце за обављање превоза у друмском саобраћају из надлежности локалне управе, издавање одобрења за превоза за личне потребе;

 • Вршење управног надзора код привредних субјеката којима је повјерена функција обављања јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, субјеката који врше послове изградње, реконструкције и одржавања локалних путева, путева у насељима и некатегорисаних путева, према субјектима којима су повјерени послови;

 • Вршење управног надзора према јавним службама које обављају комуналне дјелатности (Комунално стамбено доо, Чистоћа доо, Водовод и канализација доо, Паркинг сервис доо, Агенција за газдовање градском луком доо, ако и други привредни субјекти чији је оснивач СО Херцег Нови који обављају комуналне дјелатности сходно Закону о комуналним дјелатностима), давање мишљења и припрема предлог аката о давању сагласности на статут, програм рада и извјештаје о раду јавних служби;

 • Припремање годишњег извјештаја за главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности, поступку обезбјеђивања учешћа грађана у вршењу јавних послова, остваривању принципа транспарентности објављивањем аката на сајту Општине, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја о остваривању функције Секретаријата;

 • Обављање послова у вези слободног приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • Спровођење политике и успостављање система заштите и унапређења животне средине, израду стратешких докумената у области одрживог развоја и заштите животне средине и израда и праћење имплементације локалних планова заштите животне средине, припремање извјештаја о стању животне средине, израду плана за интервентне мјере у ванредним случајевима загађивања животне средине,

 • Успостављање и вођење катастра загађивача, послове заштите и и побољшања квалитета ваздуха и спровођење мјера заштите и побољшања квалитета ваздуха, предлагање организовања мониторинга животне средине, доношење програма праћења квалитета ваздуха у локалној мрежи уколико је та мрежа успостављена,

 • Вођење регистра извора загађивања, предлагање надлежном органу увођење накнаде за заштиту и унапређење животне средине сарадњу са институцијама и невладиним организацијама које се баве пословима из области заштите животне средине и вршење других послова у складу са законом; Давање мишљења на план управљања отпадом произвођача отпада у складу са Законом;

 • Доношење одлуке о изради стратешке процјене за планове и програме када је стратешка процјена обавезна, након прибављеног мишљења; доношење одлуке о потреби израде стратешке процјене односно одлуке о непредузимању израде стратешке процјене за планове и програме када стратешка пороцјена није обавезна; одлучивање о избору носиоца израде извјештаја о стратешкој процјени,давање односно одбијање давања сагласности на извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за планове и програме које доноси Општина, организовање и спровођење јавне расправе о стратешкој процјени утицаја;

 • Одлучивање по захтјевима о потреби процјене утицаја за пројекте који могу имати утицаја на животну средину, одлучивање о захтјевима за процјену утицаја за пројекте за које је процјена обавезна и спровођење поступка процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласности одобрења и дозволе издају други органи Општине, одлучивање о садржини елабората, организовање јавне расправе на елаборат, доношење одлуке о образовању Комисије за утврђивање обима и садржаја елабората и оцјену елабората, доношење одлуке о давању сагласности односно одлуке о одбијању захтјева за давање сагласности на елаборат, вођење евиденције о поступцима о одлукама о давању сагласности и одбијању захтјева за давање сагласности на елаборате;

 • Праћење спровођења Закона о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине и вођење поступка издавања интегрисаних дозвола за постројења за које дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада односно обављање активности издаје надлежни орган локалне управе(нацрта дозволе, обавјештавање заинтересованих органа, организација и јавности, издавање дозволе, ревизију дозвола по службеној дужности, вођење регистра издатих дозвола као дијела информационог система животне средине;

 • Учествовање у изради прописа којима се уредјује привремено складиштење отпада

 • Унапређење и заштиту околине, заштиту природе и природних добара; обављање послова који се односе на разврставање заштићених природних добара од локалног значаја на основу Студије заштите, вођење поступка ради проглашења заштићених природних добара на територији општине по прибављеној сагласности и мишљења надлежних органа, и за проглашење заштићених природних добара које се налази на територији двије или више општина; утврђивање услова управљача у погледу стручне кадровске и организационе оспособљености за обављање послова заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићеног природног добра, припремање Плана управљања за регионални парк, парк природе, споменик природе и предио изузених одлика, давање сагласности на Годишњи програм управљања који доноси управљач и Извјештај о реализацији годишњег програма управљања, давање сагласности на акт управљача којим се одређује висина, начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење заштићеног природног добра, припремање и израда Извјештаја о стању природе, достављање података о стању и заштити природе, обавјештавање заинтересованме јавности о почетку припреме аката о проглашењу и плану управљања заштићених природних добара, вршење надзора над радом управљача;

 • Учествовање у вршењу акустичког зонирања ради одређивања акустичких зона у циљу заштите људи од буке, достављање података о одређеним акустичним зонама Агенцији, организовање праћења стања нивоа буке / мониторинг буке / припремне послове на изради Акционих планова за агломерације, организовање јавне расправе и сачињавање извјештаја о јавној расправи на Акциони план, утврђивање испуњености услова и мјера заштите од буке у техничкој документацији за објекте за које се не израђује процјена утицаја на животну средину;

 • Припремање извјештаја, информативних и других стручних материјала за Скупштину и Предсједника Општине, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости Општинских прописа из области за које је надлежан / одлука о доношењу локалних планских докумената и др) давање мишљења на нацрте законских и подзаконских аката у области планирања, грађење објеката и заштите животне средине, обезбјеђивање обављања послова на формирању информационе основе за управљање простором / ГИС систем/, сарадњу са одговарајућим невладиним организацијама, примјену Закона о слободном приступу информацијама (израда Водича и доношење рјешења);

 • Израду и спровођење Програма побољшања енергетске ефикасности јединица локалне самоуправе;

 • Израду Плана побољшања енергетске ефикасности у општини;

 • Извјештавање о спровођењу Плана побољшања енергетске ефикасности; достављање података о годишњој потрошњи енергије и о спроведеним мјерама енергетске ефикасности

 • Вођење информационог система енергетске ефикасности;

 • Координирање активности за потребе прибављања сертификата о енергетским караткеристикама за објекте јединице локалне самоуправе и објекте јавних служби чији је оснивач општина;

 • Обезбјеђење података за потребе енергетског прегледа;

 • Израду подстицајних мјера за унапредјење енергетске ефикасности;

 • Сарадњу са Јавним предузећем за управљање Морским добром Црне Горе, учествовање у поступку утврђивања и спровођења планова и програма развоја обале и  купалишта, давање предлога, сугестија и мишљења у погледу вршења послова и унапређивања  купалишних и јавних површина у зони морског добра,

 • Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.