grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Комунална полиција

в.д. Начелник: Зоран Бијелић

звање: 

тел/факс: 031/321-919; 031/321-052

е-адреса:
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Комуналне полиције, Објављено дана 21.10.2021. године

Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора, Објављено дана 19.08.2021. године

Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора, Објављено дана 28.05.2021. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора, Објављено дана 12.11.2018. године

Извјештај о раду за 2018. годину и План рада за 2019. годину Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018)

Члан 19

Комунална полиција обавља послове којима се обезбјеђује:

-    Праћење и спровођење закона и прописа донесених на основу закона у области комуналног надзора и одржавања комуналног реда, прекршајног поступка и у другим областима у којима врши комунални надзор и одржава комунални ред;
 -  Комунални надзор и комунални ред одржава се у областима: снабдијевања водом, пречишћавања отпадних вода; одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, изградње, одржавања и коришћења депонија, уређивања и одржавања пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, одржавања улица, саобраћајница и других јавних површина и јавне расвјете; изградње, одржавања и коришћења локалних путева, саобраћајних ознака и сигнализације, превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси и ванредног превоза, паркирања на јавним паркиралиштима,  становања у стамбеним зградама, држања кућних љубимаца, заштите од буке у животној средини; употребе симбола Општине, контроле радног времена; одржавања кафилерија и у другим областима у којима Општина врши сопствене послове у складу са законом;
-   Мјерење нивоа буке у и ван угоститељских објеката као и на отвореном простору и друге радње у складу са законом;
-   Издавање прекршајних налога и покретање прекршајног поступка у обављању повјерених послова државне управе из надлежности Управе полиције који се односе на премјештање возила;
-   Пружање помоћи у извршењима одлука надлежних органа локалне управе и јавних служби у складу са законом;
-   пружа помоћ и врши послове којима се обезбјеђује заштита становништва од заразних болести ;
-   Учествују у заштиту и спашавању у складу са законом којим се уређује област заштите и спашавања;
-   Давање мишљења у поступку издавања сагласности на употребу акустичних и електроакустичних уређаја;
-   Сарадања са Службом за инспекцијске послове, другим службама на локалном и државном нивоу;
-   Управни поступак за слободни приступ информација из свог дјелокруга;
-   Припрему информативних и других стручних материјала из своје надлежности за Скупштину, предсједника општине и органе локалне управе;
-   Припрему годишњег извјештаја за Главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности, остваривању принципа транспарентности, сарадњи са невладиним организацијама;
-   Друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом, одлукама скупштине и Предсједника општине.