grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Zahtjevi i obrasci

Poštovani posjetioci,

ovdje možete saznati koju dokumentaciju  je neophodno predati uz  odgovarajući zahtjev. Zahtjevi se podnose na standardizovanim obrascima (u .pdf formatu) i mogu se preuzeti. Naznačena administrativna taksa plaća se na šalteru pošte u zgradi lokalne uprave (Odluka o lokalnim administrativnim taksama, "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 3/11 od 19.1.2011., 29/13 od 2.10.2013.).
Svi zahtjevi se predaju u Građanskom birou, osim ako nije drugačije naglašeno.

 

Zahtjevi i obrasci

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

 

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalaze se, po pripadnosti grupisani, zahtjevi i obrasci zajedno sa obavještenjima o dokumentaciji koju  je neophodno predati. Zahtjevi se podnose na standardizovanim obrascima, koji se nalaze u .pdf formatu i mogu se preuzeti. Naznačenu administrativnu taksu možete uplatiti i na šalteru pošte u zgradi lokalne uprave (Odluka o lokalnim administrativnim taksama, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 003/11 od 19.01.2011, 029/13 od 02.10.2013, 008/14 od 24.03.2014, 025/15 od 17.07.2015, 032/15 od 18.09.2015).
Svi zahtjevi se predaju u Građanskom birou, osim ako nije drugačije naglašeno.

 

 

 

Zahtjev za utvrđivanje poslednjeg usmjeravanja

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

Uz zahtjev prilažem sledeću dokumentaciju:

1. Fotokopiju posljednjeg rješenja o usmjeravanju.
2. Potvrdu o upisu učenika u vaspitno-obrazovnu ustanovu.

Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

Uz zahtjev se prilaže:

1. Tri primjerka Elaborata u pisanoj formi i jedan u elektronskom obliku

2. Rješenje o utvrđivanju potrebe procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 eura, u skladu sa tarifnim brojem 27. Odluke o lokalnim administrativnim taksama (Sl. List CG - opštinski propisi, br/11, 29/13, 08/14)

Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. Dokumentaciju predviđenu u Prilogu 1 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG," br. 14/07) :

-  optšte informacije,

-  opis lokacije,

-  opis projekta,

-  opis razmatranih alternativa,

-  opis segmenata životne sredine.

-  opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu,

-  opis mjera predviđenih u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu.

-  podatke o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije

 

2. Popunjen upitnik iz Priloga 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG," br. 14/07)

 

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 eura, u skladu sa tarifnim brojem 27. Odluke o lokalnim administrativnim taksama (Sl.List CG - opštinski propisi, br.03/11, 29/13, 08/14) 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za kretanje teretnih vozila ulicama sa ograničenjem nosivosti

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

Uz zahtjev je potrebno priložiti :

- dokaz o vlasništvu objekta ili građevinska dozvola, ukoliko se izvode radovi za koje je potrebna građevinska dozvola;

- fotokopija saobraćajne dozvole;

- fotokopija ugovora o o izvođenju radova ukoliko se radovi obavljaju putem trećeg lica;

- administrativna taksa u iznosu od 10,00 eura po vozilu na dan - uplata na Ž.R. 510-9066777-61