grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Uticaj projekata na životnu sredinu - Obavještenja o prijemu zahtjeva

 

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici objavljivaćemo, hronološki po godinama, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, sva obavještenja o prijemu zahtjeva kao i zahtjeve za odlučivanjem o potrebi procjene uticaja projekata na životnu sredinu

 

 

08.09.2020.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost Opštine Herceg Novi, obavještava  zainteresovanu javnost, da je “CATTARO COMPANY GROUP” DOO, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje kupališta sa parking prostorom, planiranim da se gradi na kat.parc. 1537, 1536, 1535, 257, 259 KO Rose, Opština Herceg Novi i dijelu akvatorijuma u dodiru sa predmetnim parcelama, koji se realizuje u zahvatu Državne studije lokacije sector 32, Rose –Dobreč.

Obavještenje

Dokumentacija


 

11.08.2020.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta "Crnogorski Elektrodistributivni Sistem" d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, donijeto Rješenje broj : 02-UPI-1078/5 od 03.08.2020.godine, kojim se utvrđujem da nije potrebna izrada elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije TS 35/10 kV 2x12,5 MVA "Kumbor" sa uklapanjem u 35 kV i 10kV MREŽU KO Kumbor,Opština Herceg Novi. 

Obavještenje


 23.07.2020.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta  "Azmont Investments" d.o.o. iz Herceg Novog, donijeto Rješenje broj : 02-UPI-1000/6 od 23.07.2020.godine ,kojim se utvrđujem da nije potrebna izrada elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dizel generatorskog postrojenja, na dijelu katastarske parcele 674/1 KO Kumbor, UP IOE-3, u zahvatu DSL "Sektor 5"- izmjene i dopune, Opština Herceg Novi.

Obavještenje  


23.07.2020.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da  je  nosilac  projekta preduzeće „Crnogorski Elektrodistributivni Sistem“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije TS 35/10 kV 2x12,5 MVA „Kumbor“ sa uklapanjem u 35 kV i 10kV mrežu KO Kumbor, Opština Herceg Novi. 

Obavještenje

Dokumentacija


 

10.07.2020.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da  je  nosiolac  projekta preduzeće „Azmont Investments“ d.o.o. iz Herceg Novog, Braće Grakalić br.94, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dizel generatorskog postrojenja, na dijelu katastarske parcele 674/1 KO Kumbor, UP IOE-3, u zahvatu DSL „Sektor 5“ – Izmjene i dopune, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 

11.05.2020.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost Opštine Herceg Novi, obavještava  zainteresovanu javnost,  da je nosilac projekta „NORTHSTAR”  D.O.O. iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 44, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata  procjene uticaja na  životnu sredinu  za objekte na UP 9 i UP 10, koji se realizuju u okviru projekta Ritz Carlton Montenegro (seaside restoran, valobran za zaštitu privezišta i otvorenog bazena, bazeni i beach bar), na Rosama, u zahvatu PPPN za obalno područje-Detaljna razrada lokacije Montrose ( “Sl.list CG” br. 56/18)” Opština Herceg Novi. 

Obavještenje

Dokumentacija


 05.05.2020.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „ NORTHSTAR”  D.O.O. iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 44, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata  procjene uticaja na  životnu sredinu za projekat : "Ritz Carlton Montenegro ( luksuzni turistički rizort i yaht club)”, na lokaciji koja se sastoji od  katastarskih  parcela broj :  1463,1464,1465,1466,1467, 1468, 1469, 1539/1, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1563/2, 1564, dio  1570, sve KO Rose, Opština Herceg Novi, u zahvatu PPPN za obalno područje-Detaljna razrada lokacije Montrose ( “Sl.list CG” br. 56/18)” u opštini Herceg Novi. 

Obavještenje

Dokumentacija


 30.04.2020.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „ Plaža Perla “ D.O.O.  iz Herceg Novog, Baošići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene  uticaja na  životnu sredinu za projekat : ֦ Uređenje dijela obale - uređenje djelimično uređenog kupališta  DUK 1 ( betonske I mješovito nasute plaže ), na lokaciji: urbanistička parcela  UP 50 koja se sastoji od katastarskih parcela broj br. 766, 767, 768/1 K.O. Baošići, opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 29.04.2020.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta A.D. Crnogorski Telekom iz Podgorice, Moskovska 29, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije ֦ Portonovi ״ na životnu sredinu, na dijelu kat.parcele br. 674/1 KO Kumbor , opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 13.03.2020.

Obavještenje obavještava zainteresovanu javnost, da je nosilac projekta „ Plaža Perla״ D.O.O. iz Herceg Novog ,Baošići bb, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat : ֦Uređenje dijela obale - uređenje djelimično uređenog kupališta DUK 1 ( betonske I mješovito nasute plaže ), na lokaciji : urbanistička parcela UP 50 koja se sastoji od katastarskih parcela broj br. 766, 767, 768/1 K.O. Baošići, opština Herceg Novi.      

Obavještenje

Dokumentacija


11.03.2020.

Obavještenje da je nosilac projekta A.D. Crnogorski Telekom iz Podgorice, Moskovska 29, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje bazne stanice mobilne telefonije ֦Portonovi ״ , na dijelu kat.parcele br. 674/1 KO Kumbor, Opština Herceg Novi.   

Obavještenje

Dokumentacija


06.02.2020.

Obavještenje da je nosilac projekta, Slavko Vavić iz Hereceg-Novog, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat   procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Uređenje dijela obale – Izgradnja kupališta u Kumboru” u dužini cca 94 m, na lokaciji: urbanistička parcela UP DUK 1 i OP ( plaža 1), koja se sastoji od dijela katastarske parcele 37 KO Kumbor, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


26.12.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta Samostalna zanatska radnja “Klesar” iz Herceg Novog, Mojdež bb, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat funkcionisanja samostalne zanatske radnje „Klesar“, na katastarskoj parceli 625 K.O.Mojdež, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


17.12.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta “Bokić” d.o.o. iz Herceg Novog, ul. Druge Dalmatinske broj 60 , podnijelo  zahtjev za davanje saglasnosti na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena sa ležišta “Bjelotina” u zoni KP-MS koncesiona područja-ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1e koja se sastoji od katastarskih parcela broj 4570, 4571, 4572 KO Kruševice,Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


16.12.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta A.D. CRNOGORSKI TELEKOM iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat   procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Bazna stanica mobilne telefonije “Topla” na životnu sredinu, na dijelu kat.parc.br. 1775/3 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


13.12.2019.

Obavještenje da je „Bokić“ d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Druge Dalmatinske broj 60, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena sa ležišta „Bjelotina“ u zoni KP-MS koncesiona područja – ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1e koja se sastoji od katastarskih parcela broj 4570, 4571, 4572 KO Kruševice, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 

21.11.2019.

Obavještenje  da je nosilac projekta Slavko Vavić ,ul.Ustanička br.52, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat„Uređenje dijela obale -izgradnja kupališta u Kumboru “ u dužini cca 94 metra , na lokaciji : Urbanistička parcela UP DUK 1 i OP (Plaža 1) koja se sastoji od dijela katastarske parcele 37 K.O.Kumbor,opština Herceg Novi, u zahvatu DSL Sektor , 5 Zona A i PPPN za obalno područije Crne Gore. 

Obavještenje

Dokumentacija


 

23.10.2019.

Obavještenje  da je nosilac projekta, “CRNOGORSKI TELEKOM” a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Bazna stanica mobilne telefonije »Topla«, na dijelu katastarske parcele broj 1775/3 K.O. Topla, Opština Herceg Novi.  

Obavještenje

Dokumentacija


 

16.10.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da  je  nosiolac projekta “OHM Mamula Montenegro” d.s.d. iz Tivta,  podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi  izrade elaborata procjene uticaja  na životnu sredinu zaizgradnju podmorskog kabla 10kV, na UP 1, zona E, katastarska parcela brpj 3438, KO Radovanići i dio mora u zahvatu DSL za sector 34, Opština Herceg Novi.

Obavještenje


 

11.10.2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da  je  nosiolac  projekta preduzeće “KRUŠO” D.O.O., Servisna zona bb, Herceg Novi, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procijene uticaja na životnu sredinu za Izvodjenje radova na rudarskim projektima eksploatacije tehničko građevinskog kamena na ležište “Kruševice II” , u zoni KP-MS koncesiona područija - ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1g, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 4653/1 i 5068/1 K.O. Kruševice u obuhvatu PPPNOP ( “Sl.list CG”,Opstinski propisi br.56/16 ), Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


11.10.2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosiolac projekta preduzeće “KRUŠO” D.O.O., Servisna zona bb, Herceg Novi, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procijene uticaja na životnu sredinu za Izvodjenje radova na rudarskim projektima eksploatacije tehničko građevinskog kamena na ležište “Kruševice I ” , u zoni KP-MS koncesiona područija - ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1 f, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 2092/1, 2093, 2094 K.O. Kruševice u obuhvatu PPPNOP ( “Sl.list CG”,Opstinski propisi br.56/16 ), Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


27.09.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost vas da je Preduzeće „Tenth Planet“ d.o.o. iz Tivta, adresa Tržni Centar „Račica“, II sprat, kanc. broj 2, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja T2, kategorije 4* ili 5* – faza 2 i faza 3, koji se planira na UP2, koju čine katastarske parcele broj 1519/3, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526/1, 1526/2, 1535 i djelovi katastarskih parcela 1519/1, 1527/1, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 KO Mrkovi, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Mrkovi-Njivice“, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


18.09.2019

Obavještenje da je nosilac projekta, D.O.O. “KLIKOVAC” iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju ” HOTELA 5* “ u Kumboru, na urbanističkoj parceli UP 17, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 417/1 i 417/2 KO Kumbor, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 11.09.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da  je nosilac projekta “TENTH PLANET” d.o.o. iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja T2, kategorija 4* ili 5*- faza 2 i faza 3, koji se planira na UP2, koju čine katastarske parcele broj 1519/3, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526/1, 1526/2, 1535 i dijelovi katastarskih parcela 1591/1, 1527/1, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 KO Mrkovi, u zahvatu LSL “ Mrkovi Njivice”, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje


04.09.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da  je nosilac projekta D.O.O. “Bokić” iz Herceg Novog, ul.Druge Dalmatinske br. 60, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena sa ležišta “Bjelotina” u zoni KP-MS koncesiona područja- ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1e koja se sastoji od kat.parc.br. 4570, 4571, 4572   K.O.Kruševice, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


21.08.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta D.O.O.“SIGNATURE INVESTMENTS MONTENEGRO“ iz Herceg Novog, ul. Marka Vojinovića 18, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)“, na urbanističkoj parceli UP 13, koja se sastoji od dijela kat.parc. br. 41 K.O.Mrkovi, u zahvatu PPPN za obalno područje CG - Detaljna razrada lokacije Mrkovi-Bijela stijena, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 

19.08.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta D.O.O. “KLIKOVAC“ iz Podgorice, ul. Mahala bb, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “HOTEL 5*“ u Kumboru, na urbanističkoj parceli UP 17,koja se sastoji od kat.parc. br. 417/1 i 417/2 K.O.Kumbor, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


31.07.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da  je nosilac projekta  D.O.O. “Bekommerc” iz Herceg Novog,  ul.Prijevor bb,  podnijelo  zahtjev za Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu  za projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena sa ležišta “Sitnica” na kat.parc.br. 4107/11, 4107/12, 4107/13  sve  K.O.Kruševice u zahvatu PPPN za obalno područje Crne Gore.

Obavještenje

Dokumentacija


 

30.07.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je  „S & M" ” d.o.o. iz Herceg Novog, Bijela bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za adaptaciju benzinske pumpe na kat.parc.br.845/5 K.O.Bijela, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 

22.07.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta "SIGNATURE INVESTMENTS MONTENEGRO DOO" iz Herceg Novog ul. Marka Vojnovića br.18 podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja 1a faze objekata turističkog naselja" na Luštici.

Obavještenje

Dokumentacija


 

11.07.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je  „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje dva podzemna rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu katastarske parcele broj 674/1 KO Kumbor, u zahvatu DSL „Sektor 5 - Izmjene i dopune“, za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


09.07.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta “S& M” d.o.o. iz Herceg Novog, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za adaptaciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli 845/5 KO Bijela, Opština Herceg Novi.

Obavještenje


09.07.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta "Valgo" d.o.o. iz Podgorice podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za produbljivanje morskog dna ispred keja "Brodogradilišta Bijela", Opština Herceg Novi.

Obavještenje


 

03.07.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta A.D. Crnogorski Telekom iz Podgorice, Moskovska 29, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Instalaciju opreme/uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “Bokeška”, na dijelu kat.parc.br.2232 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.  

Obavještenje

Dokumentacija


 

13.06.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je “Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, ul.Braće Grakalića br. 94, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procijene uticaja za životnu sredinu za postavljanje podzemnog rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu kat.parc.br. 674/1 K.O.Kumbor, u zahvatu DSL “Sektor 5 – Izmjene i dopune” za prostor bivše kasarne “Orjenski bataljon”, Opština Herceg Novi.

Obavještenje


20.05.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za postavljanje podzemnog rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu katastarske parcele broj 674/1 KO Kumbor, u zahvatu DSL „Sektor 5 - Izmjene i dopune“, za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 

15.04.2019.

Obavještenje da su nosioci projekta, Aleksić Milena, Danica, Damjan i Nevena, podnijeli zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za adaptaciju benzinske pumpe na UP 40, katastarska parcela 2530/2 KO Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


13.03.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta “ALEPIVO” d.o.o. Herceg Novi , podnio   zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat mini pivare “Mala novska pivara” , na kat. parc. br. 22/60 KO Sutorina, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


05.03.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta Konstantin Ivanovič Strukov   podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat II faze izgradnje turističkog naselja na Luštici “ Izgradnja depadansa uz hotel »DOBRA LUKA « 5 * (pet zvjezdica )” na UP2 i UP7, dio katastraskih parcela 1530, 1531 i 1532 K.O.Brguli, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


13.02.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta Krivokapić Veselin iz Herceg Novog , podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Uređenje dijela obale-Uređenje kupališta, na kat. parc. br. 350 i 355 KO Baošići, kao i dijelu kat.parc. 347/2 K.O.Baošići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


06.02.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta,   DOO “ Koneva” Herceg Novi, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Uređenje obale na dijelu kat.parc.291 KO Baošoći, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


04.02.2019.

Obavještenje da je nosilac projekta, “BEKOMMERC” DOO Herceg Novi, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat   procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje, rekonstrukcije objekta - kompleks za proizvodnju betona i betonske galanterije, Sutorina, Servisna zona, na kat.parc.br. 622/3 K.O.Trebesin, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


28.01.2019.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta preduzeće „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vodova sistema za grijanje i hlađenje za kompleks „Portonovi“, na katastarskoj parceli broj 674/1, KO Kumbor, u zahvatu DSL-a „Sektror 5 – izmjene i dopune“ za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru, Opština Herceg Novi.

Obavještenje 


 


26.12.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta OPŠTINA HERCEG NOVI, Trg Maršala Tita 2, podnijela zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa »Vodovodne infrastructure na poluostrvu Luštica«, na dijelovima kat. parcela br. 100/1, 100/2, 100/6, 100/7, 100/8, 100/10, 991, 990, sve K.O. Zabrđe, 1566/1, 1566/2, 1569, sve K.O. Rose, 3429 K.O. Radovanići, 1541 K.O. Mrkovi, na Luštici, Opština Herceg-Novi.  

Obavještenje

Dokumentacija


29.10.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, “BEKOMMERC” DOO Herceg-Novi, podnio   zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “IZGRADNjA, REKONSTRUKCIJA OBJEKTA-KOMPLEKS ZA PROIZVODNjU BETONA I BETONSKE GALANTERIJE“, na katastarskoj parceli broj 622/3 KO Trebesin, Opštini Herecg-Novi - Servisna zona.

Obavještenje

Dokumentacija


25.10.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, DOO “TEHNO MAX” Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za privremeni privredni objekat “TEHNO MAX”, čija se izgardnja planira na kat.par.6501 KO Sutorina, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


11.10.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Crnogorski telekom a.d. iz Podgorice, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Instalaciju opreme/uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “Ustanička”, na dijelu kat.parc.br. 1783 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


11.10.2018.

Obavještenje da je da je nosilac projekta Crnogorski telekom a.d. iz Podgorice, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Instalaciju opreme/uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “Zelenika”, na dijelu kat.parc.br. 297 K.O.Kuti, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


11.10.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Crnogorski telekom a.d. iz Podgorice, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Instalaciju opreme/uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “ulica 29. decembra”, na dijelu kat.parc.br. 912   K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


05.10.2018.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, obavještava da je nosiocu projekta, Preduzeću “Eni Montenegro BV” iz Podgorice, “Europoint” zgrada, ul.Svetlane Kane Radević br. 3, 4 sprat, donijela Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za bušenje istražnih bušotina u bloku 5 u podmorju Crne Gore (02-UPI-101/2-02-1612/5 od 05.10.2018. godine)

Obavještenje


20.09.2018.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, obavještava da je Nosilac projekta, „CARINE” d.o.o. iz Podgorice, ul. Slobode br. 43., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgrdnju hotela na urbanističkim parcelama UP 15, UP 16 i UP17, koje čine katastarske parcele br. 415/2 i 414 i djelovi katastarskih parcela br. 416 i 415/1 KO Kumbor, u zahvatu Državne studije lokacije „Sektor 5”, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


12.09.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Boris Zloković iz Bijele, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “IZGRADNjA OBJEKTA- GRADSKOG HOTELA” u Herceg-Novom, na urbanističkoj parceli UP 1, zona 5-MC, koja se sastoji od kat.parc.br. 1569 i 1570/2 K.O.Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 

04.09.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Konstantin Ivanovič Strukov, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekat izgradnje “Turističkog naselja T1 - Centralni objerkat - Hotel »DOBRA LUKA« 5 * (pet zvjezdica ) sa pratećim sadržajima”, na urbanističkoj parceli br.1 u zahvatu LSL za lokalitet “Kočišta -Brguli” na Luštici, kat.parc.br. 1532 K.O.Brguli, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


01.08.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Konstantin Ivanovič Strukov, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje “Turističkog naselja T1 - Centralni objerkat - Hotel »DOBRA LUKA « 5 * (pet zvjezdica ) sa pratećim sadržajima”, na urbanističkoj parceli br.1 u zahvatu LSL za lokalitet “Kočišta -Brguli” na Luštici, kat.parc.br. 1532 K.O.Brguli, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


30.07.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, Zloković Boris iz Herceg Novog, podnio   zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “IZGRADNjA OBJEKTA-GRADSKOG HOTELA“, koji planira da se gradi na urbanističkoj parceli broj UP 1, zona 5-MC, koja se sastoji od katastarskih parcela broj 1569 i 1570 KO Topla, Opštini Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


30.07.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, DOO “TEXNO MAX” Podgorica, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “PRIVREMENI PRIVREDNI OBJEKAT“, koji planira da se gradi na kat.par.6501 KO Sutorina, Opštini Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


06.07.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Simić Kaduna iz Hereceg Novog, podnijela zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “POSTAVLjANjE PRIVREMENOG MONTAŽNOG OBJEKTA ZABAVNOG PARKA ” na kat.parc.br. 563/3 K.O.Baošići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


06.07.2018.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, obavještava da je “OHM Mamula Montenegro” d.s.d. iz Tivta, Novo Naselje Radovići, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i izgradnju hotela na lokaciji Ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, na UP i UP 2 u zahvatu Državne studije lokacije »Sektor 34«, katastarska parcela 3438, K.O.Radovanići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


02.07.2018

Obavještenje da je nosilac projekta doo "Rebracommerce " iz Herceg Novog , podnio  zahtjev za Davanje saglasnosti na Elaborat procijene uticaja na životnu sredinu za projekat "  Privremeni privredni objekat -hala, namjene farma koka nosilja " , na kat.parc.br. 316 K.O.Kameno  na Kamenom.

Obavještenje

Dokumentacija


19.06.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, DOO “ Koneva” Herceg Novi, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “UREĐENjE DIJELA OBALE-UREĐENjE KUPALIŠTA u zoni Morskog dobra u dužini od cca 46 m”, planirano da se gradi na kat.par.291 KO Baošići i dijelu akvatorija do kat.parc.290 KO Baošići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


12.06.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Lutovac Vanja iz Podgorice, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “ZABAVNI PARK - LUTOVAC” na dijelu kat.parc.br. 131 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


05.06.2018.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu,   obavještava da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za “Seizmička 3D istraživanja u blokovima 26 i 30 u podmorju Crne Gore”, koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine ( broj: 02-UPI-101/2-02-915/6 od 29.05.2018.godine), nosiocu projekta, preduzeću “Energean Montenegro Limited ”DSD iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 102, Capital Plaza, A78-sprat 4, donijela Predlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za “Seizmička 3D istraživanja u blokovima 26 i 30 u podmorju Crne Gore” ( broj: 02-UPI-101/2-02-915/9 od 05.06.2018.godine).

Obavještenje


30.05.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Crnogorski telekom a.d. iz Podgorice, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Instalaciju opreme/uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “Sutorina”, na dijelu kat.parc.br. 4988 K.O.Sutorina, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


28.05.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, Hisen Beriša iz Herceg Novog , podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat funkcionisanja “ Autoservisa Beri brothers” Herceg Novi, na. kat. parc. br. 622/2   K.O. Trebesin, Opština Herceg Novi ( Servisna zona Igalo).

Obavještenje

Dokumentacija

Prilog


24.05.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, Društvo za telekomunikacije “MTEL” D.O.O.iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije “ HN 09 Baošići” na životnu sredinu. Postavlajnje bazne stanice planira se na kat.parc.br. 913/8 K.O.Baošići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje


27.04.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Društvo za telekomunikacije “MTEL” d.o.o. iz Podgorice , podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Baznu stanicu mobilne telefonije “ HN09 Baošići ”, na. kat. parc. br. 913/8 K.O. Baošići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


12.03.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, Društvo za telekomunikacije “MTEL” D.O.O. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije “ HN 28 Topla” na životnu sredinu. Postavljanje bazne stanice planira se na kat.parc.br. 1418/5 K.O.Topla, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


03.08.2018.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je na uvid dokumentaciju, da je nosilac projekta »OHM Mamula Montenegro« d.s.d. iz Tivta, Novo Naselje Radovići, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinuza rekonstrukcijui izgradnju hotela na lokaciji Ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, na UP 1 i UP 2 u zahvatu Državne studije lokacije »Sektor 34«, katastarska parcela 3438 K.O.Radovanići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Obavještenje

Dokumentacija


19.02.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Miloš Bojanić iz Herceg Novog, Đenovići bb , podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procijene uticaja na životnu sredinu za projekat " Uređenje dijela obale - javno djelimično uređeno kupalište u Đenovićima" ., na kat.parc.br. 661/1 i 661/2 K.O.Đenovići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


12.02.2018.

Obavještenje da je nosilac projekta Društvo za telekomunikacije “MTEL” d.o.o. iz Podgorice , podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat postavljanja bazne stanice mobilne telefonije “HN 28 Topla”, na. kat. parc. br.1418/5 K.O. Topla, Opština Herceg Novi, na zgradi br 1, adresa: ul.Nikole Ljubibratića broj 3.

Obavještenje

Dokumentacija


09.01.2018.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je na uvid Obavještenje br. UPI-101/2-02-1022/13 za projekat izgradnje kompleksa seoskog stanovanja u funkciji turizma-etno selo „Malo selo“ na urbanističkim parcelama. UP 9, UP10, UP 11, UP 12, UP 12, UP 14, UP 15, UP 16, definisana Lokalnom studijom lokacije „ Sasovići“ Opština Herceg Novi“.

Obavještenje


 

14.12.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta D.O.O. “COMPANY D.A.J.M.I.” HN, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procijene uticaja na životnu sredinu za projekat " Privremeni poslovni objekat-autolimarska radionica" na kat.parc.4808 K.O.Sutorina.

Obavještenje

Dokumentacija


 

 

08.12.2017.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu, dostavila je na uvid dokumentaciju, da je nosilac projekta »Ferienanlage Luhmann/Prahl/Reisenberg/Sander-Beuerman« zastupan preko adv.kancelarije »Šimrak«, ulica Save Kovačevića, Savina, Herceg Novi, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kompleksa seoskog stanovanja u funkciji turizma- etno selo »Malo selo« na urbanističkim parcelama: UP 9, UP10,UP 11, UP 12, UP 13, UP 14, UP 15, UP 16, definisana  LSL »Sasovići«, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Obavještenje

Dokumentacija


05.12.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta D.O.O. “ŠKORPION” iz Herceg Novog, Ul. Trebinjska bb, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “ Postavljanje i izgradnja privremenog privrednog objekta – skladište”, na kat.parc.br. 621/15 K.O.Trebesin, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


01.12.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta D.O.O. “COMPANY D.A.J.M.I.” iz Herceg Novog, Sutorina bb, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Postavljanje privremenog privrednog objekta - u funkciji auto-limarske radionice”, na kat.parc.br. 4808 K.O.Sutorina, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


29.09.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta D.O.O.“GEA INVEST” iz Herceg Novog, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni projekat “Vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije”, na kat.parc.br. 30/5, 30/7, 30/8, 672/1, 671/1, 9, 26, i 20/5 sve K.O.Đenovići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


17.07.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta D.O.O. “ADRIA TRANSPORT“ iz Herceg Novog, ulica Braće Grakalića bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Privremeni poslovni objekat - Hala za vjenčanja”, na kat.parc.br.6007 K.O.Sutorina, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


08.06.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta D.O.O.“SEA TRADE” iz Kotora, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “UREĐENjE DIJELA OBALE” u Kamenarima, na lokaciji koja nije katastarski označena, a nalazi se ispred kat.parc.br. 266, 268 i 269 sve K.O.Jošica, u zahvatu PPPPNMD, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija

Upitnik


31.05.2017.

Obavještenje da su nosioci projekta D.O.O. “PAPAGAJ” i D.O.O. “Topla Invest” iz Herceg Novog, podnijeli zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Uređenja dijela obale u Đenoviću”, na dijelovima kat.parc.br. 670 K.O.Đenovići i kat.parc.br. 749 K.O.Baošići, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


28.04.2017.

Obavještenje da su nosioci projekta, d.o.o.“PAPAGAJ” i d.o.o.“Topla Invest” iz Herceg-Novog, podnijeli zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “UREĐENjE DIJELA OBALE - UREĐENjE KUPALIŠTA”, na dijelovima kat.parc.br. 670 K.O.Đenovići i kat.parc.br. 749 K.O.Baošići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Zahtjev


11.04.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta D.O.O.“ADRIA TRANSPORT” iz Herceg-Novog, Braće Grakalića bb, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Izgradnja privremenog privrednog objekta-hale”, na kat.parc.br. 6007 K.O.Sutorina, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Zahtjev

Dokumentacija


 

10.04.2017.

Agencija za zaštitu životne sredine, koja sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu,   obavještava da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za “Seizmička istraživanja u blokovima 4, 5, 9 i 10 u podmorju Crne Gore”, koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine ( broj: 02-UPI-492/2 od 22.03.2017.godine), nosiocu projekta, preduzeću “Eni Montenegro BV” iz Podgorice, Europoint zgrada, ul. Svetlane Kane Radević br.3, 4 sprat, donijela Predlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za “Seizmička istraživanja u blokovima 4, 5, 9 i 10 u podmorju Crne Gore ” ( broj: 02-UPI-492/3 od 31.03.2017.godine).

Obavještenje

Dokumentacija


 

06.03.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta, D.O.O.“FORTIS MONT” iz Herceg Novog, Stepenište 28 oktobra br.5, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Eksploatacije šljunkovitog kamenog nanosa za sopstvene potrebe”, na kat.parc.br. 670/2 K.O.Kameno, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


15.02.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta d.o.o. “AGENCIJA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU HERCEG NOVOG” iz Herceg Novog, Partizanski put 1, podnijelo zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Avanturistički park na Vrbanju, na kat.parc.br. 781, 780/1, 780/2 i dio 3170 K.O.Kruševice, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


14.02.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta “Hard discount Laković“ d.o.o. iz Podgorice, ulica 4 jula bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Postavljanje privremenog privrednog objekta-hale, namjene tržni centar sa pratećim sadržajima”, na kat.parc.br. 6389/1, 6389/2, 6389/3, 6389/4, 6390, 6391, 6086/2 , 6388 i 6392 sve K.O.Sutorina, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


31.01.2017.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju vodova sistema za grijanje i hlađenje za kompleks „Portonovi“, na katastarskoj parceli broj 674/1, KO Kumbor, u zahvatu DSL-a „Sektror 5 – izmjene i dopune“ za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


31.01.2017.

Obavještenje da je nosilac projekta, “Hard discount Laković” iz Podgorice, 4 jula bb, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Postavljanje privremenog privrednog objekta - hale, namjene tržni centar sa pratećim sadržajima, na kat.parc.br. 6389/1,6389/2,6389/3,6389/4,6390,6391,6086/2,6388 i 6392 sve K,O,Sutorina, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija

 

 

07.12.2016.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je Nosilac projekta, „Azmont investments“ d.o.o. iz Herceg-Novog, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za čišćenje dijela morskog dna iskopavanjem i nasipanje dovezenim materijalom u cilju formiranja plaže, u zoni kupališta (DUK) i zoni turizma (T2), za objekte sa namjenom „Turističko naselje“, u zahvatu DSL-a „Sektor 5-izmjene i dopune“ za prostor bivše kasarne „Orjenski bataljon“, u Kumboru, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


22.11.2016.

Obavještenje da je nosilac projekta „ALART INTERNATIONAL CG“ iz Budve, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Kompleks objekata, u zoni „MN“ - površina mješovite namjene, na UP 88 koja se sastoji od katastarskih parcela br: 1867,1868/1,1868/7,1868/8,1868/9,1868/10,1868/11,1868/12, 1868/13,1868/14 i 1868/15 K.O.Podi, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


02.11.2016.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosilac projekta, Bojanić Miloš iz Herceg Novog, podnio zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Uređenje dijela obale-javno djelimično uređeno kupalište u Đenovićima, na kat.parc.br. 661/1 i 661/2  K.O Đenovići, Opština Herceg Novi.

Оbavještenje

Upitnik

Dokumentacija


20.10.2016.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosilac projekta , "Azmont investments" d.o.o. iz Herceg-Novog, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za čišćenje dijela morskog dna iskopavanjem i nasipanje dovezenim materijalom u cilju formiranja plaže, u zoni kupališta (DUK) i zoni turizma (T2), za objekte sa namjenom "Turističko naselje", u zahvatu DSL-a "Sektor 5-izmjene i dopune" za prostor bivše kasarne "Orjenski bataljon", u Kumboru, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje


31.08.2016.

Obavještenje da je Agencija za zaštitu životne sredine - Implementaciona jedinica projekta "Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje" iz Podgorice, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Remedijaciju tla lokacije brodogradilišta »Bijela«, na kat.parc. 766/1, 766/2 i 2934 K.O.Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


25.07.2016.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je Implementaciona jedinica projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ iz Podgorice, Ul. IV Proleterske br 19, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za remedijaciju tla lokacije brodogradilišta „Bijela“, na katastarskim parcelama766/1, 766/2 i 2934 K.O. Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


21.07.2016.

Obavještenje da je nosilac projekta DOO „LEGASISTEM“ iz Herceg-Novog, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Postavljanje privremenog privrednog montažnog objekta – hale“, na lokaciji koja se sastoji od katastarske parcele br. 3029/2 K.O.Sutorina, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


20.04.2016.

Obavještenje da je nosilac projekta, JP ZA UPRAVLjANjE MORSKIM DOBROM iz Budve, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Uređenje plaže hotela „Park“-Bijela, na kat.parc.br. 375,376,377/1 i 377/2 K.O.Jošice, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


08.02.2016. godina

Obavještenje da je nosilac projekta JP ZA UPRAVLjANjE MORSKIM DOBROM CG iz Budve, ulica Popa Jola Zeca bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Uređenja obale na dijelu kat.parc.749 K.O.Baošići – projekat izgradnje ugostiteljsko- kuplališnog platoa, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 

25.12.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta JP ZA UPRAVLjANjE MORSKIM DOBROM CG iz Budve, ulica Popa Jola Zeca bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za uređenje dijela obale u Kumboru – Izgradnja ponte u svrhu zaštite postojeće, šljunkovito pješčane plaže, na lokaciji ispred kat.parc.br.229/1 K.O.Kumbor, na prostoru koji se graniči sa kat.parc. 231 K.O.Kumbor, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


21.12.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Herceg-Novog, Ul. Sava Ilića br. 52. Igalo, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom stare škole u Sutorini, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 21.12.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta JPU “NAŠA RADOST“ iz Herceg Novog, Branka Ćopića 7, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju kotlarnice, na kat.parc.br.2467 K.O.Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


21.12.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta Petar Radović iz Herceg Novog, Podi bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu AUTO SERVISA PODI, na kat.parc.br.1552/2 K.O.Podi, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


21.12.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta Jovica Radović iz Herceg Novog, Podi 78, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu AUTO-MOTO SERVISA „PODI“, na kat.parc.br.1716/1 K.O.Podi, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


08.12.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je Nosilac projekta JP „Morsko dobro“ d.o.o. iz Budve, Ul. Popa Jola Zeca bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju-dogradnju trajektnog pristaništa na katastarskoj parceli broj 275/2 i dijelu katastarske parcele 356, KO Đurići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


24.11.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je Nosilac projekta JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Herceg-Novog, podnio zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom stare škole u Sutorini, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 06.11.2015.

Obavještenje o obavezi izmirenja troškova objavljivanja obavještenja javnosti o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Funkcionisanje kamenorezačke radnje, nosioca projekta "Kovačević MG" d.o.o. Herceg-Novi na kat.parc.br.1016/8 K.O.Podi, Opština Herceg-Novi. 

Obavještenje

Dokumentacija


05.11.2015.

Obavještenje o obavezi izmirenja troškova objavljivanja obavještenja javnosti o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Uređenje dijela obale u Kumboru sa izgradnjom ponte u svrhu zaštite postojeće, šljunkovito pješčane plaže, na lokaciji ispred kat.parc.br.229/1 K.O.Kumbor, na prostoru koji se graniči sa kat.parc. 231 K.O.Kumbor u okviru DSL - sektor 5 (Kumbor-Đenovići-Baošići), Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 22.10.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je Nosilac projekta d.o.o. „Imperio Holdings Limited“ iz Herceg-Novog, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju hotelskog kompleksa "Lazaret" u Meljinama, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 02.10.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je „Imperio Holdings Limited“ d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Perišića bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelskog kompleksa „Lazaret“ u Meljinama, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


25.09.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da su Larisa Pantelicova i Boris Pantelić, Dunajska bb, Slovačka, podnijeli zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela na urbanističkoj parceli (UP) broj 63, koju čini dio katastarske parcele 5891 i 5892 K.O. Sutorina, u zahvatu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Njivice", Opština Herceg-Novi.

Obavještenje


 08.09.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta, Mladen Tadić iz Baošića, Baošići 1, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnje ugostiteljsko kupališnog platoa u Baošićima, na lokaciji koja je sastavljena od dijela kat.parc.br.749 K.O.Baošići, u zahvatu PPPPNMD - sektor 5 , Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 03.09.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je preduzeće „Rus Invest Group“ d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Marka Vojinovića br. 33, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za polaganje podzemnog 35kV kabla od TS 110/35 kV Podi do TS Baošići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


26.08.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je Nosilac projekta, „CARINE“ d.o.o. iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Hotelskog kompleksa na urbanističkoj parceli 68, koja se sastoji od katastarskih parcela 314/1 i 314/3 i na urbanističkoj parceli broj 69, koju čini katastarska parcela 314/3, dok su planirane zelene površine predviđene na katastarskoj parceli 314/2 KO Jošice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Blaca-Jošica“, Opština Herce-Novi.

Obavještenje


 31.07.2015

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je Nosilac projekta, „CARINE“ d.o.o. iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Hotelskog kompleksa na urbanističkoj parceli 68, koja se sastoji od katastarskih parcela 314/1 i 314/3 i na urbanističkoj parceli broj 69, koju čini katastarska parcela 314/3, dok su planirane zelene površine predviđene na katastarskoj parceli 314/2 KO Jošice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Blaca-Jošica“, Opština Herce-Novi.

 Obavještenje


 

29.05.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta, Društvo za telekomunikacije doo „MTEL“ iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Radio baznu stanicu mobilne telefonije „HN 25 Hotel Plaža“, čija se realizacija planira na kat.parc.br.2157 i 2155 K.O.Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


29.05.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta, Društvo za telekomunikacije doo „MTEL“ iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Radio baznu stanicu mobilne telefonije „HN 20 Klinci“, čija se realizacija planira na lokaciji koja se nalazi na kat.parceli br. 238 K.O.Rose, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 15.05.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta, DOO „ MTEL“ iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Baznu stanicu mobilne telefonije „Hotel Plaža HN 25“, čija se realizacija planira na   kat.parcelama br. 2157 i 2155 KO Topla, Opština Herceg- Novi ( krovni dio hotela Plaža).

Obavještenje

Dokumentacija


15.05.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta, DOO „ MTEL“ iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Baznu stanicu mobilne telefonije „Klinci HN 20“, čija se realizacija planira na   kat.parceli br. 238 KO Rose, Opština Herceg Novi .

Obavještenje

Dokumentacija


27.04.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta, Vuksanović Jugoslav iz Herceg-Novog, podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu  za  auto servis, na kat.parc.br. 1903/2 K.O.Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje


 23.03.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je „Carine“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Slobode br.43, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju novih turističkih kapaciteta u sklopu hotelskog kompleksa „Delfin“ kategorije 4*, Opština Herceg-Novi.

Оbavještenje


20.03.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je „Rus Invest Group“ d.o.o. Herceg-Novi, Ul. Njegoševa br.85a/8, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za polaganje podzemnog 35kV kabla od TS 110/35kV Podi do TS Baošići, Opština Herceg- Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


09.03.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je „Carine“ d.o.o. iz Podgorice, Ul. Slobode br.43, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju novih turističkih kapaciteta u sklopu hotelskog kompleksa „Delfin“ kategorije 4*, Opština Herceg- Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


 13.02.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosilac projekta Balić Maksim iz Kamenara, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Autoservis "Balić" u Kamenarima, na kat.parc.br.90/2 K.O.Jošice, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


04.02.2015.

Obavještenje da je nosilac projekta, Musaev Muslim Sultanovič iz Herceg-Novog, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije porodičnog stambenog objekta, u zoni ruralnog područja sa pripadajućim poljoprivrednim površinama, u užoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Opačica, na urbanističkoj parceli koja se sastoji od kat.parc.br.254 K.O.Kuti u Zelenici, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija


29.01.2015.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosilac projekta „Rus Invest Group“ d.o.o. Herceg-Novi, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za polaganje podzemnog 35kV kabla od TS 110/35kV Podi do TS Baošići, Opština Herceg- Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf, 13.1 MB)


 12.01.2015

Obavještenje da je nosilac projekta, DOO „YU FAMILY“ iz Herceg-Novog, podnijelo  zahtjev  za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na  životnu sredinu  za  autopraonicu i vulkanizersku radnju, na kat.parc.br. 98/2 K.O.Sutorina, Opština Herceg-Novi.

Оbavještenje

Elaborat (.pdf,2.20МB)


09.01.2015

Obavještenje da je nosilac projekta, DOO "Autoekstra", Balić Mitar iz Baošića, Baošić b.b. , podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu za autopraonu u Baošićima na kat.parc.br. 224/2 K.O. Baošići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf, 3.46 МB)


23.12.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, Marković Nenad iz Herceg-Novog, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za autoelektričarsku zanatsku radnju, na kat. parc. 432 KO Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf,239kB)


 16.10.2014

Obavještenje da je nosilac projekta, Balić Maksim iz Kamenara, Jošice 24, podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu  za projekat automehaničarske radionice planirane da se gradi na kat.parc.br. 90/2 K.O. Jošice, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf,221kB)


19.11.2014

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosilac projekta „Azmont Investments“ d.о.о. iz Herceg-Novog, podnio zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izvođenje radova na iskopavanju na prostoru marine i odlaganje iskopanog materijala u Kumboru, Opština Herceg-Novi.

Оbavještenje


17.11.2014

Obavještenje da je nosilac projekta, DОО „YU FAMILY“ iz Herceg Novog, podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu  za  autopraonu i vulkanizerski servis, na kat.parc.br. 98/2 К.О.Sutorina, Opština Herceg-Novi.

Оbavještenjе

Dokumentacija (.pdf,1.95МB)


 

30.09.2014

Obavještenje da je nosilac projekta, Alija Sebastrijan iz Herceg-Novog, Đenovići 119 A, podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu  za  Samostalnu vulkanizersku radnju „SABI“, na kat.parc.br. 54 K.O.Đenovići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf,956kB)

Prilozi (.pdf, 4,62MB)


30.09.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, Perišić Dušan iz  Herceg-Novog, Bijela bb, podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu  za  auto- perionicu  u Bijeloj na kat.parc.br. 435 K.O. Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf,601kB)

Prilozi (.pdf, 2,54MB)


04.08.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, AD Crnogorski telekom iz Podgorice, podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu za  Baznu stanicu mobilne telefonije „Španjola“, koja se nalazi na dijelu  kat.parc.br.1720 KO  Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf, 788kB)


04.08.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, AD Crnogorski telekom iz Podgorice, podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu za  Baznu stanicu mobilne telefonije „Zabrđe“, koja se nalazi na dijelu  kat.parc.br.692 KO Zabrđe,Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf, 1,38MB)

30.07.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, preduzeće „M:TEL“ d.o.o. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na  životnu sredinu  radio-bazne stanice“ HN 08 Hotel Delfin“, čija se realizacija planira na na dijelu   kat.parc.br.581/1 KO  Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (.pdf, 4,90MB)


18.07.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosilac projekta, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore iz Budve, Popa Jola Zeca bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju i uređenje plaže na lokaciji Đenovići kod "Mula Vojvodića", na kat.parc.br.647, uz katastarsku parcelu br.672 KO Đenovići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje


01.07.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, Tauzović Nenad iz Bijele, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat  procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Kiosk sa boksovima za pranje vozila, čija se realizacija planira na kat.parc.442  K.O.Bijela, Opština  Herceg-Novi.

Obavještenje

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (.pdf, 1,05MB)

Prilozi (.pdf, 4,39MB)


30.06.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, preduzeće „MTEL“ doo iz Podgorice, podnijelo  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu za  Baznu stanicu „HN 08 Hotel Delfin-Bijela“, na dijelu   kat.parc.br.581/1 KO  Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf, 800kB)


10.06.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, Tauzović Nenad iz  Bijele, ulica Sloge br.3, podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu  za projekat samouslužna autopraona u Bijeloj, na kat. parc. br. 442 K.O. Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Dokumentacija (.pdf, 2,75MB)


09.06.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosilac projekta „Azmont Investments” d.o.o. Herceg-Novi, adresa Braće Grakalić br. 94, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju luksuznih turističkih vila u Kumboru, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (.pdf, 2,33MB)

Prilozi (.pdf, 3,40MB)


09.06.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je nosilac projekta „Azmont Investments“ d.o.o. iz Herceg-Novog, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela sa pet zvjezdica, na urbanističkim parcelama broj UP90 i UP91 KO Kumbor, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (.pdf, 2,03MB)

Prilozi (.pdf, 581kB)


06.06.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je preduzeće- „Wireless Montenegro” d.o.o. iz Podgorice, Ul. 19. Decembra bb (južna tribina Stadiona Budućnosti), podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu „Žvinje“, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Potrebna dokumentacija (.pdf, 890kB)

Prilozi (.pdf, 2,53MB)


06.06.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je preduzeće- „Wireless Montenegro” d.o.o. iz Podgorice, Ul. 19. Decembra bb (južna tribina Stadiona Budućnosti), podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu „Luštica“, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Potrebna dokumentacija (.pdf,896kB)

Prilozi (.pdf, 2,47MB)


05.05.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je donijeto riješenje Preduzeću "Hunguest Hotels Montenegro" d.o.o. iz Herceg-Novog, Sveta Bubala bb, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i nadogradnju Hotela "Mimoza" koji se nalazi, u zahvatu DUP-a "Topla-od Šetališta do Njegoševe", na urbanističkoj parceli UP 83, koju čini dio katastarske parcele br. 1180, K.O. Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje


30.04.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je „Azmont Investments” d.o.o. Herceg-Novi, adresa Braće Grakalić br. 94, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno-poslovnih objekata, apart hotela i garažnog prostora sa 900 parking mjesta, na urbanističkim parcelama broj UP42 do UP89 KO Kumbor, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (.pdf, 2,25MB)

Dokumentacija (.pdf, 8,91MB)


30.04.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je „Azmont Investments” d.o.o. Herceg-Novi, adresa Braće Grakalić br. 94, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju marine sa 250 vezova u Kumboru, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (.pdf, 1,84MB)

Dokumentacija (.pdf, 2,59MB)


29.04.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore - Uprava pomorske sigurnosti Bar, podnijela  zahtjev  za davanje saglasnosti na Elaborat  procjene uticaja na životnu sredinu za  « Infrastrukturne objekte za instalaciju radarske i antenske opreme u okviru projekta VTMIS-a » u sklopu programa IPA/11,za uspostavu nadzora pomorskog saobraćaja, na lokaciji katastarske parcele, broj 988 K.O. Zabrđe, na poluostrvu Luštici, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (.pdf, 4,94MB)


22.04.2014.

Agencija za zaštitu životne sredineobavještava da je „HUNGUEST HOTELS MONTENEGRO ” d.o.o. iz Herceg-Novog, Sveta Bubala bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i nadogradnju Hotela „Mimoza“, koji se nalazi, u zahvatu DUP-a "Topla – od Šetališta do Njegoševe", na urbanističkoj parceli UP 83, koju čini dio katastarske parcele br.1180, K.O. Topla, Opština Herceg- Novi.

Obavještenje

Potrebna dokumentacija (.pdf, 1,56MB)


11.04.2014.

Obavještenje da su nosioci projekta, "Puerto Novo LTD" i Zhuperina Elena iz Budve, podnijeli  zahtjev  za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na  životnu sredinu za uređenje plaže-kupališta i izgradnju ponte, na kat.parc.br. 1/1 K.O. Rose na Luštici, Opština  Herceg-Novi.

Obavještenje

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu (.pdf, 2,17MB)

Urbanističko tehnički uslovi (.pdf, 2,58MB)

Grafički prilozi (.pdf, 2,18MB)


07.04.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, Dejan Radulović  iz Herceg Novog, podnio  zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu za  SZR „Ford“, koja se bavi isključivo  zanatskim uslugama  zamjene plastičnih  i satklenih djelova na automobilima, na kat. parc. 423/3 KO Topla, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Potrebna dokumentacija (.pdf, 2,6 MB)


02.04.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore - Uprava pomorske sigurnosti Bar, ul.Maršala Tita 7, podnijela zahtjev  za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu za postavljanje i izgradnju privremenog objekta "Infrastrukturni objekti za instalaciju radarske i antenske opreme u okviru projekta VTMIS-a ", na kat.parc.br. 988 K.O. Zabrđe, na Obosniku na Luštici, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Potrebna dokumentacija (.pdf, 2MB)

Zahtjev

Prilog-Urbanističko tehnički uslovi


01.04.2014.

Obavještenje da je nosilac projekta, Ilić Miodrag iz  Herceg-Novog, Baošići bb, podnio  zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na  životnu sredinu  za autopraonu u Baošiću, na kat.parc.br. 224/2 K.O. Baošići, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje

Potrebna dokumentacija (.pdf, 4,5MB)

07.03.2014.

Obavještenje da su nosioci projekta, Zhuperina Elena i "Puerto Novo LTD" iz Budve, Rozino bb, podnijeli zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za uređenje plaže i izgradnju ponte, na katastarskoj parceli br. 1/1 K.O. Rose u Luštici, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

Potrebna dokumentacija (.pdf, 2.5MB)


20.2.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je "Azmont Investments" d.o.o. iz Herceg Novog, Braće Grakalića 94, Meljine, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju marine u zahvatu dijela akvatorijuma uz istočnu granicu prostora bivše vojne kasarne, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje
Potrebna dokumentacija (.pdf, 2,4MB)


20.2.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je "Azmont Investments" d.o.o. iz Herceg Novog, Braće Grakalića 94, Meljine, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela koji se planira na urbanističkim parcelama broj UP90 i UP 91 KO Kumbor, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje
Potrebna dokumentacija (.pdf, 2,6MB)


11.2.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je "Azmont Investments" d.o.o. iz Herceg Novog, Braće Grakalića 94, Meljine, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju luksuznih turističkih vila koje se planiraju na urbanističkim parcelama broj UP1 do UP 39 KO Kumbor, Opština Herceg Novi.

Obavještenje


11.2.2014.

Agencija za zaštitu životne sredine obavještava da je "Azmont Investments" d.o.o. iz Herceg Novog, Braće Grakalića 94, Meljine, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno – poslovnih objekata, apart hotela i garažnog prostora sa 900 parking mjesta, koji se planiraju na urbanističkim parcelama broj UP42 do UP 89 KO Kumbor, Opština Herceg Novi.

Obavještenje

11.12.2013.

Obavještenje da je nosilac projekta "Politropus Alternative" doo   iz Tivta, podnio  zahtjev  za davanje saglasnosti na Elaborat  o procjeni uticaja na  životnu sredinu  uređenog  kupališta  u zahvatu Urbanističkog projekta "Žager-hotelski kompleks" Herceg-Novi, KO  Bijela, Opština Herceg-Novi.

Obavještenje
Elaborat o procjeni uticaja (1,3MB)


10.12.2013.

Obavještenje da je nosilac projekta, Nikčević Ljubica iz Herceg-Novog, podnijela  zahtjev  za davanje saglasnosti na Elaborat  procjene uticaja na životnu sredinu za Poslovni objekat - samouslužna praona (I faza izgradnje stambeno poslovnog objekta),čija se realizacija planira na kat.parc.782/1  K.O.Topla, Opština  Herceg-Novi.

Obavještenje

Elaborat o procjeni uticaja (1,1MB)


7.11.2013.

Obavještenje Agencije za zaštitu životne sredine o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju hotela "Centar" u Igalu.

Obavještenje Agencije za zaštitu životne sredine


5.11.2013.

Obavještenje da je nosilac projekta "Politropus Alternative" doo iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za uređenje kupališta u zahvatu Urbanističkog projekta  "Žager - hotelski kompleks".

Obavještenje
Dokumentacija


30.102013.

Obavještenje o sprovođenju postupka Agencije za zaštitu životne sredine o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju hotela Centar u Igalu.

Obavještenje Agencije za zaštitu životne sredine


28.10.2013.

Podnijet je zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za "Porodičnu stambenu zgradu na području uže zone sanitarne zaštite izvorišta Opačica“,  čija se realizacija planira na  kat.parc.br.2972/1 K.O.Kuti u Zelenici, Opština Herceg Novi.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, zgrada Opštine Herceg Novi, kancelarija br.90, 3. sprat, radnim danima od  8  do  11 časova. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Herceg Novi, Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, je 06.11.2013.godine.

Obavještenje
Dokumentacija


8.10.2013.

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije "Debeli brijeg" na lokaciji objekat MUP-a, Sutorina, Herceg-Novi. Nosilac projekta: Crnogorski Telekom A.D.Podgorica

Obavještenje

Elaborat o procjeni uticaja (1,4MB)


8.10.2013.

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji "TKC Herceg-Novi" na zgradi pošte u Herceg-Novom. Nosilac projekta: Crnogorski Telekom A.D.Podgorica

Obavještenje

Elaborat o procjeni uticaja (1,6MB)


8.10.2013.

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji hotel "Metalurg", Igalo. Nosilac projekta: Crnogorski Telekom A.D.Podgorica

Obavještenje

Elaborat o procjeni uticaja (1,7MB)


7.10.2013.

Obavještenje o prijemu zahtjeva od nosioca projekta za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Samouslužne autoperionice (u sklopu stambeno-poslovnog objekta), na kat.parc.br. 782/1 K.O. Topla u Igalu.

Obavještenje (.pdf)
Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjeni uticaja na životnu sredinu (.pdf, 1,3MB)


12.9.2013.

Obavještenje o dobijenom dopisu Agencije za zaštitu životne sredine kojim pozivaju zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju za davanje saglasnosti za Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu hotela u zahvatu urbanističkog projekta "Žager - hotelski kompleks" u Bijeloj.

 Dopis (.pdf, 77kB) 
 Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu hotela (.pdf, 2,2MB)


2.8.2013.
Obavještenje  o podnijetom  zahtjevu za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela (T1) na UP br.1 koja se sastoji od katastarske parcele 1569 KO Bijela, u zahvatu Urbanističkog projekta “Žager-hotelski kompleks” u Bijeloj, Opština Herceg-Novi.   (preuzmi)
Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjeni uticaja na životnu sredinu (.pdf, 1,3MB)


2.8.2013.
Obavještenje  o prijemu  zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izdradnju Postrojenja za sakupljanje, transport i obradu opasnog otpada - otpadnih vozila na kat.parc. br. 6512 KO Sutorina, Igalo.   (preuzmi)


16.7.2013.

Obavještenje  o prijemu  zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izdradnju sanitarne deponije "Duboki do".  (preuzmi)

Elaborat o procjeni uticaja (.pdf, 3,9MB)


08.07.2013.

Obavještenje  o prijemu  zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu Radio bazne stanice mobilne telefonije "HN17Sitnica" ,  čija se realizacija planira na djelovima kat.parc.br.  3833/1 i 3822/1 K.O. Kruševice.

Nosilac projekta: D.O.O "MTEL" (preuzmi)

Elaborat o procjeni uticaja (.pdf, 4MB)


22.06.2013.

Obavještenje  o prijemu  zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja bazne stanice mobilne telefonije "Kamenari"  na   životnu sredinu,  na zgradi osnovne škole, kat.parc. 61 KO Jošica.

Nosilac projekta: Crnogorski Telekom A.D.Podgorica (preuzmi)

Elaborat o procjeni uticaja (1,5MB)


20.06.2013.

Obavještenje o prijemu zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji hotel "Metalurg", kat.parc.619 KO Topla.

Nosilac projekta: Crnogorski Telekom A.D.Podgorica (preuzmi)

Dokumentacija za odlučivanje (1,5MB)


20.06.2013.

Obavještenje  o prijemu  zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji "TKC Herceg-Novi“ na zgradi pošte u Herceg-Novom, na kat.parc.1245/3 K.O. Topla, Opština Herceg-Novi.

Nosilac projekta: Crnogorski Telekom A.D. , Podgorice (preuzmi)

Dokumentacija za odlučivanje (880kB)


20.06.2013.

Obavještenje  o prijemu  zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije "Debeli brijeg" na lokaciji- objekat MUP-a, na dijelu kat.parc.br. 2991 K.O. Sutorina.

Nosilac projekta: Crnogorski Telekom A.D. , Podgorice (preuzmi)  

Dokumentacija za odlučivanje (680kB)

 


 31.05.2013.

Obavještenje  o prijemu  zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu "HN 17 SITNICA", čija se realizacija planira na djelovima kat.parc. 3833/1 i 3822/1 KO Kruševice.

Nosilac projekta: "MTEL" doo, Podgorica (preuzmi)


27.05.2013.

Obavještenje  o prijemu  zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za "Porodični stambeni objekat u užoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Opačica", čija je realizacija planirana na kat.parc.br.3086/1 KO Kuti.

Nosilac projekta: Milutin Šušić, Zelenika (preuzmi)


05.02.2013.

OBAVJEŠTENJE  O PRIJEMU  ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE PAROHIJALNOG DOMA U POSTOJEĆIM GABARITIMA NA KAT.PARC. 55 KO KUTI

Nosilac projekta: CRKVA SVETE TROJICE (preuzmi)

31.12.2012.

OBAVJEŠTENJE  O PRIJEMU  ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT IZGRADNJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE SA EKONOMSKIM OBJEKTOM SEOSKOG GAZDINSTVA NA KAT. PARC. 87/1 K.O. KUTI U HERCEG NOVOM

Nosilac projekta: Milija Lazović  (preuzmi)


19.07.2012.

OBAVJEŠTENJE  O PRIJEMU  ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT U ZONI 34 INDIVIDUALNOG STANOVANJA U UŽOJ ZONI SANITARNE ZAŠTITE IZVORA OPAČICA

Nosilac projekta: Syromyatnikova Liudmila i Syromyatnikov Andrey  (preuzmi)


21.03.2012.

OBAVJEŠTENJE  O PRIJEMU  ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  ZA BAZNU STANICU MOBILNE TELEFONIJE "KAMENARI"  HERCEG NOVI

Nosilac projekta: CRNOGORSKI TELEKOM  A.D. Podgorica (preuzmi)


08.02.2012.

OBAVJEŠTENJE  O PRIJEMU  ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  ZA BAZNU STANICU MOBILNE TELEFONIJE "DRAGOMIR"  HERCEG NOVI

Nosilac projekta: CRNOGORSKI TELEKOM  A.D. Podgorica (preuzmi)

14.12.2011.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU  ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  ZA  RADIO-BAZNU STANICU "BAOŠIĆI HN 09"  HERCEG NOVI

Nosilac projekta: M:TEL d.o.o.Podgorica (preuzmi)


19.08.2011.

OBAVJEŠTENJE  O PRIJEMU  ZAHTJEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA   ŽIVOTNU SREDINU   ZA  RADIO-BAZNU STANICU "BIJELA HN 08"  HERCEG NOVI

Nosilac projekta: M:TEL d.o.o.Podgorica (preuzmi)


19.08.2011.

OBAVJEŠTENJE  O PRIJEMU  ZAHTJEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA   ŽIVOTNU SREDINU   ZA  RADIO-BAZNU STANICU "HOTEL METALURG HN 12" HERCEG NOVI

Nosilac projekta: M:TEL d.o.o.Podgorica (preuzmi)


30.05.2011

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ELABORAT  PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA OBJEKAT „RECIKLAŽNI  CENTAR U MELJINAMA“ (preuzmi)


21.04.2011.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI  PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT  IZGRADNJE „RECIKLAŽNOG CENTRA MELJINE“ (preuzmi)

12.10.2010.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA  IZGRADNJU BAZNE  STANICE  MOBILNE TELEFONIJE NA LOKACIJI STADION „BIJELA“ (preuzmi)

Nosilac projekta: Telenor d.o.o.  Podgorica


01.09.2010.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT  IZGRADNJE  „POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA- ULJARA“ NA LUŠTICI (preuzmi)

Nosilac projekta: Neđeljko Moric


16.08.2010.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT  IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA SA NAMJENOM STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I SKLADIŠTE SA KANCELARIJSKIM PROSTOROM (preuzmi)

Nosilac projekta:  Milivoje Kosović


11.06.2010.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZRADU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA (preuzmi)

Nosilac projekta: Aniskin Mihail


03.03.2010.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZRADU PROJEKTA KONSTRUKTIVNE SANACIJE KAMENOG MOSTA KOD CITADELE U HERCEG NOVOM (preuzmi)

Nosilac projekta: JP „Morsko dobro“


03.03.2010.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA „ POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE  OTPADNIH VODA U  HERCEG NOVOM“ (preuzmi)

Nosilac projekta: Opština Herceg Novi

14.05.2009.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA  TURISTIČKI OBJEKAT – APARTMANSKOG TIPA (preuzmi)

Nosilac  projekta: Petar Trojanović


10.04.2009.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA  PRIVREMENI OBJEKAT POLIGONU FABRIKU BETONA AB 35 (preuzmi)

Nosilac  projekta:Energoprojekt visokogradnja  A.D Poslovna jedinica Herceg Novi

 08.09.2008.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA  PRIVREMENI  OBJEKAT AUTOPRAONA (preuzmi)

Nosilac  projekta: Davor Gnjidić


10.07.2008.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA  POSLOVNI OBJEKAT SA NAMJENOM AUTOCENTAR (preuzmi)

Nosilac  projekta: Dejan Radulović


16.06.2008.

OBAVJEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PRIVREMENI  POSLOVNO – PROIZVODNI OBJEKAT Farma koka nosilja (preuzmi)

Nosilac  projekta:Miloš Murišić