grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Oglasna tabla Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju

Poštovani  posjetioci,

na ovoj stranici možete pregledati javne pozive, obavještenja i rješenja Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, koji se objavljuju po članu 87, stav 2 , Zakona o upravnom postupku, a u cilju javnog obavještavanja.

Dokumenta se sortiraju hronološki, sa istaknutim datumom njegove objave.


 

Poziv za dopunu podneska na ime: Patlavskij Aleksey i Sekerin Evgenij, broj: 02-3-361-UP I-256/2018,  20.04.2018

 
Rješenje o prekidu postupka legalizacije broj: 02-3-361-308-2017,  08.03.02.2018
 
Poziv upućen na ime: Palandačić Roksanda, broj: 02-3-361-100-2017-1/11,  23.02.2018
Poziv upućenna ime: Bujanović Jana i Bego Jovana, broj: 02-3-361-100-2017-1/11, 23.02.2018

 

 

Lokalni objekti od opšteg interesa

 

 

Lokalni objekti od opšteg interesa - odluke 2017. godina (.rar)


Lokalni objekti od opšteg interesa - odluke 2018. godina (.rar)


Lokalni objekti od opšteg interesa - odluke 2019. godina (.rar)


 

ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake "A4", opština Herceg Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)

Оdluka o utvrđivanju lokacije, (.pdf, 89 kB)

Programski zadataka sa elementima UTU, (.pdf, 556 kB)


ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake "A3", opština Herceg Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)

Оdluka o utvrđivanju lokacije, (.pdf, 89 kB)

Programski zadataka sa elementima UTU, (.pdf, 556 kB)


ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake "A2", opština Herceg Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)

Оdluka o utvrđivanju lokacije, (.pdf, 89 kB)

Programski zadataka sa elementima UTU, (.pdf, 556 kB)


ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake "A1", opština Herceg Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)

Оdluka o utvrđivanju lokacije, (.pdf, 89 kB)

Programski zadataka sa elementima UTU, (.pdf, 556 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture "Đenovići - Marići" u Đenovićima, kao lokalnog objekta od opšteg interesa, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 048/16 od 09.12.05.2016)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa - objekta ruralnog razvoja, turističko-ruralnog kompleksa "Klub zdravlja i uživanja" na lokaciji koja se sastoji od kat.parcele br. 1945/1 K.O. Podi, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 36/16 od 26.07.05.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 157 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 138 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju distributivne mreže naponskog nivoa od 10 KV "Klinci - Mrkovi", kao i lokalnog objekta od opšteg interesa Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 32/16 od 26.07.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 40 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 552 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa - mjesne kapele u Đenovićima, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 32/16 od 25.07.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 39 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 169 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice DTS 10/0,4 KV, 1x630 kVA, "Trebesin" sa priključnim 10kV kablom u Trebesinu, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 27/16 od 10.06.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 97 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 150 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice DTS 10/0,4 KV, 1000KVA, "Gea Invest" sa priključnim 10kV kablom u Đenovićima, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 27/16 od 10.06.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 149 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 168 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - lokalne saobraćajnice dužine cca 6 km i širine putnog profila 6,0 m, na Luštici, od postojećeg puta Rose - Krašići do postojećeg puta Babunci - Krašići, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 27/16 od 10.06.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 150 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 140 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa - mosta na potoku Nemila kao i pristupnih saobraćajnica ka mostu u Meljinama, Opština Herceg-Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 27/16 od 10.06.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 94 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 152 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju Parohijalnog doma Srpske pravoslavne parohije Kućanske, kao i lokalnog objekta od opšteg interesa ("Sl. list CG - op.pr" , br. 21/16 od 11.05.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 68 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 340 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice MBTS 10/0,4 KV, 2x1000KVA, "Barington" u Meljinama, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 21/16 od 11.05.2016. god .)


Odluka o izradi SPU na životnu sredinu za DUP „Solila“ u Igalu

ZahvatSolila21032016Iz Sekretarijata za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine obavještavaju da je donijeta Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan „Solila“ u Igalu.

Opširnije...

SPU za Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljovodonika na Jadranu Republike Hrvatske

barka64 sIz Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine obavještavaju da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma, imajući u vidu moguće značajne prekogranične uticaje Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljenvodonika na Jadranu Republike Hrvatske,  dostavilo na uvid Stratešku procjenu uticaja na okolinu za Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljovodonika na Jadranu Republike Hrvatske.

Opširnije...

Javna knjiga procjena uticaja projekata na životnu sredinu

 

Poštovani posjetioci,

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 14/07 od 21.12.2007.) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja u vidu javne knjige.