logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Предсједник Општине

Предсједник општине: Стеван Катић

звање: дипл. економиста

(изабран на I редовној сједници Скупштине општине Херцег-Нови, одржаној 08.06.2017. године)

Биографија

Стеван Катић рођен је у Херцег-Новом 1980. године и своју судбину везао је за наш град. У родном граду је завршио основну и средњу школу. Дипломирани је економиста.

Као успјешан дипломац наставља своје образовање као магистрант на заједничком студијском програму Економског факултета Универзитета у Новом Саду и Факултета за логистику Универзитета у Марибору, на смјеру „Логистика система у економији“.

Као допуну школовања, завршио је и Школу демократског руковођења.

Дуги низ година обављао је руководеће функције у приватном сектору гдје је за свој рад награђиван више пута. Биран је да обавља послове у органима локалне самоуправе на мјестима начелника Службе заштите и спашавања и потпредсједника Општине Херцег-Нови.

За одборника Скупштине Општине Херцег-Нови, биран је у два наврата. Изабран је за предсједника Општинског одбора Демократа Херцег-Нови, као и за члана Предсједништва Демократске Црне Горе. Ожењен је супругом Сандром.

Списак свих начелника – предсједника општине нашег града,  од 1865. године до данас


Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/11 од 13.05.2011.)

  

Предсједник Општине

Члан 57

Функција предсједника општине је професионална.

Предсједник општине бира се на период од 4 године.

Предсједника општине бира Скупштина из редова кандидата изборне листе која је на изборима ушла у Скупштину Општине са најмање једним мандатом, већином гласова укупног броја одборника.

Право предлагања кандидата за предсједника Општине има најмање ¼ одборника.

У погледу услова за избор предсједника општине, примјењују се одредбе Закона којим се уређује избор одборника и посланика.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58

Кандидата за предсједника општине може да предложи најмање једна четвртина одборника у скупштини општине.

Предлог садржи име и презиме кандидата, кратку биографију и образложење кандидатуре, као и писмени пристанак кандидата за кандидатуру.

Предлог кандидата за предсједника општине подноси се предсједавајућем у писаном облику.

Предсједник скупштине доставља одборницима све примљене предлоге кандидата за предсједника општине.

О предлогу кандидата отвара се претрес.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58а

Ако има више предлога кандидата, предсједавајући утврђује листу кандидата.

Редосљед на листи кандидата утврђује се по азбучном реду презимена кандидата.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58б

Предсједник општине бира се јавним гласањем.

Ако је за предсједника предложено више кандидата избор се врши тајним гласањем.

Тајним гласањем за избор предсједника општине руководи предсједавајући коме у раду помаже секретар скупштине и два одборника из двије најбројније странке или коалиције.

Одборници из става 3 овог члана не могу бити предсједнички кандидати."

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58в

Тајно гласање врши се гласачким листићима.

На гласачком листићу кандидати се наводе редосљедом утврђеним у листи кандидата. Испред имена сваког кандидата ставља се редни број.

Гласачки листићи су исте величине, облика и боје и на сваком је утиснут печат скупштине општине.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58г

Сваки одборник, по прозивци, добија гласачки листић.

Пошто утврди да су одборници добили гласачке листиће, предсједавајући даје потребна обавјештења о начину гласања и одређује вријеме гласања.

Одборник гласа заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога гласа.

Одборник лично ставља пресавијени гласачки листић у гласачку кутију.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58д

По завршеном гласању приступа се утврђивању резултата гласања.

Резултат гласања утврђује се на основу предатих гласачких листића.

Предсједавајући објављује колико је одборника примило гласачки листић, колико је одборника гласало, колико је неважећих гласачких листића, колико је поједини кандидат добио гласова и који је кандидат изабран за предсједника.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58ђ

Неважећим гласачким листићем сматра се: непопуњен гласачки листић, листић на коме је заокружен редни број испред имена више кандидата или листић који је попуњен тако да се не може утврдити за кога је одборник гласао."

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58е

Ако ниједан кандидат за предсједника општине није добио потребну већину, гласање се понавља између два кандидата који су добили највећи број гласова.

Ако ни у поновљеном гласању предсједник општине није изабран, понавља се поступак избора.

Ако су за предсједника општине предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину гласова, понавља се поступак избора.

У поновљеном поступку предлажу се нови кандидати.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58ж

За предсједника општине је изабран кандидат који је добио већину гласова укупног броја одборника у скупштини.

Предсједнику општине који је изабран из реда одборника, избором на функцију предсједника општине престаје мандат одборника.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 58з

Предсједник општине даје пред Скупштином свечану изјаву:

"Свечано се обавезујем да ћу дужност предсједника Општине обављати у складу са Уставом, Законом и Статутом општине."

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 59

Предсједник Општине обавља послове утврђене Законом и овим статутом.

Послови Предсједника Општине су:

- представља и заступа Општину;

- предлаже прописе и друге акте које доноси Скупштина,као и начин рјешавања појединих питања из надлежности Скупштине;

- стара се и одговоран је за извршавање Закона, других прописа и општих аката као и за спровођење стратешких докумената од државног значаја;

- стара се и одговоран је за извршавање пренешених послова;

- доноси одлуку о организацији и начину рада локалне управе, по прибављеном мишљењу главног администратора и даје сагласност на акте о унутрашњој организацији и систематизацији послова органа локалне управе;

- именује и разрјешава подпредсједника општине и главног администратора, уз сагласност Скупштине;

- именује и разрјешава старијешину органа локалне управе, стручне и друге службе, директора агенције и менаџера;

- подноси Скупштини извјештај о свом раду и раду органа локалне управе и служби најмање једном годишње;

- усмјерава и усклађује рад органа локалне управе, јавних служби и агенција, чији је оснивач Општина - ради ефикаснијег остваривања њихове функције и квалитетнијег пружања јавних услуга, о чему доноси одговарајућа акта;

- врши надзор над радом локалне управе;

- доноси акта из своје надлежности и акте у извршавању пренесених и повјерених послова, уколико посебним прописом није друкчије одлучено;

- одговоран је за извршавање одлука и других аката који доноси Скупштина и доноси акта за њихово извршење;

- доноси акте којима обезбјеђује извршење Буџета Општине;

- доноси одлуку о располагању средствима текуће буџетске резерве, у складу са Законом и овим статутом;

- стара се о уредном и правилном коришћењу општинске имовине;

- уручује јавна признања;

- врши и друге послове у складу са Законом и овим статутом.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 31/2006

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 60

Предсједник Општине, привремено, доноси акте из надлежности Скупштине, уколико Скупштина није у могућности да се састане, или је на други начин онемогућен њен рад, ако је њихово доношење од интереса за остваривање права и слобода грађана.

Изузетак од права из става 1. овог члана чине акта за чије је доношење потребна већина, односно двије трећине укупног броја одборника.

Предсједник је обавезан да акт из става 1. овог члана поднесе на сагласност Скупштини на првој наредној сједници у року који није дужи 6о дана.

Ако Скупштина не да сагласност на акт или га предсједник не поднесе Скупштини на сагласност тај акт престаје да важи даном завршетка сједнице Скупштине, а Скупштина цијени и утврђује мјере ако су тим актом настале штете по локално становништво.

Члан 61

За вршење послова из своје надлежности предсједник општине одговара Скупштини.

За вршење пренесених и повјерених послова, предсједник Општине одговоран је Влади Црне Горе о чему Влада обавјештава Скупштину општине и предлаже предузимање одређених мјера.

У колико се не предузму предложене мјере, Влада ће упозорити Скупштину општине на последице и предузети друге активности у складу са својим овлашћењима.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 62

Предсједнику општине престаје мандат прије истека времена на које је изабран: разрјешењем од стране Скупштине општине, разрјешењем од стране Владе, подношењем оставке и по сили закона.

Престанак мандата предсједника општине због подношења оставке и по сили закона констатује се актом Скупштине.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

НАЧИН И ПОСТУПАК РАЗРЈЕШЕЊА ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан 63

Скупштина може разријешити предсједника општине ако:

- у прописаном року не предложи буџет и завршни рачун;

- не обезбиједи спровођење развојних планова и програма;

- не поднесе скупштини извјештај о свом раду и раду органа локалне управе и служби;

- не извршава судске одлуке;

- не обезбиједи вршење других послова из надлежности општине утврђених законом, Статутом и другим прописима.

Предлог за разрјешење предсједника општине може поднијети најмање 1/3 одборника Скупштине.

Предсједник општине има право да се на сједници скупштине изјасни о поднијетом предлогу.

Скупштина о предлогу за разрјешење предсједнка општине одлучује у року од 30 дана од дана подношења предлога, већином гласова укупног броја одборника.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 63а

Предлог за разрјешење предсједника општине може да поднесе најмање једна трећина одборника у скупштини.

Предлог се подноси предсједнику скупштине у писаном облику.

Предлог мора садржати разлоге због којих се предлаже разрјешење предсједника општине прије истека мандата, у складу са законом.

Предсједник скупштине поднесени предлог доставља одборницима.

О предлогу за разрјешење се отвара претрес.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 63б

Предсједник општине има право да се на сједници скупштине изјасни о поднијетом предлогу.

Скупштина о предлогу за разрјешење предсједника општине одлучује у року од 30 дана од дана подношења предлога, већином гласова укупног броја одборника јавним гласањем.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 63в

Влада може разријешити предсједника општине, ако предсједник општине, у времену дужем од шест мјесеци, не врши своје надлежности.

Сматра се да предсједник општине не врши послове из своје надлежности ако не обезбиједи: извршавање закона, других прописа и општих аката, спровођење стратешких докумената од државног значаја и не врши друге послове из своје надлежности, чиме се онемогућава остваривање људских слобода и права.

Ако предсједник општине не врши послове из става 2 овог члана, Влада ће га упозорити да у одређеном року предузме мјере за вршење послова из своје надлежности, о чему ће обавјестити Скупштину.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове локалне самоуправе, разријешити предсједника општине ако предсједник општине, и након упозорења из става 3 овог члана, не обезбиједи вршење послова из своје надлежности.

Уз предлог из става 4 овог члана, министарство доставља и изјашњење предсједника општине.

Против одлуке Владе о разрјешењу предсједника општине, предсједник општине може поднијети тужбу Управном суду Црне Горе.

Поступак по тужби је хитан.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 64

Брише се.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 65

У случају престанка мандата предсједника општине функцију предсједника до избора новог предсједника општине врши потпредсједник општине

Ако општина има више потпредсједника у случају из става 1 овог члана, функцију предсједника општине до избора новог предсједника врши најстарији потпредсједник.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 65

У случају престанка мандата предсједника општине функцију предсједника до избора новог предсједника општине врши потпредсједник општине

Ако општина има више потпредсједника у случају из става 1 овог члана, функцију предсједника општине до избора новог предсједника врши најстарији потпредсједник.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011