logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Кабинет Предсједника општине

в.д. начелника: Владимир Арсић
звање: дипл. инж. електронике и телекомуникација
тел: 031 350-625, 031 321-564
факс: 031 323-517
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Кабинета предсједника општине образују се у оквиру Кабинета:
 
Канцеларија за међународну сарадњу

 

Служба за информисање

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Кабинету Предсједника Општине Херцег-Нови, Oбјављено дана 12.02.2018. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Кабинету Предсједника Општине Херцег-Нови, Oбјављено дана 04.07.2018. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Кабинету Предсједника Општине Херцег-Нови, Oбјављено дана 02.03.2018. године

 

Програм стручног оспособљавања и усавршавања у Општини Херцег-Нови, 13.02.2018. године

 

 


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)

Члан  25

Кабинет предсједника општине обавља стручне, информативно-аналитичке, административне и друге послове за предсједника и потпредсједнике општине, а нарочито:

 • Припремање одлуке, рјешења и других аката које доноси предсједник у спровођењу функције извршног органа општине и у извршавању пренесених и повјерених послова;

 • Припремање аката које доноси предсједник, а којима се обезбјеђује извршење Буџета општине;

 • Разматрање нацрта и предлоге прописа и других аката које доноси Скупштина, а чији је предлагач предсједник општине и доставља стручна мишљења о истим;

 • Учествовање у изради прописа којима се уређује организација и начин рада органа управе;

 • Утврђивање кадровског плана;

 • Учествовање и давање стручних мишљења у вези са израдом развојног програма општине;

 • Учествовање у изради програма рада Скупштине општине;

 • Припремање извјештаја о раду предсједника општине и остваривању функција локалне самоуправе на основу претходно достављених извјештаја органа локалне управе и јавних служби;

 • Праћење реализације закључака и налога предсједника општине у остваривању његове извршне функције упућених органима локалне управе;

 • Припремање стручних мишљења предсједнику општине у вези са усмјеравањем и усклађивањем рада органа локалне управе, јавних служби и установа чији је оснивач општина ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга и припрема акте из ове области из надлежности Предсједника;

 • Припремање аката из области вршења надзора Предсједника општине над радом локалне управе;

 • Припремање и организовање састанака Колегијума предсједника општине; израду записника са Колегијума Предсједника општине, праћење реализације аката и налога Предсједника општине као и закључака са Колегијума Предсједника, давање стручних мишљења органима локалне управе у остваривању функција локалне управе, чување изворника свих аката које доноси Предсједник општине; припремање састанака предсједника и потпредсједника општине и стара се о реализацији закључака са тих састанака;

 • Организовање и реализацију пријема грађана и заинтересованих субјеката код Предсједника Општине у вези са остваривањем њихових права;

 • Вршење послове превођења дописа, докумената и других аката прослијеђених Предсједнику општине;

 • Припремање саопштења за јавност и информисање медија о раду органа локалне управе по налогу Предсједника општине и обезбјеђује лекторско и методолошко јединство и исправност у поступку доношења и израде аката и других материјала прије коначне обраде, доношења и објављивања свих писаних докумената ( аката) локалне управе;

 • Вршење протоколарних послова за потребе предсједника општине, организовање послова око прославе 28. октобра, Дана Општине Херцег Нови;

 • Обављање послова у вези са остваривањем сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, државним и правосудним органима, општинама Црне Горе и другим општинама и градовима у иностранству, вршење послова у вези са остваривањем прекограничне и друге међународне сарадње и припремање односно учествовање у припреми пројекта из ове области, остваривање свих облика сарадње са институцијама и тијелима Европске уније, представницима државних и локалних власти у иностранству, амбасадама и другим предствништвима страних држава у Црној Гори, припрема састанке предсједника општине са представницима других држава и локалних власти из других држава и активно улчествује у раду;

 • Поступање по представкама и притужбама грађана и правних лица на рад органа локалне управе;

 • Утврђивање чињеница у вези са основаности представки и притужби и припрема одговоре за Предсједника општине, обавља сарадњу са пословним банкама и другим финансијским институцијама;

 • Управљање кадровима које се остварује кроз спровођење закона и других прописа о локалним службеницима и намјештеницима, израду прописа из области службеничких и намјештеничких односа, праћење оцјењивања рада службеника и намјештеника, припрему програма усавршавања службеничког кадра и приправника након сагледавања и анализирања потребе органа за усавршавањем и обуком, организовање обука и усавршавања, координацију активности око обуке запослених кроз сарадњу са државним органом Управе за кадрове и Заједницом општина, припрему извјештаја и информација у области управљања кадровима, успостављање централне кадровске евиденције,евиденција интерног тржишта рада, службеника на располагању, програма посебног стручног оспособљавања, сарадњу са Службом за заједничке послове и информационе системе ради успостављања централне кадровске евиденције, сарадњу са Секретаријатом за финансије;

 • Вршење послова везаних за примјену Закона о државним службеницима и намјештеницима, израда интерних прописа и процедуза везаних за права из области рада,спровођење поступка јавног оглашавања слободних радних мјеста и њихова реализација, доношење рјешења о заснивању, престанку радног односа и распоређивању службеника и намјештеника, ријешавање о правима и обавезама запослених, праћење рада приправника, као и вршење свих административно-стручних послова у вези праћења стања из радног односа и у вези са радним односом, као што су евиденције, извјештаји, пријаве и одјаве у вези радног односа и престанка радног односа;

 • Евидентирање долазака и одлазака на посао и са посла као и излазака током радног времена ради сачињавања листе радних сати и обраде података за обрачун зарада запослених и достављање листа органу надлежном за послове финансија;

 • Предузимање активности у вези са реорганизацијом и рационализацијом локалне управе у сарадњи са надлежним органом управе;

 • Учествује у припреми кадровског плана;

 • Вршење других послова које јој повјери предсједник општине у спровођењу функције извршног органа у складу са Законом, Статутом и другим прописима.