logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Утицај пројеката на животну средину

 

Поштовани посјетиоци,

На овој страници можете погледати обавјештења о пријему захтјева за одлучивањем о потреби процјене утицаја пројеката на животну средину, као и одговарајућа рјешења. Такође, можете сазнати све о поступку одлучивања о потреби процјене утицаја пројеката на животну средину, тј. о процедури добијањa еколошке сагласности.
 
                 

1. Обавјештења о пријему захтјева

2. Рјешења                           
 
Процедура  добијањa еколошке сагласности


Сходно Закону о процјени утицаја на животну средину за све пројекте за које је за издавање документације за градњу надлежна локална управа, а предвиђени су посебни услови за заштиту животне средине, што је у складу са Уредбом о пројектима за које се врши процјена утицаја на животну средину, сагласност на процјену утицаја на животну средину даје Секретаријат за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. Стога  обавјештавамо инвеститоре да користећи се информацијама доступним на сајту благовремено започну процедуру добијања еколошке сагласности, која чини саставни дио документације за издавање рјешења о грађевинској дозволи.

  • ЗАКОН О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ („Службени лист РЦГ“, број 80/05,40/10)
  • УРЕДБА О ПРОЈЕКТИМА ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  („Службени лист РЦГ“, број 20/07)

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА

I фаза - Поступак одлучивања о потреби процјене утицаја

На основу члана 10 став 3 Закона о процјени утицаја на животну средину ("Службени лист РЦГ", број 80/05), Министарство туризма и заштите животне средине, доноси ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ("Сл. лист Црне Горе", бр. 14/07 од 21.12.2007)

Овим правилником ближе се прописује садржај документације коју носилац пројекта подноси уз захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја.

Пројекти за које се може захтијевати процјена утицаја на животну средину утврђени су у Листи ИИ Уредбе о пројектима за које се врши процјена утицаја на животну средину.

II фаза - Поступак одређивања обима и садржаја елабората о процјени утицаја на животну средину (није обавезна )

На основу члана 15 став 3 Закона о процјени утицаја на животну средину ("Службени лист РЦГ", бр. 80/05), Министарство туризма и заштите животне средине, доноси ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЕЛАБОРАТА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ("Сл. лист Црне Горе", бр. 14/07 од 21.12.2007)

Овим правилником ближе се прописује садржај документације коју носилац пројекта подноси уз захтјев за одређивање обима и садржаја елабората о процјени утицаја на животну средину.     Сходно члану 15 став 1 Закона о процјени утицаја носилац пројекта може поднијети захтјев за одређивање обима и садржаја.

III фаза - Поступак давања сагласности на елаборат о процјени утицаја на животну средину

Сходно члану 17  Закона о процјени утицаја носилац пројекта подноси захтјев за давање сагласности на елаборат надлежном органу.

Уз захтјев из става 1 овог члана носилац пројекта подноси елаборат.

Ако је надлежни орган одлучивао о обиму и садржају елабората, носилац пројекта је дужан да захтјев за давање сагласности поднесе надлежном органу најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке о обиму и садржају елабората.

Ако носилац пројекта из става 3 овог члана поднесе захтјев за давање сагласности по истеку прописаног рока, надлежни орган ће одлучити о поднијетом захтјеву у зависности од околности сваког конкретног случаја.

На основу члана 18 став 6 Закона о процјени утицаја на животну средину ("Службени лист РЦГ", број 80/05), Министарство туризма и заштите животне средине, доноси ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ ЕЛАБОРАТА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   ("Сл. лист Црне Горе", бр. 14/07 од 21.12.2007)

Овим правилником ближе се прописује садржај елабората о процјени утицаја на животну средину.

УЧЕСТВУЈТЕ У ЈАВНОМ УВИДУ

Сходно Закону о процјени утицаја на животну средину, надлежни орган има обавезу да јавност и заинтересоване органе и организације обавјештава о свим поднијетим захтјевима и одлукама који се односе на процјену утицаја на животну средину.

На основу члану 29  Закона о процјени утицаја на животну средину надлежни орган има обавезу да јавност обавјештава о свим поднијетим захтјевима који се односе на процјену утицаја на животну средину. Обавјештења о поднијетим захтјевима, јавном увиду и  јавној расправи  биће објављивана у дневном  листу  "Дан" и  на сајту Општине Херцег Нови.    Заинтересоване органе и организације надлежни орган обавјештава преко поште, путем телефакса и електронским путем.