logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за финансије

Старјешина органа: Ирена Вучковић

звање: дипл. економисткиња

 

тел/факс: 031 323-512

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, Oбјављено дана 12.02.2018. године

 


 

  Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 16.02.2017) 

Члан 17

Секретаријат за финансије врши пословове управе који се односе на :

 

  • Израду Одлуке о нацрту буџета општине; нацрта измјена и допуна Буџета општине уз анализу захтјева потрошачких јединица за додјелу буџетских средстава, утврђивање и спровођење фискалне политике Општине; припрему извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и расходи за наредну годину које утврђује предсједник општине; израду Стручног упутства о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања буџета; прописивање ближег садржај и форме захтјева за додјелу буџетских средстава; израду нацрта Одлуке о привременом финансирању; праћење коришћења одобрених средстава потрошачких јединица по динамици коју одобри предсједник општине; припрему планова извршења буџета, завршног рачуна буџета, одлуке о задуживању Општине Херцег Нови; расписивање општинског зајма; послове увођења општинског самодоприноса; прибављање мишљења Министарства финансија на предложени ниво и структуру потрошње, политику зарада, капиталне издатке, изворе финансирања, ниво суфицита и дефицита, управљање дугом насталим по основу датих гаранција и узетих зајмова и анализира задуженост, успоставља и води централну евиденцију зарада запослених у органима локалне управе и самоуправе општине Херцег Нови и податке доставља Министарству финансија, пружање савјета о буџетским питањима потрошачким јединицама и органима локалне самоуправе, планирање и успостављање система фин. управљања и контрола, извјештавање о спровођењу планираних активности у успостављању и развоју система фин. управљања и контрола, праћење и анализа фин. извјештаја јавних служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;

  • Управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима и вођење евиденције о постојећем дугу општине; одобравање, отварање подрачуна и ближе одређивање начина коришћења ових рачуна; вођење главне књиге трезора и помоћне књиге; обављање финансијског планирања и управљање готовинским средствима; вршење контроле расхода и извршавање буџета; обрачунавање и исплату зараде и накнаде службеника органа и служби, као потрошачких јединица, вођење централне евиденције зарада запослених и достављање података надлежном министарству; управљање дугом и анализирање задужености; обављање буџетског рачуноводства и извјештавање; припрема редовних финансијских извјештаја; осигурање запослених, управљање донацијама;

  • Учешће у припреми прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализирању ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике; припрему информативних и других стручних материјала за предсједника општине и Скупштину; припрему стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа у овој области; Припремање предлога плана јавних набавки за општину, вођење цјелокупног поступка јавних набавки за све органе локалне управе у складу са законом, вођење евиденције јавних набавки и сачињавање извјештаја о реализованим јавним набавкама на годишњем нивоу;

  • Остваривање сарадње са невладиним организацијама;

  • Рјешавање  по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга рада Секретаријата;

  • Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.

  • Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Секретаријата који се односи на јавне набавке образује се у оквиру Секретаријата Служба за јавне набавке.