• Потврда да није власник некретнина на територији општине Херцег Нови (Катастар) као ни чланови његове породице
  • Увјерење да нису порески обвезници пореза на непокретност
  • Потврда о пребивалишту

У сљедећим случајевима плаћа се умањена накнада и она од пуног износа утврђене накнаде износи:

1. 30% за стамбене објекте у својини инвеститора, ако се изградњом рјешава стамбено питање, до 150 m2.

Као доказ да рјешава стамбено питање инвеститор за себе и чланове своје породице са којима живи прилаже:

- потврду о пребивалишту издату од Управе полиције Херцег Нови,

- потврду да ни он ни чланови породице са којима живи нијесу посједовали стамбени објекат на подручју Општине Херцег Нови у посљедњих 5 година издату од Управе за некретнине ПЈ Херцег Нови,

- потврду да нијесу порески обвезници издату од Управе локалних јавних прихода Општине Херцег Нови.

2. 50% код изградње пословног простора до 50 m2 у саставу стамбеног објекта инвеститора ако инвеститор тиме рјешава питање запослења.

Као доказ да рјешава питање запослења инвеститор доставља:

- потврду о пребивалишту издату од Управе полиције Херцег Нови,

- потврду да не посједује некретнине на подручју Општине Херцег Нови издату од Управе за некретнине ПЈ Херцег Нови,

- потврду да није запослен издату од Бироа рада Херцег Нови.