zgradaohn2022Расписан је други Јавни позив за давање у закуп локација за постављање привремених објеката путем јавног надметања.

Ријеч је о локацијама за 8 билборда (Игало, Топла, Мељине и Баошићи) и локацији за постављање привременог објеката типа – станица јавног градског превоза са киоском, у периоду од 01.07.2023.– 01.07.2024.године.
Заинтересована лица могу извршити увид у предметне локације у канцеларији број. 88 на трећем спрату – Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака. Уговором о закупу ће се посебно дефинисати обавеза закупца да локацију и објекат одржава у исправном стању, те да закупнину плати одмах по закључењу уговора о закупу.
Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег-Нови, број: 510-208-95, уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“.
Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу:
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ (са назнаком „ПРИЈАВА ЗА НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ – НЕ ОТВАРАЈ), закључно са 30.06.2023.године до 14.00 часова док траје пријем писмена у Грађанском бироу Општине Херцег Нови.
Јавно надметање - аукција ће се одржати дана 03.07.2023.године са почетком у 9.00 часова у великој сали Општине Херцег-Нови у присуству пријављених и регистрованих учесника за надметање. Регистрација учесника ће се обавити 03.07.2023.године у великој сали Општине Херцег Нови са почетком у 8:45 часова.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег-Нови у вријеме пријема странака (7.30-11.00 часова).
О детаљима и условима више у Јавном позиву.