zgradaohn2022

Расписан је трећи Јавни позив за давање у закуп локација за постављање привремених објеката путем јавног надметања. Ријеч је о локацијама за 3 билборда у Игалу, у периоду од 01.07.2023. до 01.07.2024.године.

Заинтересована лица могу извршити увид у предметне локације у канцеларији број. 88 на трећем спрату – Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови, у вријеме пријема странака. Уговором о закупу ће се посебно дефинисати обавеза закупца да локацију и објекат одржава у исправном стању, те да закупнину плати одмах по закључењу уговора о закупу.

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег-Нови, број: 510-208-95, уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“.

Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу:

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ (са назнаком „ПРИЈАВА ЗА НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ  – НЕ ОТВАРАЈ), закључно са 12.07.2023.године до 14.00 часова док траје пријем писмена у Грађанском бироу Општине Херцег-Нови.

Јавно надметање - аукција ће се одржати дана 17.07.2023.године са почетком у  9.00 часова у великој сали Општине Херцег-Нови у присуству пријављених и регистрованих учесника за  надметање. Регистрација учесника ће се обавити 17.07.2023.године у великој сали Општине Херцег-Нови са почетком у 8:45 часова.

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег-Нови у вријеме пријема странака (7.30-11.00 часова).

О детаљима и условима више у Јавном позиву.