Gbiro03072020Јуче усвојеном Одлуком о локалним администативним таксама смањене су таксе за више списа и радњи пред органима локалне управе.

Тако ће, примјера ради, грађани по новој Одлуци за издавање захтјева, молби, предлога, пријава и других поднесака сада плаћати 2 еура, умјесто 5 колико је раније износила такса за ове радње. Таксе за рјешење о потреби израде елабората о процјени утицаја на животну средину и рјешење о обиму и садржају тог елабората сада су 10 умјесто 50 еура, а за давање сагласност на тај елаборат 20 умјесто 50 еура.

Новом Одлуком умањене су таксе за разне врсте поднесака, опомене, рјешења, увјерења, овјере, преписе и преводе - тарифни бројеви 1-11, у складу са Законом. Остали тарифни бројеви су смањени или су остали на досадашњем нивоу.

Обзиром да су новом Одлуком умањене ставке које чине највећи удио прихода локалних административних такси, планирани приход буџета Општине Херцег Нови по овом основу по одређеним тарифама биће умањен за око 38%, стоји у образложењу Одлуке која је усвојена на 13. редовној сједници Скупштине општине Херцег Нови.

Нова одлука донесена је у складу са Законом о административним таксама који је усвојен прошле године, а сагласност на њу дало је Министарство финансија Црне Горе. У поступку припреме Нацрта Одлуке обављене су консултације са Заједницом општина као и органима локалне управе имајући у виду њихове надлежности и врсте аката које доносе.

Одлука о локалним административним таксама Општине Херцег Нови ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Црне Горе, а таксена обавеза која је настала до момента њеног ступања на снагу плаћаће се у складу са старом одлуком.