ZOHNjun2022

Служба за јавне набавке Општине Херцег-Нови овим путем обавјештава све привредне субјекте да су на снагу ступиле Измјене Закона о јавним набавкама, Правилника о начину спровођења једноставних набавки и Правилника о измјени правилника о садржају понуде у поступку јавне набавке.

Из наведених законских одређења, произилази следеће:

- привредни субјекти који су заинтересовани да учествују у поступку јавне набавке као понуђачи, дужни су да уз пријаву или понуду доставе Изјаву привредног субјекта попуњену траженим информацијама и подацима и ВЕРИФИКОВАНУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОТПИСОМ, те да изјаву сачињену на овај начин достави уз понуду путем ЦЕЈН-а. Уколико Изјава привредног субјекта није верификована електронским потписом третираће се као неисправна.

- привредни субјекти који су заинтересовани да учествују у поступку као понуђачи, по правилу, достављају путем ЦЕЈН-а гаранцију понуде верификовану електронским потписом. Међутим, у случају да привредни субјекат не може да прибави гаранцију понуде у електронском облику, исту може да приложи путем ЦЕЈН-а као копију, уз обавезу достављања оригинала гаранције, препоручено поштом или непосредно на архиви наручиоца. У овом случају, наручилац је дужан да сачини потврду о уредном пријему гаранције понуде и да путем ЦЕЈН-а потврду приложи уз записник о отварању понуда на дан отварања понуда.

За све додатне информације, привредни субјекти се могу обратити путем телефона бр. 031/323-781, односно e-mail адресе: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Обавјештење (.pdf)