zgradaohn2022

Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег-Нови расписала је јавни позив за давање у закуп локација за постављање привремених објеката путем јавног надметања. Ријеч је о локацијама за 17 билборда у Суторини, Игалу, на Топлој, Подима и у Баошићима, затим за угоститељску терасу са витрином у Игалу, те аутобуско стајалиште са киоском на Топлој, а период закупа је од 1. јула 2023. до 1. јула 2024. године.

Заинтересована лица могу обавити увид у предметне локације у канцеларији број. 88, на трећем спрату – Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови, у вријеме пријема странака. Уговором о закупу ће се посебно дефинисати обавеза закупца да локацију и објекат одржава у исправном стању, те да закупнину плати одмах по закључењу уговора о закупу.

Право учешћа на јавном надметању имају физичка и правна лица која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег-Нови, број: 510-208-95, уз напомену да је уплата на име „депозита за учешће на јавном надметању“.

У понуди и на коверти је потребно навести за коју локацију се понуда подноси, са редним бројем локације и тип привременог објекта. Уколико једно лице жели да достави понуде за више локација, за сваку се доставља посебна понуда.

Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу:

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ (са назнаком „ПРИЈАВА ЗА НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ  – НЕ ОТВАРАЈ), закључно са 16.06.2023.године до 14.00 часова док траје пријем писама у Грађанском бироу Општине Херцег-Нови.

Јавно надметање - аукција ће се одржати 19.06.2023.године са почетком у 9.00 часова у великој сали Општине Херцег-Нови у присуству пријављених и регистрованих учесника за  надметање.

Надметање ће водити Комисија коју именује предсједник Општине Херцег-Нови. Регистрација учесника ће се обавити 19.06.2023.године у великој сали Општине Херцег-Нови са почетком у 8:45 часова.

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег-Нови у вријеме пријема странака (7.30 - 11.00 часова), или путем e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

О детаљима и условима више у Јавном позиву.