zgradaohn2022Из Мјесне заједнице Кумбор објавили су јавни позив за давање у закуп пословног простора који се налази у Кумбору, на кат.парц. 270 КО Кумбор лн.166 површине 389 м2.

Рок за достављање понуда је петак, 17. мај 2024. године.
Објекат се издаје се у закуп на период од једне године са могућношћу продужења. Право учешћа имају правна и физичка лица. Почетна цијена закупа је 1.200 еура мјесечно, односно 14.400 еура годишње.
Издавање у закуп ће се обављати прикупљањем затворених писаних понуда.
На коверти у којој се налази понуда мора писати „Понуда-не отварај“, као и назив предметног простора.
Рок за подношење понуда је осам дана од објављивања јавног позива. Јавни позив ће бити објављен у дневном листу „Дан“, на интернет страници Општине Херцег-Нови и на огласној табли МЗ Кумбор. Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу: МЗ КУМБОР, Кумборских рибара 49 (са назнаком „ПРИЈАВА ЗА НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП– НЕ ОТВАРАЈ), закључно са 17. 5.2024.године, до 14.00 часова.
Детаље можете погледати ОВДЈЕ.