1.Отварање радне књижице:

За отварање радне књижице за држављане Црне Горе, чија је лична карта издата од стране ПЈ Херцег Нови, потребно је:
 • лично попуњен захтјев (добија се уз купљену радну књижицу), 1 примјерак
 • нова радна књижица-потпуно празна
 • лична карта
 • лично присуство
 • увјерење о пребивалишту
 • ако лице није из наше општине, мора донијети оригинал увјерења да нема отворену радну књижицу у својој општини и рјешење ПЈ Херцег Нови о сталном боравку у Херцег Новом 

Не плаћа се административна такса за отварање радне књижице.

2.За отварање радне књижице за странце потребно је:

 • лично попуњен захтјев, у једном примјерку
 • нова радна књижица, која мора да буде празна (непопуњена)
 • важећа путна исправа (пасош или лична карта), на основу које је издата дозвола за запошљавање
 • лично присуство
 • оригинал дозволе за запошљавање, коју издаје Министарство унутрашњих послова Црне Горе
 • оригинал рјешења полиције о одобреном боравку у Црној Гори

Закон о странцима ("Сл. лист Црне Горе", бр. 56/14 од 24.12.2014)

Не плаћа се административна такса за отварање радне књижице за странце.

3.Издавање дупликата радне књижице

 • захтјев (1 примјерак)
 • признаница о плаћеној административној такси Сл. листу Црне Горе да је лице огласило радну књижицу неважећом. Уколико је у међувремену дошло до промјене презимена лица које оглашава радну кљижицу неважећом, потребно је да на уплатници упише презиме на које је изгубљена књижица гласила, као и презиме и име које је сада на снази.
 • радна књижица-потпуно празна
 • лична карта 

Не плаћа се административна такса.

4.Упис квалификације у радној књижици

 • постојећа радна књижица
 • диплома-оригинал на увид или овјерена фотокопија. Уколико је дошло до промјене презимена потребно је доставити и оргиналан извод из матичне књиге вјенчаних на увид
 • уколико је диплома стечена у страној земљи потребно је доставити оригинал рјешења Министарства просвјете Црне Горе о признању исте, као и оригинал дипломе

Не плаћа се административна такса.

5.Промјена презимена, исправка грешки у радној књижици

 • оригинал извода из матичне књиге рођених односно вјенчаних зависно од потребне исправке ( извод не смије бити старији од 6 мјесеци).
 • оригинал рјешења о промјени личног имена или презимена, издатог од стране Министарства унутрашњих послова Црне Горе (рјешење не смије бити старије од 6 мјесеци)

Не плаћа се административна такса.

6. Изјава о непосједовању радне књижице

 • потребно је попунити изјаву-(образац) о не-посједовању радне књижице.

Не плаћа се административна  такса.

logoTO