У Служби за социјална питања и борачко инвалидску заштиту предају се захтјеви за добијање:

 • борачког додатка,
 • породничног додатка,
 • личне инвалиднине,
 • новчане накнада материјалног обезбјеђења,
 • додатка на његу и помоћ од стране другог лица (право на овај додатак имају инвалиди I, II, III и IV групе инвалидитета)
 • помоћи у случају смрти војног инвалида
 • ортопедског додатка,
 • бесплатне и повлашћене вожње,
 • увећања породичне инвалиднине и породична инвалиднине чланова породице палог борца
 • једнократне новчане помоћи - захтјев
 • њега старих лица - захтјев
 • Oстваривање права на новчану накнаду за новорођенче - захтјев
 • Oстваривање права на новчану накнаду за двојке - захтјев
 • Oстваривање права на новчану накнаду за тројке - захтјев
 • Захтјев за издавање увјерења ( борачко - инвалидска заштита) - захтјев
 • Захтјев за једнократну новчану помоћ за породична домаћинства без прихода ради превазилажења последица епидемије заразне болести Ковид-19 - захтјев
 • Потврда о имовинском стању (стамбеној ситуацији) - образац
 • Једнократна новчана помоћ за лијечење неплодности поступцима МПО - захтјев

Потврда о потреби за радником (образац Е1-овјерен у заводу за запошљавање Црне Горе)

       -Радна књижица

Уговор се уз присуство послодавца закључује лично.
Овјера уговора врши се пред службеником који води поступак чији се потпис овјерава печатом на шалтеру Грађанског бироа - писарнице.
Брисање Уговора о запошљавању из регистра врши се на основу захтјева (захтјев за брисање- 5 еура ) послодавца или радника, зависно од разлога због чега се тражи брисање.
 • Административна такса за уговор- 3 €

1. Увјерење о животу за  држављане Црне Горе

 • попуњавање увјерења о животу врши искључиво овлашћени службеник 
 • лично присуство
 • важећи лични документ (лична карта, пасош)

Не плаћа се административна такса.

2. Увјерење о животу за стране држављане

За лица која примају пензију из страних земаља, које им шаљу формуларе-увјерење о животу на страном језику, потребно је:

 • лично присуство
 • важећи лични документ (лична карта, пасош)
 • оригинал формулара увјерења о животу написан на страном језику
 • једна фотокопија формулара за општинску архиву
 • оригинал превода формулара од стране овлашћеног судског тумача

Попуњавање увјерења о животу врши искључиво овлашћени службеник.

Не плаћа се административна такса.

Административна такса:

-2 € за захтјев

-2 € по сваком копираном листу

1.Отварање радне књижице:

За отварање радне књижице за држављане Црне Горе, чија је лична карта издата од стране ПЈ Херцег Нови, потребно је:
 • лично попуњен захтјев (добија се уз купљену радну књижицу), 1 примјерак
 • нова радна књижица-потпуно празна
 • лична карта
 • лично присуство
 • увјерење о пребивалишту
 • ако лице није из наше општине, мора донијети оригинал увјерења да нема отворену радну књижицу у својој општини и рјешење ПЈ Херцег Нови о сталном боравку у Херцег Новом 

Не плаћа се административна такса за отварање радне књижице.

2.За отварање радне књижице за странце потребно је:

 • лично попуњен захтјев, у једном примјерку
 • нова радна књижица, која мора да буде празна (непопуњена)
 • важећа путна исправа (пасош или лична карта), на основу које је издата дозвола за запошљавање
 • лично присуство
 • оригинал дозволе за запошљавање, коју издаје Министарство унутрашњих послова Црне Горе
 • оригинал рјешења полиције о одобреном боравку у Црној Гори

Закон о странцима ("Сл. лист Црне Горе", бр. 56/14 од 24.12.2014)

Не плаћа се административна такса за отварање радне књижице за странце.

3.Издавање дупликата радне књижице

 • захтјев (1 примјерак)
 • признаница о плаћеној административној такси Сл. листу Црне Горе да је лице огласило радну књижицу неважећом. Уколико је у међувремену дошло до промјене презимена лица које оглашава радну кљижицу неважећом, потребно је да на уплатници упише презиме на које је изгубљена књижица гласила, као и презиме и име које је сада на снази.
 • радна књижица-потпуно празна
 • лична карта 

Не плаћа се административна такса.

4.Упис квалификације у радној књижици

 • постојећа радна књижица
 • диплома-оригинал на увид или овјерена фотокопија. Уколико је дошло до промјене презимена потребно је доставити и оргиналан извод из матичне књиге вјенчаних на увид
 • уколико је диплома стечена у страној земљи потребно је доставити оригинал рјешења Министарства просвјете Црне Горе о признању исте, као и оригинал дипломе

Не плаћа се административна такса.

5.Промјена презимена, исправка грешки у радној књижици

 • оригинал извода из матичне књиге рођених односно вјенчаних зависно од потребне исправке ( извод не смије бити старији од 6 мјесеци).
 • оригинал рјешења о промјени личног имена или презимена, издатог од стране Министарства унутрашњих послова Црне Горе (рјешење не смије бити старије од 6 мјесеци)

Не плаћа се административна такса.

6. Изјава о непосједовању радне књижице

 • потребно је попунити изјаву-(образац) о не-посједовању радне књижице.

Не плаћа се административна  такса.

logoTO