Уз захтјев странка прилаже:

  • Потврду  о  студирању студента
  • Доказ  о социо-економском статусу породице (висина зарада чланова породице, пензије или потврда надлежног органа о незапослености)
  • Изјаву о кућној заједници