Руководитељка Службе: Наташа Мусић Поткоњак

звање: дипл. правница

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службe за израду и праћење усаглашености прописа, Објављено дана 16.03.2022. године


Извјештај о раду за 2023. годину Службе за израду и праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2022. годину Службе за израду и праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2021. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2020. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2019. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2018. годину Службе за праћење усаглашености прописа


Програм рада за 2020. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Програм рада за 2021. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Програм рада Службе за израду и праћење усаглашености прописа за 2022. годину

Програм рада Службе за израду и праћење усаглашености прописа за 2023. годину

Програм рада Службе за израду и праћење усаглашености прописа за 2024. годину


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 26

Служба за израду и праћење усаглашености прописа врши послове који се односе на:

   - Давање правног мишљења о усклађености прописа које припремају органи локалне управе са законским и подзаконским актима и о њиховој међусобној усклађености;
   - Врши припрему и процјену анализе утицаја одлука и др.пропис (РИА) које доноси Скупштина и Предсједник општине;
   - Давање мишљења на одлуке и друге опште акте које доноси предсједник општине и Скупштина општине;
   - Давање сагласности на нацрте и предлоге општинских прописа;
   - Израду прописа и појединачних аката по налогу предсједника Општине или лица којег он овласти;
   - Координира рад и учествује у изради одлука и других прописа и аката из надлежности Општине;
   - Покретање иницијативе за измјену и допуну општинских прописа;
   - Праћење примјене Статута Општине Херцег Нови;
   - Информисање предсједника општине о усаглашености прописа и општих аката са Уставом и законом и усаглашености са законодавством Европске уније;
   - Предлагање предсједнику општине обустављање од извршења општих аката или појединих њихових одредби које нијесу у сагласности са Статутом и другим актима локалне самоуправе;
   - Иницијативе за оцјену уставности и законитости општих аката јавних предузећа и служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;
   - Обавјештавање органа о пропустима код припреме нормативних аката;
   - Обезбјеђивање методолошког јединства, нормативно-техничке и језичке ваљаности, као и редиговање коначног текса нацрта, односно предлога одлука и других правних аката;
   - Рјешавање по захтјевима за слободан приступ информацијама из дјелокруга Службе;
   - Припрему информација, анализа и обављање других послова из свог дјелокруга.