Локални објекти од општег интереса - одлуке 2022. година (.rar)


Локални објекти од општег интереса - одлуке 2020. година (.rar)


Локални објекти од општег интереса - одлуке 2019. година (.rar)


Локални објекти од општег интереса - одлуке 2018. година (.rar)


Локални објекти од општег интереса - одлуке 2017. година (.rar)


ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - стамбеног објекта за рјешавање стамбених потреба запослених у државним органима, односно органима локалне самоуправе, на урбанистичкој парцели ознаке "А4", општина Херцег Нови
("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 051/16 од 28.12.2016)

ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - стамбеног објекта за рјешавање стамбених потреба запослених у државним органима, односно органима локалне самоуправе, на урбанистичкој парцели ознаке "А3", општина Херцег Нови
("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 051/16 од 28.12.2016)

ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - стамбеног објекта за рјешавање стамбених потреба запослених у државним органима, односно органима локалне самоуправе, на урбанистичкој парцели ознаке "А2", општина Херцег Нови
("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 051/16 од 28.12.2016)

ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - стамбеног објекта за рјешавање стамбених потреба запослених у државним органима, односно органима локалне самоуправе, на урбанистичкој парцели ознаке "А1", општина Херцег Нови
("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 051/16 од 28.12.2016)


- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре "Ђеновићи - Марићи" у Ђеновићима, као локалног објекта од општег интереса, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 048/16 од 09.12.2016)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса - објекта руралног развоја, туристичко-руралног комплекса "Клуб здравља и уживања" на локацији која се састоји од кат.парцеле бр. 1945/1 К.О. Поди, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 36/16 од 26.07.05.2016. год .)

Програмски задатак са елемeнтима УТУ , (.pdf, 138 kB)


- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу дистрибутивне мреже напонског нивоа од 10 KV "Клинци - Мркови", као и локалног објекта од општег интереса Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 32/16 од 26.07.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса - мјесне капеле у Ђеновићима, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 32/16 од 25.07.2016. год .)

- ОДЛУКАо утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - трафостанице ДТС 10/0,4 KV, 1x630 kVА, "Trebesin" са прикључним 10kV каблом у Требесину, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 27/16 од 10.06.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - трафостанице ДТС 10/0,4 KV, 1000КVА, "Gea Invest" са прикључним 10kV каблом у Ђеновићима, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 27/16 од 10.06.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - локалне саобраћајнице дужине цца 6 км и ширине путног профила 6,0 м, на Луштици, од постојећег пута Росе - Крашићи до постојећег пута Бабунци - Крашићи, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 27/16 од 10.06.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса - моста на потоку Немила као и приступних саобраћајница ка мосту у Мељинама, Општина Херцег-Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 27/16 од 10.06.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за реконструкцију Парохијалног дома Српске православне парохије Кућанске, као и локалног објекта од општег интереса ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 21/16 од 11.05.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - трафостанице МБТС 10/0,4 KV, 2x1000КVА, "Barington" у Мељинама, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 21/16 од 11.05.2016. год .)