Директорица: Јелена Поледица

звање: дипл. правница

тел/фаx: 031/321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e-адреса дирекције: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Годишњи програм рада Дирекције за имовину и заступање за 2024. годину, 26.01.2024 године 


Трећи јавни позив за давање у закуп локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, 07.06. 2024. године

Други Јавни позив за давање у закуп пословног простора - бифеа у згради општине, 17.04.2024. године

Јавни позив за давање у закуп пословног простора – бифеа у згради Општине Херцег-Нови, 02.04.2024. године

Јавни позив за давање у закуп стамбеног простора у имовини Oпштине Херцег Нови путем достављања затворених понуда, 02.04.2024. године

Јавни позив за продају земљишта путем јавног надмета, 07.03.2024. године

Јавни позив за давање у закуп лед рекламних табли путем јавног надметања, 22.11.2018. године

Други Јавни позив за давање у закуп лед рекламних табли путем јавног надметања, 03.12.2018. године

Јавни позив за давање у закуп два пословна простора путем прикупљања понуда, 27.11.2021. године 

Јавни позив за давање у закуп локација за постављање привремених објеката и објекта, 03.12.2021. године

Јавни позив за давање у закуп локација за постављање привремених објеката, 09.12.2021. године

Јавни позив за давање у закуп локација за постављање привремених објеката и објекта, 22.12.2021. године

Јавни позив за давање у закуп дијела кат.парц.454/1 КО Баошићи путем јавног надметања, 01.03.2022.године

Трећи јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, 21.05.2022. године

Измјена јавног позива за давање у закуп локација за постављање привремених објеката путем јавног надметања, 28.06.2023.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Дирекције за имовину и заступање, Објављен дана 28.12.2021. године. 


Извјештај о раду за 2018. годину Дирекције за имовину и заступање


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови  ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018)

Члан 18

Дирекција за имовину и заступање врши послове управе који се односе на:

   - Имовинска права и овлашћења на покретним и непокретним стварима у својини и на располагању Општине и њених органа;

   - Припрему предлога одлука за Скупштину општине и других аката у вези са располагањем непокретном имовином из оквира овлашћења локалне самоуправе;

   - Припрему рјешења, уговора и других аката, који се тичу реализације скупштинских одлука о располагању непокретном имовином Општине;

   - Припрему предлога уговора о продаји, размјени, закупу непокретности, успостављању хипотеке или фидуције и сл., закључивање тих уговора када је посебно овлашћена и праћење њихове реализације;

   - Припремање појединачних одлука и уговора по налогу предсједника Општине;

   - Спровођење поступка и припремање предлога акта и уговора у случајевима продаје земљишта непосредном погодбом и праћење њихове реализације;

   - Давање мишљења на предлоге аката о располагању непокретносима, које припремају јавне службе чији је оснивач Општина;

   - Праћење, анализу и давање мишљења на начин коришћења, управљања и располагања непокретностима из имовине Општине од стране јавних служби чији је оснивач Општина;

   - Покретање поступка уписа права на непокретностима Општине као и уписа промјене тих права и уписа терета (хипотека, фидуција);

   - Покретање поступка експропријације сагласно годишњем програму уређења грађевинског земљишта; припремање предлога одлука о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности ван просторног плана, ради изградње објеката који су од непосредног значаја за остваривање функције локалне самоуправе;

   - Остваривање сарадње са државним органима и органима локалне управе, на преузимању свих превентивних и репресивних мјера заштите имовинских права и интереса Општине;

   - Остваривање сарадње са органима локалне управе и органима државне управе у питањима од значаја за вођење Регистра непокретности Општине;

   - Давање података органима Општине из службене евиденције Секретаријата;

   - Обављање геодетских послова за органе локалне управе;

   - Теренски увиђај у вези са прикупљањем података о непокретностима;

   - Процјене непокретности за потребе Општине и њених органа;

   - Вођење регистра непокретности којима располаже Општина, старање о намјенском коришћењу непокретне имовине, парцелацију, разграничење општинске непокретне имовине;

   - Учешће у изради нацрта и предлога одлука и других општих аката, као и информативних и других стручних материјала за Скупштину, предсједника општине и вршење других послова у складу са законом, Статутом Општине и другим прописима, праћење и спровођење закона и других прописа;

   - Припремање извјештаја о раду за Скупштину, предсједника општине и Главног администратора,

   - Заштиту имовинских права и интереса Општине;

   - Заступање Општине пред надлежним судовима и органима управе (органима државне управе-министарствима и органима управе у саставу министарстава, самосталним органима управе- управама, секретаријатима, заводима и дирекцијама, и пред органима локалне самоуправе);

   - Заштиту имовинских права Општине пред судовима и органима управе (органима државне управе-министарствима и органима управе у саставу министарстава, самосталним органима управе- управама, секретаријатима, заводима и дирекцијама, и пред органима локалне самоуправе);

   - Вођење евиденције о закупима стамбених простора;

   - Припрему информативних и других стручних материјала који се односе на заступање Општине и заштиту имовинско-правних интереса Општине за Скупштину, предсједника општине и органе управе;

   - Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга рада;

   - Вршење и других послова из надлежности Општине у овим областима.