Руководи: Стеван Катић - Предсједник општине
 
тел: 031 350-625, 031 321-564
факс: 031 323-517
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Кабинета предсједника општине образује се у оквиру Кабинета: 
  • Одсјек за информационе системе и информисање 
  • Служба за управљање људским ресурсима

Одлука о допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинета предсједника општине Херцег Нови, 01.03.2024. године

Одлука о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинета предсједника општине Херцег Нови, 19.02.2024. године

Одлука о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинета предсједника општине Херцег Нови, 29.01.2024. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Кабинета предсједника општине Херцег Нови, Објављено дана 28.03.2022. године


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан  27

Кабинет предсједника општине обавља стручне, информативно-аналитичке, информационе, административне и друге послове за предсједника и потпредсједнике општине, а нарочито:

   - Припремање одлуке, рјешења и других аката које доноси предсједник у спровођењу функције извршног органа општине и у извршавању пренесених и повјерених послова;
   - Припремање аката које доноси предсједник, а којима се обезбјеђује извршење Буџета општине;
   - Разматрање нацрта и предлоге прописа и других аката које доноси Скупштина, а чији је предлагач предсједник општине;
   - Учествовање у изради прописа којима се уређује организација и начин рада органа управе;
   - Утврђивање кадровског плана;
   - Учествовање и давање стручних мишљења у вези са израдом развојног програма општине;
   - Учествовање у изради програма рада Скупштине општине;
   - Припремање извјештаја о раду предсједника општине и остваривању функција локалне самоуправе на основу претходно достављених извјештаја органа локалне управе и јавних служби;
   - Праћење реализације закључака и налога предсједника општине у остваривању његове извршне функције упућених органима локалне управе;
   - Припремање стручних мишљења предсједнику општине у вези са усмјеравањем и усклађивањем рада органа локалне управе, јавних служби и установа чији је оснивач општина ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга и припрема акте из ове области из надлежности Предсједника;
   - Припремање аката из области вршења надзора Предсједника општине над радом локалне управе;
   - Припремање и организовање састанака Колегијума предсједника општине; израду записника са Колегијума Предсједника општине, праћење реализације аката и налога Предсједника општине као и закључака са Колегијума Предсједника, давање стручних мишљења органима локалне управе у остваривању функција локалне управе, чување изворника свих аката које доноси Предсједник општине; припремање састанака предсједника и потпредсједника општине и стара се о реализацији закључака са тих састанака;
   - Организовање и реализацију пријема грађана и заинтересованих субјеката код Предсједника Општине у вези са остваривањем њихових права;
   - Припремање саопштења за јавност и информисање медија о раду органа локалне управе по налогу Предсједника општине и обезбјеђује лекторско и методолошко јединство и исправност у поступку доношења и израде аката и других материјала прије коначне обраде, доношења и објављивања свих писаних докумената (аката) локалне управе;
   - Вршење протоколарних послова за потребе предсједника општине, организовање прославе 28. октобра, Дана Општине Херцег Нови;
   - Обављање послова у вези са остваривањем сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, државним и правосудним органима, општинама Црне Горе и другим општинама и градовима у иностранству, вршење послова у вези са остваривањем прекограничне и друге међународне сарадње и припремање односно учествовање у припреми пројекта из ове области, остваривање свих облика сарадње са институцијама и тијелима Европске уније, представницима државних и локалних власти у иностранству, амбасадама и другим предствништвима страних држава у Црној Гори, припрема састанке предсједника општине са представницима других држава и локалних власти из других држава и активно учествује у раду;
   - Поступање по представкама и притужбама грађана и правних лица на рад органа локалне управе;
   - Утврђивање чињеница у вези са основаности представки и притужби и припрема одговоре за Предсједника општине, обавља сарадњу са пословним банкама и другим финансијским институцијама;
   - Управљање људским ресурсима које се остварује кроз спровођење закона и других прописа о локалним службеницима и намјештеницима, израду прописа из области службеничких и намјештеничких односа, праћење оцјењивања рада службеника и намјештеника, припрему програма усавршавања службеничког кадра и приправника након сагледавања и анализирања потребе органа за усавршавањем и обуком, организовање обука и усавршавања, координацију активности око обуке запослених кроз сарадњу са државним органом Управе за кадрове и Заједницом општина, припрему извјештаја и информација у области управљања људским ресурсима, успостављање централне кадровске евиденције у сарадњи са Секретаријатом за финансије, евиденција интерног тржишта рада, службеника на располагању, програма посебног стручног оспособљавања,
   - Вршење послова везаних за примјену Закона о државним службеницима и намјештеницима, израда интерних прописа и процедуза везаних за права из области рада, спровођење поступка јавног оглашавања слободних радних мјеста и њихова реализација, доношење рјешења о заснивању, престанку радног односа и распоређивању службеника и намјештеника, ррјешавање о правима и обавезама запослених, праћење рада приправника, као и свих административно-стручних послова у вези праћења стања из радног односа и у вези са радним односом, као што су евиденције, извјештаји, пријаве и одјаве у вези радног односа и престанка радног односа;
   - Евидентирање долазака и одлазака на посао и са посла као и излазака током радног времена ради сачињавања листе радних сати и обраде података за обрачун зарада запослених и достављање листа органу надлежном за послове финансија;
   - Предузимање активности у вези са реорганизацијом и рационализацијом локалне управе у сарадњи са надлежним органом управе;
   - Припрема нацрт и коначни кадровски план;
   - Вршење других послова по захтјеву предсједника општине у циљу спровођења његове извршне функције.
   - Обезбјеђивање јавности и транспарентности рада органа Општине и учешћа становништва у вршењу јавних послова, вођење и ажурирање wеб-сајта Општине, објављивање нацрта аката које доноси Скупштина и предсједник општине, објављивање Плана и програма учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, објављивање обавјештења о организовању трибина и округлих столова, објављивање извјештаја о резултатима јавне расправе, дневног реда сједница Скупштине, донијетих аката, обавјештавање о активностима које предузимају органи локалне самоуправе и управе;
   - Организовање функционисања информатике за органе локалне управе, јавне службе и установе чији је оснивач локална самоуправа, у циљу успостављања јединственог информационог система;
   - Планирање и учествовање у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у општини и позивног центра, израђивање плана, предлагање и организовање увођења нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих;
   - Давање упутства за коришћење подсистема: израђивање планова за опремање, набављање опреме и предузимање мјера за одржавање рачунарских средстава, старање о функционисању рачунарске мреже и размјени података у њима;
   - Спровођење и организовање мјера заштите података;
   - Слободан приступ информацијама.
Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Кабинета предсједника општине образују се у оквиру Кабинета:
   - Одсјек за информационе системе и информисање, и
   - Служба за управљање људским ресурсима.