в.д. Секретарка: Весна Миловић

звање: Спец.Сци. менаџмента у поморству

тел/факс: 031 323-512

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, Oбјављено дана 19.04.2024. године 

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, 21.09.2022. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, 15.06.2022. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, Oбјављено дана 24.03.2022. године 


Извјештај о раду за 2018. годину Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

Извјештај о раду за 2019. годину Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 17

Секретаријат за финансије врши послове управе који се односе на:


-Израду Одлуке о нацрту буџета општине; нацрта измјена и допуна Буџета општине уз анализу захтјева потрошачких јединица за додјелу буџетских средстава, утврђивање и спровођење фискалне политике Општине; припрему извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и расходи за наредну годину које утврђује предсједник општине; израду Стручног упутства о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања буџета; прописивање ближег садржаја и форме захтјева за додјелу буџетских средстава; израду нацрта Одлуке о привременом финансирању; праћење коришћења одобрених средстава потрошачких јединица по динамици коју одобри предсједник општине; припрему планова извршења буџета, завршног рачуна буџета, одлуке о задуживању Општине Херцег Нови; расписивање општинског зајма; послове увођења општинског самодоприноса; прибављање мишљења Министарства финансија на предложени ниво и структуру потрошње, политику зарада, капиталне издатке, изворе финансирања, ниво суфицита и дефицита, управљање дугом насталим по основу датих гаранција и узетих зајмова и анализира задуженост, успоставља и води централну евиденцију зарада запослених у органима локалне управе и самоуправе општине Херцег Нови и податке доставља Министарству финансија, пружање савјета о буџетским питањима потрошачким јединицама и органима локалне самоуправе, планирање и успостављање система фин. управљања и контрола, извјештавање о спровођењу планираних активности у успостављању и развоју система фин. управљања и контрола, праћење и анализа финансијских извјештаја јавних служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;
-Управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима и вођење евиденције о постојећем дугу општине; одобравање, отварање подрачуна и ближе одређивање начина коришћења ових рачуна; вођење главне књиге трезора и помоћне књиге; обављање финансијског планирања и управљање готовинским средствима; вршење контроле расхода и извршавање буџета; обрачунавање и исплату зараде и накнаде службеника органа и служби као потрошачких јединица, вођење централне евиденције зарада запослених и достављање података надлежном министарству; управљање дугом и анализирање задужености; обављање буџетског рачуноводства и извјештавање; припрема редовних финансијских извјештаја; осигурање запослених, управљање донацијама;
-Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;
-Вршење и других послова из своје надлежности.

У оквиру Секретаријата за финансије образује се посебна организациона јединица, и то:
-    Одјељење за припремање, планирање и израду извршења Буџета Општине