Руководитељка: Даница Сијерковић
звање: дипл. економисткиња

тел/факс: 031/323-048

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за унутрашњу ревизију, Објављено дана 18.01.2022. године

Повеља Унутрашње ревизије

Годишњи план рада Службе за Унутрашњу ревизију за 2024. годину

Годишњи план рада Службе за Унутрашњу ревизију за 2023. годину

Годишњи план рада Службе за Унутрашњу ревизију за 2022. годину

Годишњи план рада Службе за Унутрашњу ревизију за 2021. годину

Годишњи план рада Службе за Унутрашњу ревизију за 2020. годину

Годишњи план рада Службе за Унутрашњу ревизију за 2019. годину


Извјештај о раду Службе за Унутрашњу ревизију за 2023. годину

Извјештај о раду Службе за Унутрашњу ревизију за 2022. годину

Извјештај о раду Службе за Унутрашњу ревизију за 2021. годину

Извјештај о раду Службе за Унутрашњу ревизију за 2020. годину

Извјештај о раду Службе за Унутрашњу ревизију за 2019. годину

Извјештај о раду Службе за Унутрашњу ревизију за 2018. годину


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 25


Служба за унутрашњу ревизију врши послове који се односе на:

   - Организовање и обављање унутрашње ревизије свих пословних функција из надлежности Општине, у складу са Међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унуташњих ревизора, у циљу унапређења пословања;
   - Израду стратешког и годишњег плана рада унутрашње ревизије и планове појединачних ревизија и праћење извршавања планова рада унутрашње ревизије;
   - Процјену адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање, процјену и управљање ризицима, усаглашеност пословања са законима и прописима, тачност, поузданост и потпуност финансијских и других пословних информација, ефикасност, ефективност и економичност пословања, заштиту средстава и информација;
   - Обављање унутрашње ревизије код корисника средстава буџета у Општини и код правних лица чији је Општина оснивач, а које немају сопствену јединицу за унутрашњу ревизију;
   - Обављање посебне ревизије по налогу предсједника општине и ревизије коришћења средстава Европске уније;
   - Праћење спровођења препорука датих у извјештајима из претходно обављених ревизија;
   - Давање савјета и стручних мишљења код поступака увођења нових система и процедура;
   - Израду извјештаја о обављеним ревизијама и достављању истих предсједнику Општине и одговорном лицу организационе јединице код које је обављана ревизија;
   - Израду извјештаја о раду унутрашње ревизије, које доставља предсједнику Општине;
   - Сарадњу са Директоратом за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле и унутрашње ревизије у јавном сектору Минисарства финансија и истом доставља извјештаје о свом раду;
   - Пружање консултантских услуга менаџменту;
   - Едукацију унутрашњих ревизија и израду и праћење спровођења програма едукације унутрашњих ревизија у складу са међународним стандардима;
   - Сарадњу са Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима и екстерном ревизијом;
   - Предлагање и праћење едукације унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима;
   - Друге послове из ове области у складу са прописима.