Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/11 од 13.05.2011.) 

 

Скупштина

Члан 34

Скупштина се бира на мандат од 4 године.

Скупштина има 34 одборника, које бирају грађани на основу слободног, општег, једнаког и непосредног бирачког права, у складу са Законом.

Члан 35

Пословником у цјелини и појединачно се уређују услови и поступак: за конституисање Скупштине, рок сазива и предсједавање, као и верификација мандата одборника у поступку како то буде прописано.

Члан 36

Скупштина:

1. доноси Статут Општине;

2. доноси Пословник и уређује начин остваривања права и дужности одборника;

3. доноси прописе и друга општа акта;

4. доноси планове и програме развоја Општине;

5. доноси локална планска документа;

6. доноси програм уређења простора;

7. доноси Буџет и Завршни рачун Буџета;

8. доноси План капиталних побољшања и инвестициону политику;

9. утврђује висину општинских пореза, такса и накнада;

10. располаже имовином;

11. утврђује услове за оснивање мјесних заједница и даје сагласност на одлуке о оснивању;

12. расписује референдум за територију Општине или за дио територије Општине;

13. одлучује о грађанској иницијативи;

14. одлучује о расписивању самодоприноса за територију Општине;

15. оснива јавне службе;

16. одлучује о задуживању и давању гаранција у складу са Законом и овим Статутом;

17. бира и разрјешава Предсједника Скупштине, предсједника општине, именује секретара и чланове радних и савјетодавних тијела;

18. подноси предлог за оцјену уставностии законитости аката државних органа, када оцјени да је повријеђено право на локалну самоуправу;

19. разматра извјештаје Предсједника Општине;

20. даје аутентично тумачење прописа које доноси;

21. образује одборе, савјете и комисије као стална и повремена радна тијела Скупштине и одлучује о повјеравању одборима послова из своје надлежности;

22. одлучује о давању коришћења на природна добра која су у надлежности Општине, у складу са Законом;

23. утврђује изборне јединице за избор одборника;

24. обезбјеђује услове у складу са Законом, за заштиту задужбина, легата и поклона и спровођење воље оставиоца;

25. даје сагласност на избор руководиоца јавних служби чији је она оснивач и на њихове статуте;

26. одлучује о додјељивању награда и признања, и звања почасног грађанина;

27. одлучује о сарадњи са другим општинама и градовима у земљи и иностранству;

28. одлучује о оснивању Асоцијације општина за територију Црне Горе;

29. оснива са другим општинама заједничке органе, организује службе и друге облике заједничког рада;

3О. доноси одлуку о употреби симбола;

31. доноси одлуку о изради, употреби и чувању и уништавању печата;

32. доноси одлуку о учешћу локалног становништва у вршењу јавних послова;

33. доноси одлуку о избору чланова Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе;

34. покреће иницијативе за измјене и допуне закона и других прописа од интереса за локалну самоуправу;

35. остварује сарадњу и развија односе се Скупштином и Владом Црне Горе и скупштинама других општина;

36. доноси закључке о појединим питањима од значаја за утврђивање политике;

37. доноси повеље и препоруке у којима износи став на поједина системска питања из сопствене надлежности, односно питања које се односе на јавне службе;

38. доноси одлуку о формирању Службе Скупштине;

39. доноси етички кодекс;

40. обавља и друге послове уређене законима и овим Статутом.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 37

За разматрање и претресање питања из надлежности локалне самоуправе образују се одбори и савјети као стална радна тијела /у даљем тексту: радна тијела/.

Скупштина може посебном одлуком образовати и друга стална и повремена радна тијела за вршење послова из своје надлежности.

Члан 38

Чланове одбора Скупштина именује из реда одборника тако да састав радног тијела одговара страначкој заступљености у Скупштини.

За чланове савјета и комисија поред одборника Скупштина именује и друга лица.

Дјелокруг, начин рада и одлучивања радних тијела и друга питања од значаја за њихов рад уређују се Пословником.

Члан 39

Посебном одлуком Скупштине може се одборима повјерити одлучивање о појединим питањима из надлежности, осим послова предвиђених Законом о локалној самоуправи из члана 45. тачка 1. до 19.

Одлуке одбора стављају се на увид Скупштини на првој наредној сједници.

Ако Скупштина оцјени да су одлуке одбора незаконите и нецјелисходне поништиће их или укинути и својом одлуком уредити одређено питање.

Сазивање и одлучивање

Члан 39а

Прву сједницу новоизабране Скупштине сазива предсједник Скупштине из претходног сазива, најкасније у року од 30 дана од дана одржавања избора.

Уколико се сједница Скупштине не сазове у року из става 1 овог члана, сједницу ће сазвати Влада.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 40

Скупштину сазива Предсједник Скупштине по потреби, а најмање један пут у три мјесеца.

Предсједник Скупштине сазива Скупштину по сопственој иницијативи, на захтјев Предсједника Општине, једне трећине одборника и по иницијативи грађана, у року од 15 дана од дана подношења захтјева, односно иницијативе грађана.

Грађанска иницијатива се може покренути потписима најмање 5оо грађана- бирача.

Ако Скупштину не сазове Предсједник Скупштине у року из става 2. овог члана, Скупштину сазива подносилац захтјева, односно иницијативе.

У складу са ставом 4. овог члана Скупштином предсједава одборник којега одреди подносилац захтјева, односно иницијативе.

Члан 41

Право предлагања општинских одлука и других општинских аката имају Пресдсједник Општине, одборник и 5оо грађана - бирача.

Скупштина одлучује ако сједници присуствује већина укупног броја одборника.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних одборника, ако Законом и овим Статутом није за одређена питања предвиђена друга већина.

Члан 42

Већином гласова укупног броја одборника Скупштина општине одлучује о:

- усвајању Статута;

- просторног плана Општине;

- задужењу и давању гаранција;

- расписивању јавног зајма;

- избору предсједника Скупштине;

- избору предсједника Општине.

Ако висина задужења, односно гаранције прелази величину 1/10 (једне десетине) планираних средстава Буџета за текућу годину, Скупштина одлучује двотрећинском већином укупног броја одборника.

"Сл. лист РЦГ - ОП", бр. 16/2011

Члан 43

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изнесено мишљење или гласање у Скупштини.

Члан 44

Предсједник Скупштине ће сазвати ванредну сједницу Скупштине, на захтјев Предсједника Општине или једне трећине одборника у Скупштини.

Захтјев за засједање ванредне сједнице садржи унапријед одређени дневни ред, материјале предвиђене за разматрање, рок у коме се тражи сазивање и разлоге сазивања.

Дневни ред сједнице ванредног засједања не може се проширити након њеног сазивања.

Поступак одлучивања и тока расправе на ванредној сједници уређује се као једноставан и сажет, зависно од разлога сазивања и хитности доношења одговарајућих одлука.

Акти Скупштине

Члан 45

У вршењу послова из свог дјелокруга и изворне надлежности, Скупштина доноси Статут, одлуке и друга акта.

Статут је основни акт, којим се уређује организација, рад и начин остваривања локалне самоуправе.

Одлукама се уређује и одлучује о правима и обавезама грађана, оснивању јавне службе, и другим питањима економско - правног карактера од значаја за локално становништво.

Рјешењем се одлучује о појединачним питањима.

Члан 46

Скупштина доноси закључке о појединим питањима од значаја за утврђивање и вођење политике као и одређеним питањима која осигуравају процесуирање и инплементацију општих и других аката, извјештаја и информација.

Доносећи повеље и препоруке Скупштина износи свој став у односу на системска питања из сопствене надлежности, односно питања која се односе на друге органе и јавне службе.

Члан 47

Пословником ближе се одређује: поступак и начин доношења одлука и других аката, начин рада и одлучивања Скупштине и њених радних тијела, начин објављивања и ступања на снагу општинских прописа и других аката и друго.