в.д. Секретарка: Милица Бубања

звање: мр политехнике у области архитектуре и дизајна

тел. 031/321-052

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност,  18.01.2024. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност,  30.03.2023. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за екологију и енергетску ефикасност, Објављено дана 10.02.2022. године

Извјештај о раду за 2018. годину и План рада за 2019. годину Секретаријата за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 16

Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност врши послове управе који се односе на:


-    Обезбјеђивање развоја комуналних дјелатности које се односе на управљање атмосферским водама, управљање комуналним отпадом;
-    Вођење евиденције комуналних и отпадних вода, корисника и загађивача водопривредних објеката и постројења;
-    Вођење управног поступка за издавање водних услова, водне сагласности и водне дозволе и евиденцију водотокова;
-    Учествовање у изради локалог плана управљања отпадом, вођење регистара загађивача, давање сагласности на план управљања отпадом произвођача комуналног отпада, издавање дозволе за прераду или одстрањивање комуналног отпада, давање сагласности на сакупљање односно транспорт комуналног отпада, вођење евиденције о комуналном отпаду, доношење управних аката из области заштите животне средине, на унапређење и заштиту околине, природе и природних добра, утврђивање услова за рад на заштићеним објектима природе, спровођење поступка и давање еколошке сагласности на планску документацију, координирање активности на унапређењу заштите животне средине од штетних утицаја, обезбјеђивање услова за спровођење дезинсекције, дезинфекције и дератизације;
-    Спровођење политике и успостављање система заштите и унапређења животне средине, израду стратешких докумената у области одрживог развоја и заштите животне средине и израда и праћење имплементације локалних планова заштите животне средине, припремање извјештаја о стању животне средине, израду плана за интервентне мјере у ванредним случајевима загађивања животне средине,
-    Успостављање и вођење катастра загађивача, послове заштите и побољшања квалитета ваздуха и спровођење мјера заштите и побољшања квалитета ваздуха, предлагање организовања мониторинга животне средине, доношење програма праћења квалитета ваздуха у локалној мрежи уколико је та мрежа успостављена,
-    Вођење регистра извора загађивања, предлагање надлежном органу увођење накнаде за заштиту и унапређење животне средине сарадњу са институцијама и невладиним организацијама које се баве пословима из области заштите животне средине и вршење других послова у складу са законом;
-    Давање мишљења на план управљања отпадом произвођача отпада у складу са Законом;
-    Доношење одлуке о изради стратешке процјене за планове и програме када је стратешка процјена обавезна, по прибављеном мишљењу; доношење одлуке о потреби израде стратешке процјене односно одлуке о непредузимању израде стратешке процјене за планове и програме када стратешка пороцјена није обавезна;
-    Давање односно не давање сагласности на извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за планове и програме које доноси Општина,
-    Одлучивање по захтјевима о потреби процјене утицаја за пројекте који могу имати утицаја на животну средину, одлучивање о захтјевима за процјену утицаја за пројекте за које је процјена обавезна и спровођење поступка процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласности одобрења и дозволе издају други органи Општине, одлучивање о садржини елабората, организовање јавне расправе на елаборат, доношење одлуке о образовању Комисије за утврђивање обима и садржаја елабората и оцјену елабората, доношење одлуке о давању сагласности односно одлуке о одбијању захтјева за давање сагласности на елаборат, вођење евиденције о датим сагласностима и одбијеним захтјевима за сагласност на елаборате;
-    Спроводи поступак проглашења заштићених природних добара на територији општине; утврђује услове за рад на заштићеним објектима природе;
-    Врши поступак избора домаћина за одржавање планинских стаза и врши надзор над радом изабраног домаћина за одржавање планиснских стаза и врши надзор над радом изабраног домаћина за одржавање планиских стаза у складу са законом о планинским стазама и позитивним прописима из области туризма и екологије;
-    Праћење спровођења Закона о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине; вођење поступка издавања интегрисаних дозвола за постројења за које дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада односно обављање активности издаје надлежни орган локалне управе (нацрта дозволе, обавјештавање заинтересованих органа, организација и јавности, издавање дозволе, ревизију дозвола по службеној дужности, вођење регистра издатих дозвола као дијела информационог система животне средине);
-    Учествовање у изради прописа којима се уредјује привремено складиштење отпада;
-    Унапређење и заштиту околине, заштиту природе и природних добара; обављање послова који се односе на разврставање заштићених природних добара од локалног значаја на основу Студије заштите, вођење поступка ради проглашења заштићених природних добара на територији општине по прибављеној сагласности и мишљења надлежних органа, и за проглашење заштићених природних добара које се налази на територији двије или више општина; утврђивање услова управљача у погледу стручне кадровске и организационе оспособљености за обављање послова заштите, унапређења промовисања и одрживог развоја заштићеног природног добра, припремање Плана управљања за регионални парк, парк природе, споменик природе и предио изузених одлика, давање сагласности на Годишњи програм управљања који доноси управљач и Извјештај о реализацији годишњег програма управљања, давање сагласности на акт управљача којим се одређује висина, начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење заштићеног природног добра, припремање и израда извјештаја о стању природе, достављање података о стању и заштити природе, обавјештавање заинтересоване јавности о почетку припреме аката о проглашењу и плану управљања заштићених природних добара, вршење надзора над радом управљача;
-    Учествовање у вршењу акустичког зонирања ради одређивања акустичких зона у циљу заштите људи од буке, достављање података о одређеним акустичним зонама Агенцији, организовање праћења стања нивоа буке / мониторинг буке / припремне послове на изради Акционих планова за агломерације, организовање јавне расправе и сачињавање извјештаја о јавној расправи на Акциони план, утврђивање испуњености услова и мјера заштите од буке у техничкој документацији за објекте за које се не израђује процјена утицаја на животну средину;
-     Припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа из области за које је надлежан, давање мишљења на нацрте законских и подзаконских аката у области планирања, грађење објеката и заштите животне средине
-    Израду и спровођење Програма побољшања енергетске ефикасности јединица локалне самоуправе;
-    Израду Плана побољшања енергетске ефикасности у општини;
-    Извјештавање о спровођењу Плана побољшања енергетске ефикасности; достављање података о годишњој потрошњи енергије и о спроведеним мјерама енергетске ефикасности;
-    Вођење информационог система енергетске ефикасности;
-    Координирање активности за потребе прибављања сертификата о енергетским караткеристикама за објекте јединице локалне самоуправе и објекте јавних служби чији је оснивач општина;
-    Обезбјеђење података за потребе енергетског прегледа;
-    Израду подстицајних мјера за унапредјење енергетске ефикасности;
-    Врши надзор над радом “Агениције за развој и заштиту Орјена” ДОО Херцег Нови чији је оснивач Општина Херцег Нови;
-    Сарадњу са Јавним предузећем за управљање Морским добром Црне Горе, учествовање у поступку утврђивања и спровођења планова и програма развоја обале и купалишта, давање предлога, сугестија и мишљења у погледу вршења послова и унапређивања купалишних и јавних површина у зони морског добра,
-    Припрему извјештаја и информација о стању у области, као и припрему информативних и других стручних материјала за скупштину, предсједника Општине и главног администратора
-     Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.”

Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга рада Секретаријата у оквиру Секретаријата образују се:

1.    Сектор за за екологију и
2.    Сектор за енергетску ефикасност