Уз Захтјев је потребно приложити:

- Одобрење за рад објекта - рјешење о испуњености минимално техничких услова;

- Одлуку надлежног органа привредног субјекта, односно предузетника о распореду радног времена у објекту;

- Власнички лист за објекат, не старији од 6 мјесеци.

Административна такса:

-за акт којим се одобрава продужетак радног времена - 3,00 €.