• Захтјев
  • доказ о начину коришћења имовине:

              -посједовни лист као доказ о власништву земљишта

              -уговор о закупу уколико је земљиште узето у закуп

              -уговор о уступању земљишта  на коришћење уколико је узетопо уговору о уступању

  • потврда о гајењу пчела
  • потврда о гајењу риба
  • уплата од 3€ на жиро рачун  530-9066777-34 сврха општинска административна такса.