a)Добијање лиценци и извода лиценци  за јавни превоз у унутрашњем друмском саобраћају  (ауто-таxи превоз; превоз терета-аутопревозници)

Уз захтјев је потребна следећа документација:

Документација потребна предузетнику за подношење  захтјева за добијање лиценци и извода лиценци  за јавни превоз у унутрашњем друмском саобраћају  (ауто-таxи превоз; превоз терета-аутопревозници)

 1. Овјерена фотокопија потврде о регистрацији у ЦРПС у Подгорици чл. 11 Закона о превозу у друмском саобраћају;
 2. Овјерена фотокопија возачке дозволе за управљање моторним возилом. (Возач мора имати положен возачки испит за управљање моторним возилом Б категорије, као и најмање 21 годину старости ако је такси возач  (чл. 9. Одлуке о ауто-таxи превозу);
 3. Увјерење општинске комисије о положеном испиту из области познавања града (чл. 26. Одлуке о ауто-таxи превозу);
 4. Лиценцу професионалног возача (чл. 9а и 9б Закона о превозу друмском саобраћају).
 5. Финансијска способност 9 000€ за прво возило односно 5 000€  за свако следеће возило (не односи се на ауто-такси превоз) и Потврда да превозник не дугује обавезе по основу пореза и доприноса за пензијско и здравствено осигурање више од три мјесеца.
 6. Цертификат или увјерење о положеном испиту о стручној оспособљености издато од Центра за стручно образовање Подгорица. или увјерење о положеном стручном испиту(државни) за возаче који су били предузетници прије ступања Правилника о лиценци на снагу.

НАПОМЕНА:

Сертификат не морају имати предузетници који посједују:

  1. високу стручну спрему, саобраћајног смјера и 1 годину радног искуства у друмском саобраћају,
  2. вишу стручну спрему саобраћајног смјера и 3 године радног искуства у друмском саобраћају,
  3. најмање 5 година радног искуства на пословима руковођења превоза (чл. 16. Закона о превозу у друмском саобраћају);
  4. увјерење о положеном стручном испиту(државни) за возаче који су били предузетници прије ступања Правилника о лиценци на снагу.
 1. Овјерена фотокопија закљученог Уговора о обавезном  осигурању путника од последица несрећног случаја за свако возило којим се обавља такси превоз;
 2. Фотографија димензија 3.0 x 3.5 цм (за таxи легитимацију – чл.10. Одлуке о ауто-таxи превозу);
 3. Овјерене фотокопије важеће саобраћајне дозволе, а за возила у закуп-лизинг и Уговор о закупу-лизинг, овјерен код надлежног органа;
 4. Увјерење надлежног органа којом правно лице, односно одговорно лице у правном лицу или физичко лице доказује да:
 • није осуђивано за кривична дијела против имовине, службене дужности, опште сигурности људи и имовине,права из рада,платног промета и привредног пословања, безбједности јавног саобраћаја и животне средине;
 • није му била изречена заштитна мјера забране вршења дјелатности јавног превоза путника или терета у друмском саобраћају;
 • није осуђивано за друга кривична дијела на затворску казну дужу од годину дана;
 • није у последње двије године од дана подношења захтјева, више од два пута, правоснажном одлуком надлежног органа за прекршаје кажњавано за тежи прекршај у вези са обављањем дјелатности: превоза путника или терета у друмском саобраћају, превозом опасних материја, јавним путевима; повредом права по основу рада и нелегалног запошлавања, нелојалном конкуренцијом или корупцијом, новчаном казном већом од 1 500€ за правно лице, односно 800€ за физичко лице.
 1. Потврда о испуњености естетско-експлоатационих услова за возило од Секретаријата за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (чл.10. Одлуке о ауто-таxи превозу);
  1. Да је таксиметар технички исправан, баждарен, пломбиран и постављен са десне стране возача на видном мјесту;
  2. Да су сва сједишта у возилу исправна, а тапациране површине здраве;
  3. Да су гријање и вентилација исправни, као и да ли посједује клима уређај;
  4. Да на средини крова возило носи ознаку «ТАXИ» са грбом и именом Херцег Нови и евиденционим бројем синхронизован са таксиметром, тако да се свијетло на ознаци гаси када се таксиметар укључи, као и на вратима има ознаку «ТАXИ» са грбом и именом Херцег Нови;
  5. Да има овјерен и видно истакнут цјеновник услуга, рачун и печат;
  6. Да је чисто и без оштећења, без натписа и слика која имају страначка, вјерска и национална обиљежја;
  7. Да има исправан противпожарни апарат који је уредно сервисира
 1. Потврда о испуњености посебних услова за сва возила  (Машински факултет Подгорица);
 1. У власништву простор за обављање дневних превентивних техничких прегледа или закључен Уговор са овлашћеним лицем за обављање тих послова.
 1. Увјерење о овјеравању мјерила(таксиметра) од Завода за Метрологију за АУТО-ТАXИ превознике;
 1. Накнаду за лиценцу у износу од 400,оо€ и извод лиценце у износу од 15,00€ за свако возило након испуњења свих услова дужни сте уплатити на број жиро рачуна Опшине Херцег Нови - остали општински приходи  530-9066228-32 са назнаком за накнаду за издавање лиценце и извода лиценце за јавни превоз путника у унутрашњем друмском саобраћају за АУТО-ТАXИ превоз или превоз терета у унутрашњем друмском саобраћају за АУТОПРЕВОЗНИКЕ;
 2. Доказ о уплати таксе за коришћење такси стајалишта, а за АУТОПРЕВОЗНИКЕ доказ о паркинг пропстору за теретно возило;
 3. Административна такса за издавање лиценце за обављање превоза у друмском саобраћају - 10,00 €.

Од набројаних услова за предузетнике за превоз терета (АУТОПРЕВОЗНИКЕ) изузимају се следеће тачке: 2,3,5,6,9,11.

б) Добијање одобрења за обављање  превоза за сопствене потребе

Уз захтјев је потребна следећа документација:

 •   Главни пројекат предметног објекта на увид-  копија прве стране и извод саобраћајног рјешења;
 •   Рјешење о локацији  и урбанистичко – техничке услове за изградњу објекта;
 •   Ревидован Главни пројекат или пројекат на коме је дата Урбанистичку сагласност надлежног органа;
 • Доказ о власништву на кат. парц. (лист непокретности);
 • Копију плана издату од Дирекције за некретнине ПЈ Херцег-Нови;
 •   Извод из ДУП-а саобраћајног рјешења предметне локације;
 •   Потврда о измиреној висини једнократне накнаде за саобраћајно прикључење објекта са јавног пута издате од стране ЈП „Комунално-стамбено“;
 •   административна такса за издавање саобраћајне сагласности на пројектну документацију - 50,00 €.