Уз захтјев треба приложити следећу  документацију:

  • Овјерена фотокопија потврде о регистрацији у ЦРПС у Подгорици;
  • Доказ о ријешеним имовинско-правним односима на предметној локацији (доказ о власништву на кат. парц. од Дирекције за некретнине ПЈ Херцег Нови или Уговор о закупу);
  • Техничка документација:

              -          нацрт натписа са димензијама и техничким описом;

              -          статички прорачун темеља;

              -          приказ натписа (рекламе) у простору у природној боји;              -         

  • Одобрење за обављање дјелатности
  • Административна такса за издавање рјешења којим се одобрава постављање рекламних транспарената, рекламних застава и слично - 10,00 € на жиро рачун: 510-9066777-61