Уз захтјев је потребна следећа документација:

• Геодетска ситуација терена  са означеном трасом раскопавања(Р 1:250);

• Сагласност јавног предузећа за прикључење на мрежу (водоводну, канализациону, електроенергетску , птт или др.)

• Сагласност осталих јавних предузећа  на трасу раскопавања-катастар инсталација;

• Копија катастарског плана;

• Потврда о депоновању новчаних средстава  за довођење пута у првобитно стање код ЈСКП;

• Доказ о уплати предвиђене једнократне накнаде за постављање инсталација у трупу пута и путном појасу, код ЈСКП;

Административна такса:

  -за издавање одборења и услова за прекопавање јавних површина намјењених за саобраћај, возила и пјешаке - 30,00 €.