Уз захтјев је потребно приложити следећу документацију:

 -    потврду о упису у ЦРПС (само за предузетнике),

 -    овлашћење, пуномомоћје инвеститора код подношења захтјева од стране трећег лица

Административна такса:

 -за утврђивање водних услова-50 еура